Adatkezelési Tájékoztató / Marketing Tevékenység

(Privacy Notice / Marketing Activities)

Adatkezelési Tájékoztató / Marketing Tevékenység

(Privacy Notice / Marketing Activities)

MARKETING TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓPRIVACY NOTICE REGARDING MARKETING ACTIVITIES
1. Adatkezelő
Az Ön személyes adatainak gyűjtéséért és kezeléséért az alábbi közös adatkezelők felelősek:
 
* Allflex Polska sp. z o.o., Psary Małe (62-300 Września) ul. Nekielskiej 11G címen és KRS 0000213893 cégjegyzék szám alatt bejegyezve, inspektor@merck.com, adószám: 7792236465 („Allflex Polska”),
* Allflex Romania s.r.l. Timișoara (307221 Timișoara) Calea Șagului 235 címen és J35/14/2012  cégjegyzékszám alatt bejegyezve, adószám: RO 27843227 (“Allflex Romania”),
* az alábbi társaságok („Intervet Társaságok”):
* Intervet sp. z o.o. Warszawie przy ul. Chłodnej 51, (00-867 Warszawa) címen és KRS 0000104038 cégjegyzékszám alatt bejegyzeve, adószám: 5261892773 („Intervet Polska”);
* Intervet s.r.o., Prágue, Na Valentince 3336/4, Smíchov cím alatt és 251 28 621 cégjegyzék szám alatt bejegyezve, adószám: CZ25128621 (“Intervet Czechy”);
* Intervet Hungaria Értékesítő Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. címen és 01-09-661286 cégjegyzékszám alatt bejegyezve, adószám: 12274888-2-43 (“Intervet Hungary”);
* Intervet Romania s.r.l., Chiajna, 13A Ring road címen és J23/1797/2005 cégjegyzékszám alatt bejegyezve, adószám: RO 12475941 (“Intervet Romania”).
 
A személyes adatok kezeléséről további információhoz juthat az alábbi linken: dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71 vagy a következő címeken:
 
* Allflex Polska e-mail cím : inspektor@merck.com;
* Allflex Romania e-mail cím : inpektor@merck.com
* Intervet Polska e-mail cím : DPOPoland@msd.com;
* Intervet Czechy e-mail cím : DPOCzech@msd. com;
* Intervet Hungary e-mail cím : DPO_Hungary@msd.com;
* Intervet Romania e-mail cím : euprivacydpo@msd.com.

A felsorolt társaságok valamennyien az MSD csoport tagjai. A személyes adatok kezeléséről további információ szerezhető be  az MSD csoport Global Privacy Office  részlegétől az alábbi e-mail címen: MSD_privacy_office@msd.com
A Társaságok az alábbiakban állapodtak meg az Ön személyes adatainak kezelése tárgyában:
 
*  Mindegyik Társaság felelős a jelen Adatkezelési Tájékoztató átadásáért.
*  Az Ön lakóhelye szerint illetékes Intervet Társaság felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért továbbá  a személyes adatainak a Társaság általi kezelésével kapcsolatos információk átadásáért.
*  Az Ön lakóhelye szerint illetékes Intervet Társaság felelős az Ön által a személyes adatai tekintetében előterjesztett igények kezeléséért.
 
Kérjük vegye figyelembe, hogy a Társaságok közösen kezelik az Ön személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy a GDPR által biztosított jogait Ön a közösadatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatja.
1. Data controller
The joint data controllers responsible for the collection and processing of your personal information are:
 
* Allflex Polska sp. z o.o. with its registered office in Psary Małe at. ul. Nekielska 11G (62-300 Września), nr KRS 0000213893, inspektor@merck.com, tax number: 7792236465 („Allflex Polska”);
* Allflex Romania s.r.l. z siedzibą w Timișoara (307221 Timișoara) Calea Șagului 235, being registered under no. J35/14/2012 , tax number: RO 27843227 (“Allflex Romania”),
* the following companies (“Intervet Companies”):
* Intervet sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Chłodna 51 (00-867) Warszawa, KRS (company ID no.) 0000104038, tax number: 5261892773 („Intervet Poland”);
* Intervet s.r.o., with its registered office in Prague, at Na Valentince 3336/4, Smíchov, Id. No.: 251 28 621, tax number: CZ25128621 (“Intervet Czechia”);
* Intervet Hungaria Értékesítő Kft. with its registered office in 1095 Budapest in Lechner Ödön fasor 10/B, the company reg. no. 01-09-661286, tax number: 12274888-2-43 (“Intervet Hungary”);
* Intervet Romania s.r.l., with its registered office in Chiajna, at no. 13A Ring road, being registered under no. J23/1797/2005, tax number: RO 12475941 (“Intervet Romania”).
 
More information on processing of personal data on the following link: dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71 or by contacting:
 
* Allflex Polska via e-mail address: inspektor@merck.com.
* Allflex Romania via e-mail address: inspektor@merck.com
* Intervet Poland via e-mail address: DPOPoland@msd.com;
* Intervet Czechia via e-mail address: DPOCzech@msd.com;
* Intervet Hungary via e-mail address: DPO_Hungary@msd.com;
* Intervet Romania via e-mail address: euprivacydpo@msd.com.
 
Mentioned companies are members of the MSD group. More information on processing of personal data by contacting Global Privacy Office of the MSD group via e-mail address: MSD_privacy_office@msd.com
The Companies have jointly agreed on the following rules as regards processing of your personal data:
 
* Each Company is responsible for providing you with this Privacy Notice.
* The Intervet Company of your country of residence is responsible for processing of your personal data as well as providing you with information on processing of your personal data by that company.
* The Intervet Company of your country of residence is responsible for handling your requests regarding your personal data.
 
Please note that the Companies are joint controllers of your personal data. This means that you can exercise your rights under GDPR in respect of and against each of the joint controllers.
2. A kezelt személyes adatok köre, forrása és a személyes adatok kezelésének célja 
 
Az Ön alábbi személyes adatait kezelhetjük: kapcsolattartási adatok (vezetéknév és keresztnév, email cím, telefonszám, munkahelyi cím), az Ön érdeklődésére számot tartó témái, web szerver protokollok (eszköz ID-k és IP címek).
 
A személyes adatait Öntől, mint érintettől kaptuk meg. Az értékesítési statisztika adatai a Társaságokkal hozzájárulás alapján együttműködő forgalmazóktól valamint a gyógyszeripari termékeket, gyógyászati termékeket és eszközöket értékesítő nagykereskedőktől származnak a Társaságok termékeinek értékesítési helyszíneiről.
 
Személyes adatainak kezelésére az alábbi célokból kerül sor:
 
1)  marketing anyagok és kereskedelmi információk küldése (ideértve a hagyományos levelek, emailek küldését, web kommunikátorok használatát és az értékesítőink személyes látogatása során történő átadást is);
 
2)  piackutatás és piaci szegmentáció (ideértve az Ön személyes preferenciáira, illetőleg az Intervet termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó elégedettségi adatokat);
 
3)  direkt telemarketing (telefonon keresztül, illetve SMS vagy MMS üzenetek formájában is);
 
4)  értékesítési statisztikák (az állatorvosok, forgalmazók, kereskedelmi partnerek és mezőgazdasági termelők számára nyújtott hűségprogramokkal kapcsolatban; vagy a Társaságok termékeladásaival összefüggő statisztikai adatok engedélyezett elemzése céljából);
 
5)  piaci szegmentálás (az Ön érdeklődési körének megfelelően személyre szabott tartalom szolgáltatása).
2. Types and sources of personal data, purposes of personal data processing 
 
We may collect the following personal data: contact data (name and surname, e-mail address, telephone no., work address), your topics of interests, web server protocols (device IDs and IP addresses).
 
We have received your personal data from you as a data subject. The source of the sales statistic data will be distributors cooperating with the Companies with consent and wholesalers offering pharmaceutical products, medicinal products and equipment for farmers, where the products of the Companies are sold.
 
Your personal data will be processed for the following purposes:
 
1)  sending marketing materials and commercial information (including sending material by traditional mail, email, e-communicators and hand-over of marketing materials during the visits of medical representatives);
 
2)  market research and marketing segmentation (including collecting data on Your preferences and product and services satisfaction)
 
3)  direct telemarketing (including via telephone calls, SMS or MMS messages)
 
4) sales statistics (for the purpose of conducting loyalty programs for veterinary physicians, distributors, business partners and farmers) or for the purpose of analyzing statistical information on purchases of products of Companies with consent)
 
5)  marketing segmentation (for the purpose of tailoring content to Your interests).3. Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatainak kezelésére az ön hozzájárulása alapján kerül sor az alábbi célokból:
*  marketing anyagok és kereskedelmi információk küldése,
* direkt telemarketing,
* értékesítési statisztikák.
 
Az Ön személyes adatait az együttes adatkezelők a jogszerű érdekeik érvényesítése körében az alábbi célokból kezelik:
 
* piackutatás és piaci szegmentáció
* piaci szegmentálás.
 
Jogos érdekünk a Társaságok ügyfelei elégedettségének felmérése, a Társaságok arculatának javítása, ezzel kapcsolatban gazdasági teljesítményének erősítése termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése céljából. Jogos érdekünk továbbá hogy az Ön érdeklődési körének megfelelően személyre szabott tartalmat tudjunk Önnek szolgáltatni, növelve ezzel az Ön elégedettségét és erősítve ezzel a Társaságokkal fennálló az üzleti kapcsolatot.
3. Legal basis of processing
Your consent will be the basis of processing of your personal data for the following purposes:
*  sending marketing materials and commercial information,
*  direct telemarketing,
*  sales statistics.
 
Legitimate interests pursued by joint controllers will be the basis of processing of your personal data for the following purposes:
 
* market research and marketing segmentation,
* marketing segmentation.
 
Our legitimate interest is to assess the satisfaction of the Companies’ customers, to improve the image of the Companies and, in this context, to strengthen their economic performance in order to improve their products and services. It is also in our legitimate interest to provide you with content tailored to your interests, thereby increasing your satisfaction and strengthening the business relationship with the Companies.
4. A hozzájárulás önkéntessége A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás önkéntes. Ön nem köteles az adatkezeléshez hozzájárulni. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, a közös adatkezelők az Ön személyes adatait a fenti célok elérése érdekében nem használhatják fel.4. Requirement to provide personal data Consent for personal data processing is freely given. You are not obligated to give your consent. Lack of your consent will prevent joint controllers from using your data in order to achieve abovementioned goals.

5. A hozzájárulás visszavonásának joga Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni elektronikus úton a dpo_hungary@msd.com email címre vagy postai úton a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. címre küldött üzenettel, továbbá a tőlünk kapott emailben található link segítségével ún. opt-out művelettel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
5. Right to withdraw consent You have the right to withdraw consent at any time via email to be sent to dpo_hungary@msd.com or by way of postal service to be sent to 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. and furthermore by means of an opt-out operation by clicking on the link to be found in the email sent by us. Such withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on the consent before its withdrawal.  

6. Tiltakozás joga Ön jogosult tiltakozni a személyes adatainak az együttes adatkezelők jogos érdekéből történő  felhasználása ellen. Bármikor élhet panasszal az ön sajátos helyzetéből fakadó okból kifolyólag. A panasztételt követően a speciális helyzetek kivételével többé nem használjuk fel az Ön személyes adatait.6. Right to object You have the right to object to your personal data being used for the purpose of a legitimate interest pursued by the joint controllers. An objection may be lodged at any time for reasons relating to your particular situation. After an objection has been lodged, we will not use your personal data, except in special situations.
7. Az adattárolás időtartama Az Ön személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb tíz (10) évig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig tároljuk.     A web szerver protokollokat hét (7) nap elteltével töröljük.
7. Period of data storage Your personal data will be stored until the withdrawal of your consent or lodging of your objection, but no longer than for ten (10) years and for the period specified in the statutory provisions of law.   We will delete web server protocols after seven (7) days.  
8. A személyes adatokhoz való hozzáférés8. Personal data recipients
Előfordulhat, hogy személyes adatai – az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben – informatikai, adminisztrációs és egyéb szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek (így például az informatikai rendszereket és programokat üzemeltető cégek) részére is átadásra kerülnek.

Részletesen:
Your personal data may be disclosed to external entities providing services to joint controllers, including IT and administrative support, within the scope necessary to provide their services (e.g. entities handling service of IT systems and programs etc.).

 
In detail:
Szolgáltató (név és elérhetőségek)

Adatkezelő/
Adatfeldolgozó
Szolgáltatás leírása

Service provider (name and contact details)
Controller/
Processor
Description of the service 

UPS Healthcare Hungary Zrt. (2040 Budaörs, Vasút utca 13.; Magyarország)AdatkezelőIratok és más dokumentumok kézbesítéseUPS Healthcare Hungary Zrt. (2040 Budaörs, Vasút utca 13.; Hungary)ControllerSending of correspondence or other items
Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Magyarország)AdatkezelőTelekommunikációs szolgáltatások nyújtásaMagyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Hungary)ControllerProviding telecommunication services
Salesforce, Inc. (Salesforce Tower, 415 Mission, Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, USA)AdatfeldolgozóFelhő alapú szoftveres szolgáltatások nyújtása Salesforce, Inc. (Salesforce Tower, 415 Mission, Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, USA)ProcessorProviding cloud-based software solutions
Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA)AdatfeldolgozóFelhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA)ProcessorProviding could computing services
Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA)AdatfeldolgozóE-kereskedelmi szolgáltatások nyújtásaAutomattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA)ProcessorProviding eCommerce services
Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA)AdatfeldolgozóFelhőalapú produktivitási platform szolgáltatások nyújtásaMicrosoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA)ProcessorRendering cloud-powered productivity platform services
SAP America Inc. (3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA)AdatfeldolgozóSzoftver termékek és felhőszolgáltatások nyújtásaSAP America Inc. (3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA)ProcessorProvision of software products and cloud services
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban említett célok csoportszinten történő elérése érdekében az Ön személyes adatai szükség esetén továbbításra kerülhetnek az MSD csoporthoz tartozó társaságok részére (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations) – amelynek az Intervet Poland, Intervet Czechy, Intervet Hungary, Afflex Polska és Allflex Romania is tagjai – az Európai Unión („EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belülre vagy kívülre, ideértve az Egyesült Államokat is. Jogos érdekünk az MSD csoporton belüli üzleti kapcsolatok és marketing tevékenységek globális kezelése, valamint az, hogy az üzleti folyamatokat a vonatkozó jogszabályoknak, külső és belső szabványoknak megfelelően kezeljük. Bizonyos esetekben az MSD csoport társaságai olyan EU-n/EGT-n kívüli országokban találhatók, amelyekről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal megállapította, hogy az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szint biztosított (ezen országok listája az alábbi linken érhető el: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Az MSD csoport Egyesült Államokban található tagjai, a Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) és a Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) részt vesznek az ún. EU-USA Adatvédelmi Keretben (EU-US Data Privacy Framework), amelyről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal szintén megállapította, hogy az abban részt vevő társaságok az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják. Az EU-USA Adatvédelmi Kerethez csatlakoztak továbbá az adatfeldolgozóként eljáró alábbi cégek: Salesforce, Inc., Amazon Web Services, Inc., Automattic Inc., Microsoft Corporation.For the achievement of the purposes indicated in this Privacy Notice on a group level, Your personal data may be disclosed as needed to entities from MSD group (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations) which Intervet Poland, Intervet Czechia, Intervet Hungary, Allflex Polska and Allflex Romania are members of, within or outside of the European Union („EU„) or the European Economic Area („EEA„), including US. Our legitimate interest is the global management of the business relationships and marketing activities within the MSD group and that the business processes are managed in accordance with the applicable legislation and external and internal standards. In some cases the entities of the MSD group are located in countries outside the EU/EEA, which are, through adequacy decisions, recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU (the list of such countries is available at: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). The MSD affiliated US companies Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) and Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) participate in the EU-US Data Privacy Framework, which is, through adequacy decision, also recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU. Furthermore, following companies acting as data processors joined the EU-US Data Privacy Framework: Salesforce, Inc., Amazon Web Services, Inc., Automattic Inc., Microsoft Corporation.


Az EU-n vagy az EGT-n kívüli egyéb olyan országokba történő adattovábbítás esetén, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb lehet az Ön országában biztosítottnál, a Társaságok a kockázattal arányos biztonsági és megfelelőségi mechanizmusokat vezettek be az Ön személyes adatainak védelmére, például kötelező erejű vállalati szabályok (BCR), vagy az EK által jóváhagyott szerződéses feltételek alkalmazását, és szükség esetén megfelelő kiegészítő intézkedéseket is alkalmaznak. További információkat az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó megközelítésünkről az alábbi linkeken talál: Global Privacy Statement továbbá Global Cross Border Privacy Rules Policy, ahol részletesebben leírjuk, hogyan védjük az Ön adatait, amikor azokat határokon átnyúlóan továbbítjuk.

In cases of transfer of personal data outside of the EU or EEA to countries that do not provide the same level of data protection as your home country, the Companies have implemented appropriate safeguards and compliance measures to ensure that your personal data is adequately protected and your rights are respected, such as binding corporate rules (BCRs) or EU-accepted standard contractual clauses and apply appropriate additional measures where necessary. In addition, recipients of your personal data are obliged to maintain confidentiality in a legally binding manner. Please see our Global Privacy Statement for more information on our approach to protecting your personal data and our Global Cross Border Privacy Rules Policy for more detail regarding how we protect your data when we share it across borders.
Ezen túlmenően mindazokat, akik az Ön személyes információinak birtokába juthatnak, jogilag kötelező erejű titoktartási kötelezettség terheli. Ezekről az intézkedésekről és az Ön ezekkel kapcsolatos jogairól további információ szerezhető be az alábbi címek felkeresésével:
*az Allflex Polska e-mail e-mail címén: inspektor@merck.com ,
*az Allflex Romania e-mail címén: inspektor@merck.com,
*az  Intervet Poland e-mail címén: DPOPoland@msd.com,
*az Intervet Czechy e-mail címén: DPOCzech@msd.com,
*az Intervet Hungary e-mail címén: DPO_Hungary@msd.com,
*az Intervet Romania e-mail címén: euprivacydpo@msd.com vagy
*az MSD  csoporthoz tartozó Global Privacy Office e-mail címén: MSD_privacy_office@msd.com .
Additionally, the recipients of your personal information are bound to duties of confidentiality through legally binding framework. More information on these measures and your rights provided by these can be obtained by contacting:
*Allflex Polska via e-mail address: inspektor@merck.com,
*Allflex Romania via e-mail address: inspektor@merck.com,
*Intervet Poland via e-mail address: DPOPoland@msd.com,
*Intervet Czechia via e-mail address: DPOCzech@msd.com,
*Intervet Hungary via e-mail address: DPO_Hungary@msd.com,
*Intervet Romania via e-mail address: euprivacydpo@msd.com or
*Global Privacy Office of the MSD group via e-mail address: MSD_privacy_office@msd.com.

9. Automatizált döntéshozatal
Értesíteni fogjuk  Önt, ha profilalkotási mechanizmusokat alkalmaznánk annak érdekében, hogy személyre szabjuk az Ön részére átadott információkat vagy ha a Társaságok automatizált döntéshozatali technológiát alkalmaznának adatkezelési tevékenységeink támogatására. Az ilyen típusú döntéshozatali mechanizmus logikájáról további információkat tudhat meg az alábbi elérhetőségeken:
*az Allflex Polska e-mail címén: inspektor@merck.com,
*az Allflex Romania e-mail címén: inspektor@merck.com,
*az  Intervet Poland e-mail címén: DPOPoland@msd.com,
*az Intervet Czechy e-mail címén: DPOCzech@msd.com,
*az Intervet Hungary e-mail címén: DPO_Hungary@msd.com,
*az Intervet Romania e-mail címén: euprivacydpo@msd.com vagy
*az MSD  csoporthoz tartozó Global Privacy Office e-mail címén: MSD_privacy_office@msd.com.
9. Automated decision making
We will inform you when we implement profiling mechanisms to customize information provided to You or when Intervet uses automated decision-making technologies to support our data processing activities. Where applicable more information on the logic used to make such decision can be obtained by contacting:
*Allflex Polska via e-mail address: inspektor@merck.com,
*Allflex Romania via e-mail address: inspektor@merck.com,
*Intervet Poland via e-mail address: DPOPoland@msd.com,
*Intervet Czechia via e-mail address: DPOCzech@msd.com,
*Intervet Hungary via e-mail address: DPO_Hungary@msd.com,
*Intervet Romania via e-mail address: euprivacydpo@msd.com or
*Global Privacy Office of the MSD group via e-mail address: MSD_privacy_office@msd.com.

10. Technikai és szervezési intézkedések
Ésszerű és megfelelő adatvédelmi és biztonsági intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait érzékenységüknek megfelelően megvédjük az elvesztéstől, a visszaéléstől, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől.
10. Technical and organizational security measures
We implement reasonable and appropriate data protection and security measures to protect your personal data in accordance with their sensitivity from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration or destruction.

11. Érintetti jogok
Ön kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést vagy azok helyesbítését. Továbbá, Ön jogosult, az irányadó jogszabályokkal összhangban, személyes adatai kezelése ellen tiltakozni vagy annak korlátozását, illetve személyes adatainak törlését kérni vagy adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni.
11. Rights of data subject
You have the right to access or correct your personal data. In addition you may be entitled, in accordance with applicable law, to request the restriction of processing of your personal information, and to request erasure and portability of your own personal information. 

12. Panasztétel
Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak az adatkezelők általi kezelésével kapcsolatban bármely felügyeleti hatóságnál panasszal éljen. Az illetékes felügyeleti hatóságok elérhetőségei a következők:
 
* Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone: + 36 1 391 1400)
* Adatvédelmi Hivatal Elnöke (ul. Stawki 2, 00-193 Varsó, Lengyelország; www.uodo.gov.pl/en; tel. 22 531 03 00;e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)
* Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság (010336 Bucharest, 28 -30 General. Gheorghe Magheru Blvd., Románia;www.dataprotection.ro; email: anspdcp@dataprotection.ro; Phone:+ 40.318.059.211 /+40.318.059.212)
* Adatvédelmi Hivatal (Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7., Csehország; www.uoou.cz; email: posta@uoou.cz; phone: +420 234 665 111)

12. Right to lodge a complaint
You have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority in connection with processing of your personal data by the controllers. The competent supervisory authorities can be reached via following contact details:
 
* Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone: + 36 1 391 1400)
* President of Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poland; www.uodo.gov.pl/en; tel. 22 531 03 00;e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)
* National Supervisory Authority For Personal Data Processing (010336 Bucharest, 28 -30 General. Gheorghe Magheru Blvd., Romania; www.dataprotection.ro; email: anspdcp@dataprotection.ro; Phone:+ 40.318.059.211 /+40.318.059.212)
* The Office for Personal Data Protection (Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7., Czech Republic; www.uoou.cz; email: posta@uoou.cz; phone: +420 234 665 111)
13. Bírósághoz fordulás joga 
Jogai megsértése esetén Ön a Társaságok ellen bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az Ön választása szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
13. Judicial remedy
In the event of an infringement of your rights, you are entitled to seek judicial remedy against the Companies. Ruling in the matter falls under the jurisdiction of the regional court. Actions may be brought, at your option, before the competent regional court where you are living or residing.