Adatkezelési Tájékoztató / E-kereskedelmi Szolgáltatások

(Privacy Notice / E-Commerce Services)

Adatkezelési Tájékoztató / E-kereskedelmi Szolgáltatások

(Privacy Notice / E-Commerce Services)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ E-KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBANPRIVACY NOTICE IN CONNECTION WITH RENDERING OF E-COMMERCE SERVICES
A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Ön tájékoztatása arról, hogy az MSD Animal Health cégcsoportba tartozó alábbi társaságok („a Társaságok” vagy „mi”) hogyan gyűjthetik, használhatják fel és oszthatják meg az Ön személyes adatait a connect.msd-animal-health.pl/s/registerprofile?language=hu linken elérhető MSD Animal Health e-kereskedelmi platform („MAH e-kereskedelmi platform”) Ön általi használatával összefüggésben:This Privacy Notice is to inform you of how the following companies of the MSD Animal Health group (“the Comanies” or “we”) may collect, use, and share personal data relating to your use of the MSD Animal Health e-commerce platform (“MAH e-commerce platform”) available at connect.msd-animal-health.pl/s/registerprofile?language=hu :
Allflex Polska sp. z o.o., székhelye: Psary Małe.Allflex Polska sp. z o.o. with its registered office in Psary Małe.
Allflex Romania s.r.l., székhelye: Temesvár,Allflex Romania s.r.l. with its registered office in Timișoara,
Intervet sp. z o.o., székhelye: Varsó,Intervet sp. z o.o. with its registered office in Warsaw,
Intervet s.r.o., székhelye: Prága,Intervet s.r.o., with its registered office in Prague,
Intervet Hungaria Értékesítő Kft., székhelye: Budapest,Intervet Hungarian Distribution LLC with its registered office in Budapest,
Intervet Romania s.r.l., székhelye: Chiajna.Intervet Romania s.r.l., with its registered office in Chiajna.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a MAH e-kereskedelmi platform használata során Ön személyes adatokat bocsát a Társaságok rendelkezésére. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével („GDPR”) összhangban személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, ideértve az azonosításra, helymeghatározásra, elérhetőségre, illetve valamely személy magatartásának vagy preferenciáinak nyomon követésére felhasználható adatokat.Please note that by using the MAH e-commerce platform you supply the Companies with personal data. In line with the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the General Data Protection Regulation („GDPR„) personal data means any information relating to an identified or identifiable individual, including data that could be used to identify, locate, contact or track behaviour or preferences of an individual.
1 ADATKEZELŐ1 DATA CONTROLLER
A személyes adatok gyűjtéséért és kezeléséért az alábbi közös adatkezelők felelősek:

The joint data controllers responsible for the collection and processing of your personal data are:
Allflex Polska sp. z o.o., székhelye: Psary Małe at. ul. Nekielska 11G (62-300 Września), cgj.: KRS 0000213893, inspektor@merck.com, adószám: 7792236465 („Allflex Polska”);

Allflex Polska sp. z o.o. with its registered office in Psary Małe at. ul. Nekielska 11G (62-300 Września), nr KRS 0000213893, inspektor@merck.com, tax number: 7792236465 („Allflex Polska”);
Allflex Romania s.r.l., székhelye: Temesár (307221 Temesvár) Calea Șagului 235, cgj.: J35/14/2012, adószám: RO 27843227 (“Allflex Romania”),
Allflex Romania s.r.l. z siedzibą w Timișoara (307221 Timișoara) Calea Șagului 235, being registered under no. J35/14/2012 , tax number: RO 27843227 (“Allflex Romania”),
az alábbi társaságok („Intervet Társaságok”):the following companies (“Intervet Companies”):
Intervet sp. z o.o., székhelye: Warsaw Trade Tower at ul. Chłodna 51 (00-867) Varsó, cgj.: KRS 0000104038, adószám: 5261892773 („Intervet Poland”);

Intervet sp. z o.o. with its registered office in Warsaw Trade Tower at ul. Chłodna 51 (00-867) Warszawa, KRS (company ID no.) 0000104038, tax number: 5261892773 („Intervet Poland”);
Intervet s.r.o., székhelye: Prága, at Na Valentince 3336/4, Smíchov, cgj.: 251 28 621, adószám: CZ25128621 (“Intervet Czechia”);
Intervet s.r.o., with its registered office in Prague, at Na Valentince 3336/4, Smíchov, Id. No.: 251 28 621, tax number: CZ25128621 (“Intervet Czechia”);
Intervet Hungaria Értékesítő Kft., székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B, cgj.: 01-09-661286, adószám: 12274888-2-43 (“Intervet Hungary”);

Intervet Hungaria Értékesítő Kft. with its registered office in 1095 Budapest in Lechner Ödön fasor 10/B, the company reg. no. 01-09-661286, tax number: 12274888-2-43 (“Intervet Hungary”);
Intervet Romania s.r.l., székhelye: Chiajna, at no. 13A Ring road, cgj.: J23/1797/2005, adószám: RO 12475941 (“Intervet Romania”).
Intervet Romania s.r.l., with its registered office in Chiajna, at no. 13A Ring road, being registered under no. J23/1797/2005, tax number: RO 12475941 (“Intervet Romania”).
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:More information on processing of personal data by contacting:
Allflex Polska e-mail címén keresztül: inspektor@merck.comAllflex Polska via e-mail address: inspektor@merck.com.
Allflex Romania e-mail címén keresztül: inspektor@merck.comAllflex Romania via e-mail address: inspektor@merck.com
Intervet Polska e-mail címén keresztül: DPOPoland@msd.comIntervet Poland via e-mail address: DPOPoland@msd.com;
Intervet Czechia e- mail címén keresztül: DPOCzech@msd.comIntervet Czechia via e-mail address: DPOCzech@msd.com;
Intervet Hungary e-mail címén keresztül: DPO_Hungary@msd.comIntervet Hungary via e-mail address: DPO_Hungary@msd.com;
Intervet Romania e-mail címén keresztül: euprivacydpo@msd.comIntervet Romania via e-mail address: euprivacydpo@msd.com.
A fent említett társaságok az MSD cégcsoport tagjai. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az MSD cégcsoport Globális Adatvédelmi Irodájának e-mail címén keresztül történő kapcsolatfelvétel útján kaphat: MSD_privacy_office@msd.com.The abovementioned Companies are members of the MSD group. More information on processing of personal data by contacting Global Privacy Office of the MSD group via e-mail address: MSD_privacy_office@msd.com.
A Társaságok az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbiakról állapodtak meg:The Companies have jointly agreed on the following rules as regards processing of your personal data:
Mindegyik Társaság felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ön rendelkezésére bocsátja.Each Company is responsible for providing you with this Privacy Notice.

Az Ön lakóhelye szerint illetékes Intervet Társaság felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért, valamint az Ön adatainak ezen Intervet Társaság általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatás adásáért.The Intervet Company of your country of residence is responsible for processing of your personal data as well as providing you with information on processing of your personal data by that Intervet Company.
Az Ön lakóhelye szerint illetékes Intervet Társaság felelős az Ön személyes adataival összefüggő kérelmek kezeléséért.The Intervet Company of your country of residence is responsible for handling your requests regarding your personal data.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságok az Ön adatainak kezelése vonatkozásában közös adatkezelők. Ez azt jelenti, hogy Ön a GDPR által biztosított jogait bármely közös adatkezelő tekintetében és bármely közös adatkezelővel szemben gyakorolhatja.Please note that the Companies are joint controllers of your personal data. This means that you can exercise your rights under GDPR in respect of and against each of the joint controllers.
2 A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS FORRÁSAI2 TYPES OF PERSONAL DATA AND SOURCES
A MAH e-kereskedelmi platform felhasználóinak (amely az állat-egészségügyi szakemberekre, illetve az ilyen szakember irányítása alatt álló személyekre és az olyan üzleti minőségben eljáró személyekre korlátozódik, akik Magyarországon történő kiszállítást rendelnek meg) az alábbi személyes adatait gyűjthetjük:We may collect the following personal data of persons using the MAH e-commerce platform (which is restricted to animal healthcare professionals, persons under their supervision and persons acting in their business capacity ordering for deliveries in Hungary):
2.1  A MAH e-kereskedelmi platform használatához szükséges adatok:2.1 Data required for the use of the MAH e-commerce platform:
Keresztnév, vezetéknév, megszólítás,Name, surname, salutation,
E-mail cím,Email address,
Ország, pozíció (munkakör), egyedi tevékenységi terület,Country, position (job title), special area of activity,
Állatorvosi pecsét száma vagy egyéb azonosító, amely igazolja az állatorvosi tevékenységet,.Veterinary stamp number or other identification certifying veterinary activity,
Név, cím, irányítószám, város és az érintett által képviselt társaság[1] adószáma;,
Name, address, postal code, city and VAT number  the company[2] represented by the data subject;,
A MAH e-kereskedelmi platform használatával összefüggésben küldött üzenet tartalma, az üzenetküldés időpontja.Content of the message sent in connection with the use of the MAH e-commerce platform, date of sending of the message.
2.2 Web-szerver protokollok2.2 Web server protocols:
Böngészési és vásárlási előzmények,Browsing and purchase history,
Eszköz azonosítója és IP címe.Device IDs and IP addresses.
A személyes adatait Öntől, mint érintettől vagy a regisztrációs felületet kitöltő személytől kaptuk.

We have received your personal data from you as a data subject, or from the person filling out the registration form.
3 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA3 PURPOSE AND BASIS OF PROCESSING OF PERSONAL DATA
a. Az Ön MAH e-kereskedelmi platform használatához szükséges adatait a MAH e-kereskedelmi platform használatának biztosítása céljából kezeljük. Ezen adatkezelés jogalapja a Társaságok jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Jogos érdekünk a MAH e-kereskedelmi platform használatának biztosítása.a.Your data required for the use of the MAH e-commerce platform will be processed in order to enable the use of the MAH e-commerce platform. The legal basis for this processing the legitimate interest of the Companies (Article 6(1)(f) GDPR). Our legitimate interest is to ensure the use of the MAH e-commerce platform.
b.Az Ön MAH e-kereskedelmi platform használatához szükséges adatait a MAH e-kereskedelmi platformmal összefüggő termékeink és szolgáltatásaink javítása és optimalizálása céljából is kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a Társaságok jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Jogos érdekünk, hogy javítsuk és optimalizáljuk a MAH e-kereskedelmi platformmal kapcsolatos termékeinket és szolgáltatásainkat.b.Your data required for the use of the MAH e-commerce platform will also be processed for improving and optimizing our products and services related to the MAH e-commerce platform. The legal basis for this processing is the legitimate interest of the Companies (Article 6(1)(f) GDPR). Our legitimate interest is to improve and optimize our products and services related to the MAH e-commerce platform.
c.Az Ön MAH e-kereskedelmi platform használatához szükséges adatait annak érdekében is kezeljük, hogy biztosítsuk a személyes adatok kezelésének elszámoltathatóságát (ideértve annak bizonyítását, hogy a személyes adatok kezelésére a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveknek megfelelően kerül sor). Az adatkezelés jogalapja a Társaságok GDPR-ban rögzített  jogi kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

c.Your data required for the use of the MAH e-commerce platform will be also processed in order to ensure accountability of the processing of personal data (including demonstrating that personal data are processed in accordance with the principles relating to the processing of personal data referred to in Article 5 of the GDPR). The legal basis for this processing is MAH’s compliance with legal obligations under GDPR (Article 6(1)(c) of GDPR).
d.Az Ön MAH e-kereskedelmi platform használatához szükséges adatait esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy az ellenük történő jogi védekezés érdekében is kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a Társaságok azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), hogy jogainkat/az Ön jogait megvédjük.d.We also process your data required for the use of the MAH e-commerce platform for the establishment, exercise or defence of possible legal claims. The legal basis for the processing is the legitimate interest of the Companies (Article 6(1)(f) GDPR) to protect our/your rights.
e.A web-szerver protokollokat a MAH e-kereskedelmi platform stabilitásának és működésének megfigyelése és ellenőrzése érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségünk teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és a Társaságok jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a MAH e-kereskedelmi platform stabilitását és működését.e.Web server protocols will be processed for observing and monitoring the stability, functionality of the MAH e-commerce platform. The legal basis for this processing is our contractual obligation (Article 6(1)(b) GDPR) and the legitimate interest of the Companies (Article 6(1)(f) GDPR). Our legitimate interest is to ensure the stability, functionality of the MAH e-commerce platform.
4 A SZEMÉLYES ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK ÖNKÉNTESSÉGE4 VOLUNTARINESS OF PROVIDING PERSONAL DATA
A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradása akadályozza a MAH e-kereskedelmi platform használatát és az e-kereskedelmi szolgáltatások Társaságok általi nyújtását.The provision of personal data is voluntary. Failure to provide personal data prevents the use of the MAH e-commerce platform and the provision of e-Commerce services by the Companies.
5 A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA5 PERIOD OF RETENTION OF PERSONAL DATA
a.A MAH e-kereskedelmi platform használatához szükséges adatokat annak az évnek a végétől számított 5 évig tároljuk, amelyik évben a MAH e-kereskedelmi platformra történő regisztráció törlésre kerül vagy amelyik évben Ön utoljára használta a MAH e-kereskedelmi platformot.

a.We store the data required for the use of the MAH e-commerce platform for 5 years commencing at the end of the year in which the MAH e-commerce platform registration have been deleted or in which you have used the MAH e-commerce platform for the last time.
b.A web-szerver protokollokat hét (7) elteltével töröljük. Bármely adat, amelyet rendszerbiztonsági eljárásokhoz gyűjtöttünk vagy kezeltünk, hét (7) nap elteltével kerül törlésre.b.We will delete web server protocols after seven (7) days. Any data collected and processed for system security processes will be deleted after seven (7) days.
c.Az esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy  az ellenük történő jogi védekezés érdekében kezelt adatokat annak az évnek a végétől számított 5 évig tároljuk, amely évben az Önnel vagy az Ön cégével fennálló üzleti kapcsolat megszűnik, vagy amelyik évben Ön utoljára használta a MAH e-kereskedelmi platformot.c.We store the data for evidence purposes for the possible establishment, exercise or defence of legal claims for 5 years commencing at the end of the year in which the business relationship with you or your company has been terminated or in which you have used the MAH e-commerce platform for the last time.
6 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS6 RECIPIENTS OF PERSONAL DATA AND TRANSFER TO THIRD COUNTRIES

Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek a közös adatkezelők részére szolgáltatásokat nyújtó külső jogalanyok (pl. IT rendszereket és programokat kezelő jogalanyok stb.) mégpedig olyan mértékben, amilyen mértékben az a szolgáltatásuk nyújtásához szükséges. Részletesen:  Your personal data may be disclosed to external entities providing services to joint controllers (e.g. entities handling service of IT systems and programs etc.), within the scope necessary to provide their services. In details:
Szolgáltató (név és elérhetőség) / Service provider (name and contact details)Adatkezelő / Adatfeldolgozó / Controller/processorSzolgáltatás leírása / Description of the service

Salesforce, Inc. (Salesforce Tower, 415 Mission, Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, USA)Adatfeldolgozó / Processor

Felhő alapú szoftveres szolgáltatások nyújtása / Providing cloud-based software solutions
Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North,Seattle, WA 98109-5210 USA)Adatfeldolgozó / Processor

Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása / Providing could computing services
Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA)Adatfeldolgozó / Processor

E-kereskedelmi szolgáltatások nyújtása / Providing eCommerce services

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA))Adatfeldolgozó / Processor

Felhőalapú produktivitási platform szolgáltatások nyújtása / Rendering cloud-powered productivity platform services
SAP America Inc. (3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA)Adatfeldolgozó / Processor

Szoftver termékek és felhőszolgáltatások nyújtása / Provision of software products and cloud services
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban említett célok csoportszinten történő elérése érdekében az Ön személyes adatai szükség esetén továbbításra kerülhetnek az MSD csoporthoz tartozó társaságok részére (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations) – amelynek az Intervet Poland, Intervet Czechy, Intervet Hungary, Afflex Polska és Allflex Romania is tagjai – az Európai Unión („EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belülre vagy kívülre, ideértve az Egyesült Államokat is. Jogos érdekünk az MSD csoporton belüli üzleti kapcsolatok és marketing tevékenységek globális kezelése, valamint az, hogy az üzleti folyamatokat a vonatkozó jogszabályoknak, külső és belső szabványoknak megfelelően kezeljük. Bizonyos esetekben az MSD csoport társaságai olyan EU-n/EGT-n kívüli országokban találhatók, amelyekről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal megállapította, hogy az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szint biztosított (ezen országok listája az alábbi linken érhető el: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Az MSD csoport Egyesült Államokban található tagjai, a Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) és a Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) részt vesznek az ún. EU-USA Adatvédelmi Keretben (EU-US Data Privacy Framework), amelyről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal szintén megállapította, hogy az abban részt vevő társaságok az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják. Az EU-USA Adatvédelmi Kerethez csatlakoztak továbbá az adatfeldolgozóként eljáró alábbi cégek: Salesforce, Inc., Amazon Web Services, Inc., Automattic Inc., Microsoft Corporation.For the achievement of the purposes indicated in this Privacy Notice on a group level, Your personal data may be disclosed as needed to entities from MSD group (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations) which Intervet Poland, Intervet Czechia, Intervet Hungary, Intervet Romania,  Allflex Polska and Allflex Romania are members of, within or outside of the European Union („EU”) or the European Economic Area („EEA”), including US. Our legitimate interest is the global management of the business relationships within the MSD group and that the business processes are managed in accordance with the applicable legislation and external and internal standards. In some cases the entities of the MSD group are located in countries outside the EU/EEA, which are, through adequacy decisions, recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU (the list of such countries is available at: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). The MSD affiliated US companies Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) and Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) participate in the EU-US Data Privacy Framework, which is, through adequacy decision, also recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU. Furthermore, following companies acting as data processors joined the EU-US Data Privacy Framework: Salesforce, Inc., Amazon Web Services, Inc., Automattic Inc., Microsoft Corporation.

Továbbá jogi kötelezettségünknek eleget téve sor kerülhet a személyes adatok továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Sor kerülhet továbbá a személyes adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére bírósági, hatósági megkeresésre is. Sor kerülhet személyes adatok továbbítására befektetők és azok tanácsadói részére abban az esetben, ha a Társaságok vagy az MSD cégcsoporthoz kapcsolódó társasági jogi tranzakcióra vagy cégeladásra kerülne sor. Jogos érdekünk az adott tranzakció megfelelő előkészítése és végrehajtása.Furthermore, in order to comply with legal obligation we may transfer personal data to persons, bodies, courts or authorities specified in legal provisions. In addition, personal data may be transferred or made available in case of request of court or authority. We may also transfer your personal data to investors and those advisors in case of a corporate law transaction or M&A transactions in relation to the Companies or the MSD group for the purpose of preparing and executing the transaction. Our legitimate interest is the proper preparation and execution of the relevant transaction
Az EU-n vagy az EGT-n kívüli egyéb olyan országokba történő adattovábbítás esetén, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb lehet az Ön országában biztosítottnál, a Társaságok a kockázattal arányos biztonsági és megfelelőségi mechanizmusokat vezettek be az Ön személyes adatainak védelmére, például kötelező erejű vállalati szabályok (BCR), vagy az EK által jóváhagyott szerződéses feltételek alkalmazását, és szükség esetén megfelelő kiegészítő intézkedéseket is alkalmaznak. További információkat az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó megközelítésünkről az alábbi linkeken talál: Global Privacy Statement továbbá Global Cross Border Privacy Rules Policy, ahol részletesebben leírjuk, hogyan védjük az Ön adatait, amikor azokat határokon átnyúlóan továbbítjuk.  In cases of transfer of personal data outside of the EU or EEA to countries that do not provide the same level of data protection as your home country, the Companies have implemented appropriate safeguards and compliance measures to ensure that your personal data is adequately protected and your rights are respected, such as binding corporate rules (BCRs) or EU-accepted standard contractual clauses and applies appropriate additional measures where necessary. Please see our Global Privacy Statement for more information on our approach to protecting your personal data and our Global Cross Border Privacy Rules Policy for more detail regarding how we protect your data when we share it across borders.

Ezen túlmenően mindazokat, akik az Ön személyes információinak birtokába juthatnak, jogilag kötelező erejű titoktartási kötelezettség terheli. Ezekről az intézkedésekről és az Ön ezekkel kapcsolatos jogairól további információ szerezhető be az alábbi email címek felkeresésével: Allflex Polska: inspektor@merck.com, Allflex Romania: inspektor@merck.com, Intervet Polska:l DPOPoland@msd.com, Intervet Czechia: DPOCzech@msd.com, Intervet Hungary: DPO_Hungary@msd.com, Intervet Romania: euprivacydpo@msd.com vagy az MSD cégcsoport Globális Adatvédelmi Irodája az alábbi e-mail címen: MSD_privacy_office@msd.com.

In addition, recipients of your personal data are obliged to maintain confidentiality in a legally binding manner. More information on these measures and your rights provided by these can be obtained by contacting: Allflex Polska via e-mail address: inspektor@merck.com, Allflex Romania via e-mail address: inspektor@merck.com, Intervet Poland via e-mail address: DPOPoland@msd.com, Intervet Czechia via e-mail address: DPOCzech@msd.com, Intervet Hungary via e-mail address: DPO_Hungary@msd.com, Intervet Romania via e-mail address: euprivacydpo@msd.com or Global Privacy Office of the MSD group via e-mail address: MSD_privacy_office@msd.com.
7 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL7 AUTOMATED DECISION-MAKING
Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra nem kerül sor. Tájékoztatni fogjuk, amennyiben profilozást hajtunk végre vagy olyan döntéshozatali rendszert telepítünk, amely jogi következményekkel jár Önre nézve vagy hasonló lényeges hatással van Önre személyes adatainak kizárólag automatizált kezelése alapján (azaz emberi beavatkozás nélkül).There is no decision-making based on exclusively automated data processing. We will inform you if we implement profiling or a system for making a decision that produces legal effects on you or similarly significantly affects you based solely on automated processing (i.e. without human intervention) of personal data.

8 TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK8 TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL MEASURES
Észszerű és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre az Ön személyes adatainak elvesztéstől, visszaélésszerű felhasználástól és jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől való védelme érdekében a személyes adatok érzékenységét figyelembe véve.We implement reasonable and appropriate technical and organizational measures to protect your personal data in accordance with their sensitivity from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration or destruction.

9 AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN9 YOUR RIGHTS IN RELATION TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Ön az alábbiakat kérelmezheti személyes adatainak kezelésével összefüggésben:You may request regarding the processing of your personal data:
a. a személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk). E körben jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult megismerni a kezelt személyes adatokat (beleértve, hogy másolatot kérhet), továbbá ezek vonatkozásában jogosult megismerni az adatvédelmi szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, stb.);a. access to your personal data (Article 15 of the GDPR). In this regard, you are entitled to obtain information as to whether or not your personal data are being processed, and, where that is the case, access the personal data (including obtaining copies) and information relevant from a data protection perspective (e.g. categories of recipients, duration of storage, safeguards relating to international data transfers, etc.);
b. a személyes adatok helyesbítését (GDPR 16. cikk). E körben kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését;b. rectification of your personal data (Article 16 of the GDPR). In this regard, you are entitled to request rectification of incorrect data or the completion of incomplete data;
c. kérheti a személyes adatok törlését (GDPR 17. cikk);c. to request erasure of your personal data (Article 17 of the GDPR);
d. kérheti az adatkezelés korlátozását (GDPR 18. cikk).d. to request restriction of processing (Article 18 of the GDPR).
A Társaságok jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen Ön tiltakozhat.You may object against processing based on legitimate interest of the Companies.
Adathordozhatósághoz való jog:Right to data portability:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.You may have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to transmit this data to another controller.
A fent említett jogok érvényesítésére irányuló kérelem az Ön lakóhelye szerint illetékes Intervet Társaság részére nyújtható be az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken vagy az alábbi linken: dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71. A Társaságok a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesznek és értesítik Önt a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.

Application for enforcement of abovementioned rights may be lodged to the Intervet Company of your country of residence on the contact specified in Section 1 above or on the following link: dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71. The Companies shall fulfil the application as soon as possible but within a maximum of 10 days and notify you on the measures carried out or the reasons of refusal of such application.
Panasz benyújtásának joga:Right to lodge complaints:
Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz a személyes adatainak Társaságok által történő kezelésével összefüggésben. Az illetékes felügyeleti hatóságokkal az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:You have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority in connection with processing of your personal data by the Companies. The competent supervisory authorities can be reached via following contact details:
Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; weboldal: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: + 36 1 391 1400)

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone: + 36 1 391 1400)
Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke (ul. Stawki 2, 00-193 Varsó, Lengyelország; weboldal: www.uodo.gov.pl/en; telefon: 22 531 03 00; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)President of Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poland; website: www.uodo.gov.pl/en; phone: 22 531 03 00;e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)
Személyes Adatok Kezelésének Nemzeti Felügyeleti Hatósága (010336 Bukarest, 28 -30 General. Gheorghe Magheru Blvd., Romania; weboldal: www.dataprotection.ro; email: anspdcp@dataprotection.ro; telefon:+ 40.318.059.211 /+40.318.059.212)National Supervisory Authority For Personal Data Processing (010336 Bucharest, 28 -30 General. Gheorghe Magheru Blvd., Romania; website: www.dataprotection.ro; email: anspdcp@dataprotection.ro; phone: +40.318.059.211 / +40.318.059.212)
Személyes Adatok Védelmének Hivatala (Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7., Cseh Köztársaság; weboldal: www.uoou.cz; email: posta@uoou.cz; telefon: +420 234 665 111)The Office for Personal Data Protection (Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7., Czech Republic; website: www.uoou.cz; email: posta@uoou.cz; phone: +420 234 665 111)
Bírósági út igénybevétele:Judicial remedy:
Jogai megsértése esetén Ön a Társaságok ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

In the event of an infringement of your rights, you are entitled to seek judicial remedy against the Companies. Ruling in the matter falls under the jurisdiction of the regional court. Actions may be brought, at your option, before the competent regional court where you are living or residing.

[1] A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában „társaság” alatt érteni kell az állat-egészségügyi szolgáltatót (állatorvosi rendelő, az állatorvosi szakrendelő, állatkórház állatklinika), az állattartó telepet és a takarmánykeverő üzemet is.

[2] For the purposes of this Privacy Notice, ’company’ shall also mean the veterinary service providers (veterinary offices, veterinary specialist clinics, veterinary hospitals or animal hospitals, animal clinics), livestock farms and feed-mixing plants.