Adatkezelési Tájékoztató / “Farmakovigilancia

(gyógyszermellékhatás figyelés)”

(Privacy Notice / Pharmacovigilance)

Adatkezelési Tájékoztató / “Farmakovigilancia (gyógyszermellékhatás figyelés)”

(Privacy Notice / Pharmacovigilance)

Farmakovigilanciáról (gyógyszermellékhatás figyelés) szóló adatkezelési tájékoztató:Privacy Notice regarding Pharmacovigilance:
Farmakovigilanciai (gyógyszermellékhatás figyelés) és gyógyászati adatokra vonatkozó teljes adatkezelési tájékoztatóFull Privacy notice DPOC and Medical Information

Amikor Ön kapcsolatba lép az Intervet Hungaria Értékesítő Kft.-vel (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-09-661286; továbbiakban: “MSD” vagy az “adatkezelő”) vagy az MSD adatfeldolgozójával, a UPS Healthcare Hungary Zrt.-vel (székhely: H-2040 Budaörs, Vasút utca 13., Magyarország; cégjegyzékszám: 13-10-041151; továbbiakban: “UPS”), az MSD adatkezelőként személyes adatokat kezel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval és az vonatkozó jogszabályokkal összhangban, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet („GDPR”) és egyéb, Magyarországon alkalmazandó, hatályos nemzeti adatvédelmi jogszabályokat, különösen de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt és az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009 (XII. 2.) FVM rendeletet („Nemzeti Állatgyógyászati Termékekről szóló Rendelet”) (a GDPR és a nemzeti adatvédelmi jogszabályok a továbbiakban együttesen: „Adatvédelmi Jogszabályok”).When you contact Intervet Hungaria Értékesítő Kft. (registered seat: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B., Hungary; company reg. no.: 01-09-661286; hereinafter: “MSD” or the “controller”) or MSD’s processor, UPS Healthcare Hungary Zrt. (registered seat: H-2040 Budaörs, Vasút utca 13., Hungary; company reg. no.: 13-10-041151; hereinafter: “UPS”), MSD acting as the controller processes personal data under this Privacy Notice and in accordance with applicable legislation, including the General Data Protection Regulation (the „GDPR„) and other applicable national data protection laws in Hungary, in particular, but not limited to Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information and Ministry of Agriculture Decree No. 128/2009 (XII. 2) on Veterinary Medicinal Products (“Local VMP Decree”) (the GDPR and national data protection laws hereinafter together: “Data Protection Law”).
1. A személyes adatok kategóriái, az adatkezelés céljai és jogalapja1. Types of personal data, processing purposes and legal basis of the processing
Farmakovigilanciai (gyógyszermellékhatás figyelés) tevékenységünk keretében az Ön személyes adatainak alábbi kategóriáit kezelhetjük:In the framework of our pharmacovigilance activities we may process the following types of your personal data.
1.1 Az Ön mellékhatásokkal, termékminőségre vonatkozó panaszaival vagy gyógyszerelési hibákkal összefüggő megkereséseivel kapcsolatos adatainak kezelése1.1 Processing of data in connection with your inquiries on adverse events, product quality complaints or medication errors
Az MSD az Ön választása szerint rendelkezésünkre bocsátott kapcsolattartási adatait gyűjti (azaz e-mail cím és/vagy telefonszám) elsődlegesen abból a célból, hogy választ tudjunk adni az Ön megkeresésére és dokumentálni tudjuk az Ön által bejelentett mellékhatásokat, termékminőségre vonatkozó panaszokat vagy gyógyszerelési hibákat. Az MSD továbbá tárolja az Ön gyógyászati jellegű megkeresésének részleteit, a velünk való kapcsolatfelvétel módját (pl. e-mail, telefon), az Ön vevői szerepkörét (pl. állattulajdonos, állatgyógyászati szakember), és a termék(ek)et és/vagy betegséget, amelyre az Ön kérdése vonatkozik. A kérdésre adott válaszunkat és az Önnel folytatott további kommunikációt naplózzuk.MSD will collect your contact information of choice (i.e., email address and/or phone number) provided to us for the primary purpose of responding to your inquiry and documenting any adverse events, product quality complaints or medication error reported by you. In addition, MSD will save: the details of your medical inquiry, the method used to contact us (e.g., email, phone), your role as a customer (e.g., animal owner, veterinary healthcare professional), and the product(s) and/or disease state pertaining to your question. We will also log the response we provide to the inquiry and further communication with you.
Ezeket az adatokat statisztikai célokból, valamint annak érdekében gyűjtjük, hogy lehetővé tegyük az MSD számára az információs hiányosságok és jövőbeli kutatási igények azonosítását, valamint fejlesszük a termékeinkkel kapcsolatos kommunikációt. Minőségbiztosítási célokból, valamint valamennyi szabálynak és előírásnak való megfelelés céljából szintén dokumentáljuk, a különböző kategóriákba tartozó vevőknek adott válaszokat, továbbá dokumentáljuk válaszaink megfelelőségét is. Ez az információ nem vezethető vissza Önre és kizárólag a fent meghatározott célokból kerül tárolásra addig, amíg ezt üzleti vagy szabályozási okok indokolják.These data are collected for statistical purposes and enable MSD to identify information gaps and future research needs as well as improve communication about our products. For quality assurance purposes, and to ensure compliance with all rules and regulations, we likewise document how we provide answers to different types of customers and the appropriateness of our responses. This information will not be linked back to you and will be saved for the above purposes as long as there is a business or regulatory need to do so.

Az adatkezelés jogalapja: a jelen 1.1 pontban meghatározott személyes adatok végső soron az MSD-nek a magas minőségű ügyfélszolgálat biztosítására és a betegbiztonság fokozására irányuló jogos érdeke alapján kerülnek gyűjtésre (GDPR 6. cikk (1)(f)).

Legal basis of the data processing: The data mentioned in this Section 1.1 is ultimately collected based on MSD’s legitimate interest to ensure high quality customer service and enhance patient safety (GDPR Article 6 (1) f)).

1.2 Jogszabályban meghatározott jelentéstételi kötelezettségünkkel kapcsolatos adatkezelés1.2 Data management related to our statutory reporting obligation
Az MSD mint számos állatgyógyászati termék forgalomba hozatali engedélyének jogosultja köteles a mellékhatásokat figyelemmel kísérő farmakovigilanciai rendszert üzemeltetni a Nemzeti Állatgyógyászati Termékekről szóló Rendelet 81.§ (1) bek. a) pontja alapján.MSD as marketing authorization holder for various veterinary medicinal products is obliged to operate a pharmacovigilance system to monitor adverse reactions, in accordance with Section 81 (1) a) of the Local VMP Decree.
Amennyiben Ön olyan mellékhatást, termékminőségi panaszt, gyógyszerelési hibát vagy egyéb, termékre vonatkozó tapasztalatot jelent be, amelyet kötelesek vagyunk a szabályozó hatóságoknak továbbítani, gyűjteni fogjuk a bejelentésben foglalt, a bejelentőre, az állatra (pl. faj, fajta, életkor), az emberre és a termékre (pl. adagolás és összetétel) vonatkozó releváns adatokat, amelyek közül az alábbiak személyes adatnak minősülhetnek (különösen, ha a mellékhatást emberen észlelték):If you report an adverse event, product quality complaint or medication error or other product experience which will need to be forwarded to regulatory authorities, we will collect relevant details included in the report concerning the reporter, the animal (e.g., species, breed, age), the human and product (e.g., dose and formulation), of which the following may constitute personal data (especially if an adverse reaction is observed in a human):
a. A bejelentő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, aláírása, a bejelentés kelte

a. Reporter’s name, address, email address, telephone number, signature, reporting date and place;
b. A mellékhatással, termékminőségi panasszal vagy gyógyszerelési hibával érintett személyek („Érintett Személyek”) neve, címe, e-mail címe és telefonszáma;b. Name, address, email address and telephone number of persons affected by adverse event, product quality complaint or medication error (“Affected Individuals”);
c. Az Érintett Személyeket ellátó egészségügyi szakemberek neve, címe, e-mail címe és telefonszáma;c. Name, address, email address and telephone number of health care professionals providing care to Affected Individuals;
d. Az Érintett Személyek által megvásárolt/használt állatgyógyászati termék(ek) jellege, mennyisége és származása.d. Nature, quantity and origin of veterinary medical product(s) purchased/used by Affected Individuals.
e. Az Érintett Személyekre vonatkozó egészségügyi adatok, ideértve az állatgyógyászati termék(ek) használatát követő mellékhatásokat vagy egyéb negatív hatásokat.e. Health-related information of Affected Individuals, including possible adverse reactions or other negative effects following use of veterinary medical product(s).
f. Embereken észlelt mellékhatások esetén az Érintett Személyek kora, biológiai neme, az expozíció módja és dózisa;f. In case of adverse reaction observed in humans, the Affected Individual’s age and biological sex, method and dose of exposition;
g. Az Érintett Személynél jelentkező feltételezett mellékhatás fellépésnek időpontja, időtartama és leírása;g. Date, duration and description of suspected adverse reaction of the Affected Individual;
h. A készítmény alkalmazása és az Érintett Személynél jelentkező mellékhatás fellépése között eltelt idő;h. Time between administering the product and occurrence of the adverse reaction of the Affected Individual;
i. A terméket alkalmazó személy (pl. állatorvos) végzettsége és munkaköre;

i. Qualification and job title of the person administering the product (e.g. the veterinarian).
j. Bármely egyéb, jogszabály által meghatározott mellékhatás és gyógyszerelési hiba bejelentő formanyomtatványban szereplő személyes adat.j. Any other personal data contained in the Adverse Event and Medication Error Reporting Form prescribed by law.
Lehetőség szerint minél több kiegészítő információt gyűjtünk annak érdekében, hogy jobban megértsük az eset körülményeit. Például gyakran lényeges számunkra személyes adatnak nem minősülő információk bekérése (pl. az állat általános kórtörténete, ideértve a korábbi egészségügyi panaszokat, jelenlegi állapotot/betegségeket, és az egyidejűleg alkalmazott termékeket). Ezen adatok igénylésének célja tehát termékeink teljesítményének figyelemmel kísérése, felhasználásuk biztonságának és hatékonyságának maximalizálása minden betegnél.


Preferably, we will gather as much complementary information as possible to better understand the circumstances of the event. For instance, it is often essential for us to inquire about information not considered personal data (e.g. the animal’s general medical history, including any prior health ailments, current conditions/diseases, and concomitant products administered). Again, the central purpose of requesting these details is to monitor the performance of our products, maximizing their safe and effective use in all patients.

Az adatkezelés jogalapja: a jelen 1.2 pontban meghatározott személyes adatok kezelésének alapja az MSD jogi kötelezettsége, amely szerint kötelesek vagyunk dokumentálni a mellékhatásokat és egyéb jelentendő eseteket, amely a közegészségügy és az állategészségügy érdekeit is szolgálja. Amennyiben a jelentett mellékhatást emberen észlelték, a beteg jelentésben szereplő adatai egészségügyi adatoknak minősülnek, amelyek a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak. Az Adatvédelmi Jogszabályok alapján az ilyen személyes adatok kezelése a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek magas színvonalának és biztonságának a biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont és 9. cikk (2) bek. i) pont, illetve a Nemzeti Állatgyógyászati Termékekről szóló Rendelet 79.§ (1)-(3) bek. és 80-81.§ alapján).

Legal basis of the data processing: The processing of the personal data mentioned in this Section 1.2. is based on MSD’s legal requirements to document adverse and other reportable events, and it is intended for the interest of public and veterinary health. In the event that a reported adverse reaction is observed in a human, the patient’s data in the report will constitute health data which are special categories of personal data. Processing such personal data is necessary for reasons of public interest in the area of public health, to ensure high standards of quality and safety of health care and of medicinal products on the basis of Data Protection Law (GDPR Article 6 (1) c) and Article 9 (2) i) respectively in accordance with Sections 79 (1)-(3) and 80-81 of the Local VMP Decree).

Továbbá kezeljük az MSD mellékhatásokra és gyógyszerelési hibákra vonatkozó nyilvántartásaiban és dokumentumaiban található személyes adatokat, valamint a köztünk és a hatóságok közötti, mellékhatásokra és gyógyszerelési hibákra vonatkozó kommunikációban található személyes adatokat. Ezeket a személyes adatokat az MSD jogos érdeke alapján kezeljük, ami a betegbiztonság fokozása és a hatósági megkereséseknek való megfelelés.Furthermore, we process other personal data contained in the records or files of MSD relating to adverse events and medication errors and personal data contained in the communication between us and any governmental authorities regarding adverse events and medication errors. These personal data are processed based on MSD’s legitimate interest to enhance patient safety and to be able to comply with the authorities’ requests.
Ön dönt arról, hogy mennyi adatot oszt meg velünk. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem bocsát rendelkezésünkre adatokat, az a kérdésének megválaszolására irányuló szolgáltatásunk minőségét nem veszélyezteti.You decide how much data you choose to share with us. The quality of our service in responding to your inquiry will not be compromised if you choose not to share data.

2. A személyes adatok forrása2. Sources of personal data
A fenti 1 pontban feltüntetett személyes adatokat Öntől, mint érintettől kapjuk meg a velünk való kapcsolatfelvétel során vagy attól a személytől, aki a mellékhatást, termékminőségre vonatkozó panaszt vagy gyógyszerelési hibákat bejelenti.We have received the personal data mentioned in Section 1 above from you as a data subject contacting us or from the person reporting adverse events, product quality complaints or medication errors.
3. Kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz? Továbbítjuk vagy a közöljük az adatokat harmadik felekkel?3. To whom we share your data? Is data transferred or disclosed to third parties?

Mivel az MSD egy globális vállalat, az Ön adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1.1. pontjában meghatározott célokból az MSD cégcsoporton belüli cégekhez az alábbiakért felelős üzleti egységeknek továbbíthatjuk: mellékhatás-bejelentések kezelése, termékminőséget érintő panaszok kezelése, állatgyógyászati információkéréssel kapcsolatos válaszadás. Ezek az egységek a világ bármely pontján lehetnek (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations).Since MSD is a global corporation, your data may be shared for the purposes described in Section 1.1 of this Privacy Notice internally within the MSD group, with the business units responsible for: processing adverse event reports, managing product quality complaints, and responding to veterinary information inquiries. These units could be located anywhere in the world (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations).

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk olyan címzetteknek, akik az MSD részére szolgáltatást nyújtanak (mint adatfeldolgozó vagy adatkezelő), valamint ezek a címzettek kezelhetik az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy ezek a társaságok az MSD által igényelt szolgáltatásokat nyújtani tudják. Kizárólag olyan személyes adatokat továbbítunk a címzetteknek, amelyek szükségesek számukra a szolgáltatások nyújtásához. Valamennyi adatfeldolgozóként eljáró szolgáltató köteles betartani az alkalmazandó írásbeli adatfeldolgozói szerződéseket és megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazni a személyes adatok védelme érdekében.Your data may be transferred to and processed by recipients which perform services for MSD (as data processors or controllers) to enable these companies to perform the services requested by MSD. Only the personal data that is necessary for the recipient to fulfil the services will be supplied to these companies. All service providers acting as data processors must adhere to applicable written data processor agreements and implement appropriate technical and organizational measures for the protection of personal data.

Részletesen:In detail:
Szolgáltató (név és elérhetőség) / Service provider (name and contact details)Szolgáltatás leírása / Description of the serviceAdatkezelő/ Adatfeldolgozó / Controller/ Processor/
UPS Healthcare Hungary Zrt. (székhely / registered seat: 2040 Budaörs, Vasút Utca 13.Az olyan mellékhatással, gyógyszerelési hibával vagy egyéb, termékre vonatkozó tapasztalattal összefüggő információ passzív fogadása és az MSD farmakovigilanciai menedzserének (DPOC; hu_dpoc@merck.com) történő továbbítása, amelyet a szabályozó hatóság részére továbbítani kell / Passive intake and forwarding to MSD DPOC (hu_dpoc@merck.com) of the information related to adverse event or medication error or other product experience which will need to be forwarded to regulatory authorities.   Termékminőségi panaszokkal kapcsolatos információ passzív fogadása és az MSD farmakovigilanciai menedzserének (DPOC; hu_dpoc@merck.com) és logisztikának (hulogisticsah@merck.com) történő továbbítása / Passive intake and forwarding to Intervet Hungaria Értékesítő Kft. DPOC (hu_dpoc@merck.com) and Logistic (hulogisticsah@merck.com) of the information related to product quality complaints.  Adatfeldolgozó / processor


Intervet International B.V. (Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, the Netherlands)Mellékhatás-bejelentések kivizsgálása, nyomon követése, a 2019/6 EU Rendelet és a 2021/1281 EU Végrehajtási Rendelet szerinti farmakovigilancia-rendszer törzsdokumentációjával és az Európai Gyógyszerügynökség farmakovigilancia adatbázisával összefüggő farmakovigilanciai tevékenység / Investigation and follow-up of adverse event reports, pharmacovigilance activities concerning the Pharmacovigilance System Master File and the pharmacovigilance database of the European Medicines Agency in accordance with the provisions set forth in Regulation (EU) 2019/6 and the Commission Implementing Regulation 2021/1281Adatfeldolgozó / processorAmazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North,Seattle, WA 98109-5210 U.S.A)Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása / Providing could computing servicesAdatfeldolgozó / processor


Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA)
Felhőalapú produktivitási platform szolgáltatások nyújtása / Rendering cloud-powered productivity platform services
Adatfeldolgozó / processorMagyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Telekommunikációs szolgáltatások nyújtása / Providing telecommunication services
Adatkezelő / Controller  Iron Mountain Magyarország  Kft. (1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.)

Dokumentumok archiválása / Archiving documents

Adatfeldolgozó / processor
Szükség szerint az Ön személyes adatait (nemzetközi) szabályozási hatóságokhoz is továbbíthatjuk anonimizált formában, amennyiben ezt jogszabály előírja, vagy azt közegészségügyi érdek indokolja.If applicable, your data will also be reported to global regulatory authorities in an anonymized format as required by law and for the interest of public health.

Nem közlünk személyes adatokat egyéb harmadik címzettekkel, kivéve, amennyiben ezt az Adatvédelmi Jogszabályok vagy egyéb jogszabályok  előírják, vagy jogi igények megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében.We will not disclose personal data to any other third parties unless required to do so under the Data Protection Law or other laws or in order to establish, exercise, or defend legal claims.
4. Hol kerül sor az Ön adatainak kezelésére?4. Where is your data processed?
A személyes adatokat elsődlegesen lokálisan Magyarországon található, vagy az Európai Unión („EU”) belüli adatközpontokban szolgáltatott szervereken kezeljük.We primarily process personal data locally on servers located in Hungary or they are hosted in data centres within the European Union („EU”).
A személyes adatokat továbbíthatjuk az MSD csoport EU-n vagy Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli társaságaihoz. Az MSD csoporthoz tartozó társaságokról bővebb információ a www.msd.com/contact-us/worldwide-locations linken található. Bizonyos esetekben az MSD csoport társaságai olyan EU-n/EGT-n kívüli országokban találhatók, amelyekről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal megállapította, hogy az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szint biztosított (ezen országok listája az alábbi linken érhető el: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Az MSD csoport Egyesült Államokban található tagjai, a Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) és a Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) részt vesznek az ún. EU-USA Adatvédelmi Keretben (EU-US Data Privacy Framework), amelyről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal szintén megállapította, hogy  az abban részt vevő társaságok az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják.We may share the personal data with other entities within the MSD group outside of the EU or the European Economic Area („EEA”). You can find more information on entities belonging to the MSD group at www.msd.com/contact-us/worldwide-locations. In some cases the entities of the MSD group are located in countries outside the EU/EEA, which are, through adequacy decisions, recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU (the list of such countries is available at: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). The MSD affiliated US companies Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) and Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) participate in the EU-US Data Privacy Framework, which is, through adequacy decision, also recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU.

Amennyiben a személyes adatok az MSD csoport olyan EU-n vagy EGT-n kívüli társaságaihoz kerülnek továbbításra, amelyek nem nyújtanak az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szintet, az MSD a kockázattal arányos biztonsági és megfelelőségi mechanizmusokat vezetett be az Ön személyes adatainak védelmére, úgy mint az EU (ideértve a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot) által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok, amelyek megengedik a személyes adatok MSD csoport bármely leányvállalatához történő továbbítását világszerte vagy az EU által elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazását. Továbbá az MSD szükség esetén megfelelő kiegészítő intézkedéseket alkalmaz. Ezen túlmenően mindazokat, akik az Ön személyes információinak birtokába juthatnak, jogilag kötelező erejű titoktartási kötelezettség terheli. A személyes adatok védelmével kapcsolatos megközelítésünkre vonatkozó bővebb információkért kérjük tekintse meg az alábbi linket: www.msdprivacy.com, valamint a határon átnyúló adattovábbítással kapcsolatos részletes információkért az alábbi linket: www.msdprivacy.com/hu/hun/cross-border-privacy-policy-rules/In the case the personal data are transferred to enities of the MSD group outside of the EU or the EEA that do not provide the same level of data protection as the EU, MSD has implemented appropriate safeguards and compliance measures to ensure that your personal data are adequately protected and your rights are respected, such as Binding Corporate Rules, which have been approved in the EU (including by the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information in Hungary), that permit the transfer of personal information throughout the world to any other affiliate within the MSD group of companies or EU-accepted standard contractual clauses. Furthermore, MSD applies appropriate additional measures where necessary. In addition, recipients of the personal data are obliged to maintain confidentiality in a legally binding manner. Please see our  Global Privacy Statement (www.msdprivacy.com) for more information on our approach to protecting your personal data and our Global Cross Border Privacy Rules Policy (www.msdprivacy.com/hu/hun/cross-border-privacy-policy-rules/) for more detail regarding how we protect your data when we share it across borders.  

5. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?5. How long we store your personal data?
Az MSD az Ön mellékhatásokkal, termékminőségre vonatkozó panaszokkal vagy gyógyszerelési hibákkal összefüggő megkereséseivel kapcsolatos személyes adatait azok megszerzésétől számított 7 évig tárolja [nyers adatok (pl. levelek, telefonjegyzetek, faxok, emailek), mellékhatás bejelentő formanyomtatványokon, egyedi farmakovigilanciai munkával összefüggő jelentésekben szereplő adatok esetén] és a benyújtástól számított 10 évig [szabályozási dokumentumok benyújtása (pl. gyorsított jelentések és összevont jelentések) és farmakovigilanciai adatigénylésekre adott hivatalos válaszok esetén].MSD stores your personal data processed in connection with your inquiries on adverse events, product quality complaints or medication errors for 7 years after receipt [Case raw data (for example letters, telephone notes, faxes, emails, etc.), Adverse Event Reporting Forms, individual case reports in PV-Works] and 10 years after submission [Regulatory submission documents (for example, expedited reports and aggregate reports) and official responses to requests for PV data].

A törvényes megőrzési határidőkkel összhangban az MSD a jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségével összefüggésben az Ön személyes adatait a bejelentés megtételétől számított 8 évig tárolja, vagy amennyiben a termék forgalomba hozatali engedélyének érvényessége 8 évnél hosszabb, a forgalomba hozatali engedély érvényességének lejártáig (Nemzeti Állatgyógyászati Termékekről szóló Rendelet 80.§ (2) e) pont).In line with the statutory retention periods MSD retains your personal data in relation to its statutory reporting obligations for 8 years after the report is made, or if the validity of the product’s marketing authorization is longer than 8 years, until the marketing authorization remains valid (Section 80 (2) e) of the Local VMP Decree).


6. A személyes adatok szolgáltatásának kötelezettsége és az elmaradó adatszolgáltatás következménye6. Obligation of provision of personal data and consequences of failure to provide such data

A jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatok szolgáltatása nem kötelező. Amennyiben azonban mellékhatásokkal, termékbiztonsági panaszokkal vagy gyógyszerelési hibákkal összefüggő bejelentés vagy kérdés útján kapcsolatba lép velünk, jogszabály alapján kötelesek vagyunk azt továbbítani az illetékes hatóságoknak. Továbbá az Ön kapcsolattartási adatainak kezelése nélkül nem leszünk abban a helyzetben, hogy kérdését megválaszoljuk.Provision of the personal data described in this Privacy Notice is not obligatory. However in the case you contact us with a report or inquiry regarding adverse events, product quality complaints or medication errors, we are obliged by law to forward it to the competent authorities. Furthermore, without processing your contact data we will not be in the position to answer to your inquiries.

7. Automatizált döntéshozatal7. Automated decision making
Tájékoztatni fogjuk, amennyiben profilalkotási mechanizmust vezetünk be az Önnek nyújtott információk testre szabása érdekében vagy amennyiben az MSD automatizált döntéshozatali technológiát alkalmaz a személyes adatok kezelésének támogatására. További információ az ilyen döntéshozatalra vonatkozóan (amennyiben alkalmazandó) az alábbi e-mail címen történő kapcsolatfelvétel útján érhető el: dpo_hungary@msd.com.We will inform you when we implement profiling mechanisms to customize information provided to you or when MSD uses automated decision-making technologies to support our data processing activities. Where applicable more information on the logic used to make such decision can be obtained by contacting via e-mail address: dpo_hungary@msd.com.

8. Technikai és szervezési intézkedések8. Technical and organizational security measures
Észszerű és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre az Ön személyes adatainak elvesztéstől, visszaélésszerű felhasználástól és jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől való védelme érdekében a személyes adatok érzékenységét figyelembe véve.We implement reasonable and appropriate data protection and security measures to protect your personal data in accordance with their sensitivity from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration or destruction.

9. Az Ön jogai9. Your rights:
9.1 Ön kérheti az MSD-től9.1 You may request MSD to
a. a személyes adatkhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk). Ebben a vonatkozásban Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint kezelt személyes adatokhoz hozzáférést és azokról másolatot, valamint az adatkezelésről lényeges információkat kapjon (pl. címzettek kategóriái, megőrzési idő, harmadik országba történő adattovábbítás garanciái).a. provide access to your personal data (Article 15 GDPR). In this context, you have the right to be informed whether your personal data are being processed, to obtain access to and a copy of the personal data processed and to obtain information relevant for the data processing (e.g., categories of recipients, storage period, guarantees for transfers to third countries, etc.).
b. a személyes adatok helyesbítését (GDPR 16. cikk). E körben Ön kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.;a. rectification of your personal data (Article 16 GDPR). In this context, you may request the rectification of incorrect data or the completion of incomplete data.
c. az Ön személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk).c. the erasure of your personal data (Article 17 GDPR).
d. az adatkezelés korlátozását (GDPR 18. cikk).d. or the restriction of its processing (Article 18 GDPR).
e. Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelő jogos érdekén alapuló (GDPR 6. cikk (1) f) pont) adatkezelés ellen. Amennyiben nem állnak fenn az adatkezelésre vonatkozó kényszerítő erejű jogos okok részünkről, az Ön személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelését ezen a jogalapon megszüntetjük.e. Furthermore, you are entitled to object to the personal data being used for the purpose of a legitimate interest (GDPR Article 6 (1) f) pursued by the controller. Unless there are compelling legitimate grounds for processing on our side, the processing of your personal data under legitimate interests will cease on such legal basis.
Jogainak gyakorlására irányuló kérelmét a lenti 10. pontban meghatározott elérhetőségeken vagy az alábbi linken: [dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71] nyújthatja be az MSD részére. Az MSD a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de nem később mint 10 nap alatt megválaszolja és tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről vagy a kérelem elutasításának okairól.

You can submit a request to MSD to exercise your rights as set out above using the contact details provided in Section 10 below or on the following link: [dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71].. MSD will respond to your request as soon as possible, but no later than 10 days, and will inform you of the action taken or the reasons for refusing your request.

9.2 Panasz benyújtásának joga9.2 Right to lodge a complaint
Amennyiben szeretne, Ön természetesen jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Magyarország; levelezési cím: H-1363 Budapest, Pf. 9, Magyarország; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391 1400).Naturally, you also have the right, should you wish, to lodge a complaint with the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (seat: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Hungary; postal address: H-1363 Budapest, Pf.: 9., Hungary; email address: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone number: +36 (1) 391 1400).
Amennyiben Ön nem Magyarországon tartózkodik, az alábbi linken megtalálhatja az Ön vonatkozásában illetékes hatóságot: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_enIf you are not located in Hungary, you may find your competent data protection authority at the below address: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

9.3 Bírósági út igénybevétele9.3 Judicial remedy
Az Ön jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat személyes adatainak védelme érdekében. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék. Amennyiben Ön Magyarországon tartózkodik, a tartózkodása szerint illetékes bíróságot az alábbi linken találja: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

In the event of an infringement of your rights, you also have the right to seek judicial remedy in order to protect your personal data. The court having jurisdiction over the controller’s registered seat is the Metropolitan Court. If you are located in Hungary, you may find the court having jurisdiction over your place of residence/ stay at the below address: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
10. Kapcsolat10. Contact us:
Az MSD a fent meghatározott célokból kezelt személyes adatok vonatkozásában adatkezelő. Az MSD elérhetőségei az alábbiak:MSD is the controller of the personal data for the purposes described above. The contact details of MSD are as follows:
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. Email:  dpo_hungary@msd.hu Tel.: +36 1 439 4597 Weboldal: www.msd-animal-health.hu  Address: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B Email:  dpo_hungary@msd.hu Tel: +36 1 439 4597 Website: www.msd-animal-health.hu  
Az MSD nem köteles a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére és adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.MSD is not obliged to appoint data protection officer in accordance with Article 37 GDPR and no data protection officer has been appointed.
11. Amennyiben kérdése van:11. If you Have Questions:
Amennyiben Önnek kérdései vagy aggályai vannak az Ön adatainak kezelésével összefüggésben, kérjük lépjen kapcsolatba az MSD-vel a dpo_hungary@msd.com email címen. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az MSD cégcsoport Globális Adatvédelmi Irodájának e-mail címén keresztül történő kapcsolatfelvétel útján is kaphat: MSD_privacy_office@msd.com.If you have questions or concerns regarding the processing of your personal data, please contact MSD on dpo_hungary@msd.com. More information on processing of personal data by contacting Global Privacy Office of the MSD group via e-mail address: MSD_privacy_office@msd.com.

12. Telefonálóknak közvetlenül nyújtott rövid (rétegzett) tájékoztatás12. Short (layered) notice provided directly to caller:
Köszönjük, hogy felvette a kapcsolatot az MSD-vel, kérését a lehető legrövidebb időn belül kezeljük.Thank you for contacting MSD, we will handle your request as soon as possible.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az MSD tárolja azokat a személyes adatokat, amelyeket a jelen beszélgetés során megoszt velünk. Az Ön választása, hogy mennyi személyes adatot kíván velünk megosztani. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem szeretne adatot bocsátani a rendelkezésünkre, ez nem befolyásolja MSD által az Ön részére nyújtott szolgáltatást.We want to inform you that MSD will save the information that you share with us during this interaction. It is your choice how much information you want to provide. If you chose not to provide some data, the service you receive from MSD will not be affected.

A személyes adatokat szigorúan bizalmasan és az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően kezeljük.

The information will be handled strictly confidentially and in accordance with the General Data Protection Regulation.

A személyes adatokat nemzetközi szinten továbbíthatjuk az MSD csoporton belül olyan munkakörben foglalkoztatott személyek részére, akik mellékhatások bejelentéseit, minőségi panaszokat kezelnek és állatgyógyászati vagy egészségügyi megkereséseket válaszolnak meg, beleértve az EU/EGT-n kívüli országokat is, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb lehet. Ilyen esetekben MSD a GDPR szerinti megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz. A személyes adatokat nem továbbítjuk MSD-n és leányvállalatain kívüli társaságokhoz, kivéve azokat, amelyek az MSD nevében és amelyek a GDPR-nak megfelelően járnak el.


The personal data may be shared with functions globally within MSD group that handles reports on adverse events, quality complaints and responds to veterinary or medical inquiries, including countries outside the EU/EEA, where the level of information protection may be lower. In such case MSD will use appropriate safeguards under the GDPR. The personal data will not be shared outside of MSD and its affiliates except to companies acting on behalf of MSD and who act in accordance with the GDPR.A mellékhatásokra és egyéb bejelentendő eseményekre vonatkozó adatokat a hatóságokkal szembeni kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint a mellékhatások, minőségi panaszok és hasonló események bejelentésével és a termékeinkre vonatkozó biztonsági jelzések észlelésével kapcsolatos közegészségügyi és állategészségügyi érdek miatt gyűjtjük.Information concerning adverse events and other reportable events is collected to fulfil legal requirements from authorities and for the interest of public and veterinary health with regards to reporting of adverse events, quality complaints and similar events and to detect safety signals around our products. This information is shared with authorities.

MSD és partnereink a kapcsolattartási adatokat és egyéb Ön által megadott adatokat az Ön kérdésének megválaszolása érdekében használja fel. Anonimizált információkat statisztikai és minőségbiztosítási célokból és annak érdekében is felhasználunk, hogy feltárjuk a termékeinkkel kapcsolatos adat- és információhiányt. Ön jogosult kérni az adataihoz való hozzáférést és azok helyesbítését.MSD and our partners will use the contact information and other information you provide to handle and respond to your question. Anonymized information will also be used for statistical and quality assurance purposes and to find data and information gaps around our products. You have the right to request access to your data and their rectification.

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó teljes tájékoztatás a https://www.msdprivacy.com/hu/hun/ oldalon olvasható. Amennyiben kérdései vagy aggályai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot MSD-vel a(z) +36 1 439 4597 telefonszámon vagy a dpo_hungary@msd.com email címen.Read our full statement on how we handle your information at https://www.msdprivacy.com/hu/hun/. If you have questions or concerns regarding the processing of your personal data, please contact MSD on +36 1 439 4597 or at dpo_hungary@msd.com.