Adatkezelési Tájékoztató / Üzleti Partnerek és Egészségügyi Szakemberek

(Privacy Notice / Business Partners and Healthcare Professionals)

Adatkezelési Tájékoztató / Üzleti Partnerek és Egészségügyi Szakemberek

(Privacy Notice / Business Partners and Healthcare Professionals)

Cégünk, az Intervet Hungaria Értékesítő Kft. (továbbiakban „Intervet”, vagy „mi”) tájékoztatja Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg az Ön szakmai tevékenységével összefüggő személyes adatokat az Önnel való hatékony együttműködés érdekében.

Our company Intervet Hungaria Értékesítő Kft. (hereinafter “Intervet”, or “we”) is informing you how we collect, use, and share personal data relating to your professional activities to effectively engage with you.

Az Intervet és Ön mint (leendő) szerződő partner vagy az Ön által képviselt cég[1] mint (leendő) szerződő partner üzleti vagy szerződéses kapcsolatban vannak egymással vagy – amennyiben Ön állatorvos – Ön állatorvosi vényt vagy rendelvényt bocsátott ki, amelyet a szerződő partnerünk a rendelkezésünkre bocsátott. Az Intervettel való üzleti kapcsolat létesítése/fenntartása, valamint szerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges kezelnünk az Ön, mint (leendő) szerződő partnerünk, vagy mint az Ön cégének képviselője vagy kapcsolattartója, vagy mint a szerződő partnerünkkel együttműködő állatorvos személyes adatait.

Intervet and you or your company[2] as a (prospective) contracting partner have a business or contractual relationship with each other or – in case you are a veterinarian – you have issued a veterinary prescription or order which was provided to us by our contracting partners. In order to establish/maintain a business relationship with Intervet as well as to enter into and perform a contract, we will need to process your personal data as a (prospective) contracting partner or as a representative or contact person for your company engaged by our contracting partners.
Az Intervet köteles Önt, mint (leendő) üzleti partnert vagy az Intervettel üzleti kapcsolatban álló cég képviselőjét vagy kapcsolattartóját, vagy mint állatorvost az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679 Európai Parlament és a Tanács rendeletének (továbbiakban „GDPR”) 13. és 14. cikkei alapján tájékoztatni a személyes adatainak kezeléséről.Intervet is obliged to notify you as a (prospective) contracting partner or as the representative or contact person of a company having business relationship with Intervet, or as a veterinarian of the processing of your personal data in accordance with the Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation Nr. 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter the „GDPR„).

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmakat a GDPR 4. cikke szerinti tartalommal használjuk.Definitions used in this Privacy Notice are applied with the same content as specified in Article 4 of the GDPR.
1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei1. Name and contact details of the controller
Az Intervet az Ön személyes adatainak kezelése során adatkezelőként jár el. Az Intervet elérhetőségei az alábbiak:Intervet acts as the controller of your personal data. Contact details of Intervet are as follows:
Név: Intervet Hungaria Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B Telefonszám:  +36 1 439 4597 Weboldal: www.msd-animal-health.hu E-mail cím: dpo_hungary@msd.huName: Intervet Hungaria Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság Seat: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B Phone number: +36 1 439 4597 Website: www.msd-animal-health.hu Email address:  dpo_hungary@msd.hu
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei2. Name and contact details of the Data Protection Officer
Az Intervet a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére és adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.Intervet is not obliged to appoint data protection officer in accordance with Article 37 GDPR and no data protection officer has been appointed.
3. A személyes adatok kategóriái és forrásai3. Categories and sources of personal data
Az Intervet a személyes adatok alábbi kategóriáit kezelheti:Intervet may process the following categories of personal data:
Törzsadatok: a (leendő) üzleti/szerződéses partner neve, címe, adóazonosító száma, adószáma, cégjegyzékszáma, tenyészkód, a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő tenyészkód, a szerződő partnerrel együttműködő gyógyszerész neve, a szerződő partnerrel együttműködő állatorvos neve, aláírása, bélyegzőlenyomata, kamarai tagsági száma, lakcíme és FELIR azonosítója, állatorvosi engedély száma, a tőlünk való vásárláshoz szükséges engedélyben szereplő adatok (nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi engedély, az állatgyógyászati szolgálatatások nyújtására jogosító engedély), az Ön gyógyszerész, állatorvos vagy mezőgazdász végzettségét igazoló adatok (amennyiben az üzleti partnerünket ilyen minőségben képviseli)Master data: name, address, tax number, VAT number, company registration number of the (prospective) business/contractual partner, ID code of the livestock farm (in Hungarian: “tenyészkód”), ID number of the livestock farm in the the Uniform Agriculture Client Registry System (in Hungarian: “Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer”) operated by the State Treasury, name of the pharmacist engaged by our contracting partner name, signature, stamp, chamber membership number, address and FELIR ID number of the veterinarian engaged by our contracting partner, veterinary license number, data contained in the license necessary for the purchase from us (wholesale or retail license, license for providing animal-health services), data proving your qualification as pharmacist, veterinarian or agronomist (if you represent our business partner in this capacity)

Regisztrációs adatok: az Intervet e-kereskedelmi platformján történő regisztráció során megadott valamennyi adat, azaz keresztnév, vezetéknév, megszólítás, e-mail cím, ország, pozíció (munkakör), egyedi tevékenységi terület, állatorvosi pecsét száma vagy egyéb azonosító, amely igazolja az állatorvosi tevékenységet, az Ön által képviselt cég neve, címe, irányítószáma, városa és adószáma

Registration data: all data which have been provided during the registration on the e-commerce platform of Intervet, i.e. name, surname, salutation, email address, country, position (job title), special area of activity, veterinary stamp number or other identification certifying veterinary activity, name, address, postal code, city and VAT number the company represented by you

Kapcsolattartási adatok: keresztnév, vezetéknév, munkakör, cím, e-mail cím, telefonszám, nyelv

Contact data: first name, surname, job title, address, e-mail address, phone number, language
Bankszámla adatok: számlatulajdonos, bank, IBAN, BIC/SWIFT kódBank account data: account holder, bank, IBAN, BIC/SWIFT code
Kommunikációs adatok (ideérve a kommunikációs platformokon és e-mail útján megosztott adatokat is): az üzleti/szerződő partner velünk folytatott üzleti kommunikációjába bevont felek nevei, e-mail címei, IP címei, kommunikáció dátuma/ideje és időtartama, üzleti/szerződő partner velünk folytatott üzleti kommunikációjának tartalma
Communication data (including data shared on communication platforms and by email):names, email addresses and IP addresses of the parties involved in the business/contractual partner’s business communication with us, date/time and duration of the communications, the content of our business/contractual partner’s business communication with us
Szerződés adatai: a szerződés megkötését megelőzően különböző lépések megtétele és/vagy az üzleti partnerünkkel történő szerződéskötés és/vagy a megkötött szerződések teljesítése érdekében az Öntől, az üzleti/szerződéses partnereinktől vagy harmadik személyektől kapott információk, szerződésekben és kapcsolódó dokumentumokban szereplő személyes adatok. A szerződés jellegétől függően ide tartozhat az Ön aláírása, állatorvosi vényen vagy állatorvosi rendelvényen szereplő adatok (állatorvos neve, címe, telefonszáma, elektronikus címe, FELIR azonosító, engedélyszám, kamarai tagsági szám, bélyegzőszám), állami támogatás igénybe vételével összefüggő adminisztrációhoz szükséges információk (az érintett állatfajokra és azok mennyiségére, adott esetben egészségi állapotára, valamint az éves jóváhagyásban és a szállítólevélben szereplő adatokra vonatkozó információk)Contract data: information received from you, our business/contract partners or third parties in order to take various steps prior to the conclusion of the contract and/or to perform contracts with our business partners, personal data contained in the contracts and related documents. Depending on the type of the contract, this might also include your signature, personal data contained in the veterinary prescriptions or veterinary orders (veterinarian’s name, address, telephone number, electronic address, FELIR ID, license no., chamber membership no., stamp no.), information required for state subsidy administration (information on relevant animal species and their quantity, their health status if relevant, and the data contained in the annual approval and delivery notes)
Számla adatok: a szerződő partnertől kapott vagy általa kiállított számlák és fizetési felszólítások adatai, különösen számla tételek és a számla számlák összegeInvoice data: data of invoices and payment notifications received from or issued to contractual partners, in particular invoice items and amount of the invoices
Fizetési adatok: fizetési tranzakciókra vonatkozó adatok, különösen dátum, pénznem és a kifizetés összege, adókategória, adóügyi besorolás, szállítási feltételek, fizetési feltételek

Payment data: data relating to payment transactions, in particular the date, currency and amount of the payment, tax category, tax classification, shipping conditions, payment terms
Jegyzőkönyvi adatok: a találkozók és az üzleti/szerződéses partnerekkel folytatott megbeszélések üzleti tartalmával kapcsolatos jegyzőkönyvekből származó adatok, amelyeket az üzleti kapcsolat fenntartása céljából készítünkMinutes data: data derived from minutes of meetings and discussions with business/contractual partners regarding the business content thereof, which we prepare in order to maintain the business relationship
Analitikai adatok: üzleti partnereink üzleti struktúrájára vonatkozó elemzésekből származó adatok, amelyeket üzleti kapcsolataink stratégiai összehangolása céljából készítünkAnalytical data: data from analyses of our business partners’ business structures, which we prepare to strategically coordinate our business relationships
Az Ön személyes adatait Öntől mint érintettől, vagy az Ön munkáltatójától vagy az Ön által képviselt, illetve Önt megbízó cégtől kaptuk. Néhány adatot (pl. számlázási adatok) az Intervet generált. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a szerződés megkötését megelőzően különböző lépések megtétele és/vagy a megkötött szerződések teljesítése érdekében harmadik személyektől kapunk személyes adatnak minősülő információt.We have received your personal data from you as a data subject or from your employer or the company you represent or which engaged you. Some data (e.g. invoice data) was generated by Intervet. In addition, we may receive information to be considered as personal data from third parties prior to entering into a contract in order to take various steps and/or to perform the contracts concluded.
4. Az adatkezelés célja és jogalapja4. Purpose and legal basis for processing
Az Intervet a fenti 3. pontban meghatározott személyes adatokat az alábbi célokból és jogalapon kezeli:Intervet processes the personal data defined in Section 3 for the purposes and legal basis as follows:
A személyes adatok kezelésének célja / Purpose of data processingA kezelt személyes adatok kategóriái / The categories of processed personal dataJogalap és adott esetben a jogos érdekek / Legal basis and legitimate interests (if applicable)
4.1 A szerződés megkötését megelőzően különböző lépések megtétele, ideértve a szerződéskötést megelőző levelezést, árajánlatok és költségbecslések készítését, tájékoztatás adását / Taking various steps prior to the conclusion of the contract, including pre-contract correspondence, preparation of quotations and cost estimates, provision of notificationTörzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Kommunikációs adatok, Szerződés adatai / Master data, Registration data, Contact data, Communication data, Contract data


Amennyiben az érintett (leendő) szerződő partner, a jogalap a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). / Where the data subject is a (prospective) contracting partner, the legal basis is taking of steps at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract (Article 6 para. (1) lit. (b) of GDPR).
Amennyiben az érintett üzleti/szerződéses partner képviselője vagy kapcsolattartója, vagy állatorvos, a jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekünk a szerződés megkötését megelőzően (potenciális) üzleti/szerződéses partnereink kérésére történő lépések megtétele. / Where the data subject is a representative or contact person of a business/contractual partner or a veterinarian, the legal basis is the legitimate interest of the controller (Article 6 para.(1) lit.(f) of GDPR). Our legitimate interest is taking steps at the request of our (potential) business/contractual partners prior to the conclusion of the contract.


4.2 Az üzleti partnerünkkel kötött szerződések teljesítése, ideértve a számlázást és a fizetések kezelését, az üzleti partnerek által kiállított teljesítésigazolások ellenőrzését, a teljesítésigazolás üzleti partner által történő kiállításának elősegítését, a reklamációkat, továbbá üzleti partnerünk részére való visszajelzés és tájékoztatás adását is (pl. adatváltozásról) / Performance of contracts concluded with our partner, including invoicing and managing payments, checking the certificate of compilations issued by business partners, facilitating the issuance of certificate of compilation by business partners, complaints, and providing feedback and information (e.g. on data changes) to our business partnerTörzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai, Kommunikációs adatok, Szerződés adatai, Számla adatok, Fizetési adatok / Master data, Registration data, Contact data, Bank account data, Communication data, Contract data, Invoice data, Payment data


Amennyiben az érintett (leendő) szerződő partner, a jogalap egy olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). / Where the data subject is a (prospective) contractual partner, the legal basis is the performance of a contract to which the data subject is a party (Article 6 para.(1) lit.(b) of GDPR).
Amennyiben az érintett üzleti/szerződéses partner képviselője vagy kapcsolattartója, vagy állatorvos, a jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekünk a üzleti/szerződéses partnereinkkel kötött szerződés teljesítése, az üzleti partnerek szerződésszerű teljesítésének elősegítése, továbbá a teljesítések ellenőrzése, tájékoztatás nyújtása. / Where the data subject is a representative or contact person of a business/contractual partner or a veterinarian, the legal basis is the legitimate interest of the controller (Article 6 para. (1) lit. (f) of GDPR). Our legitimate interest is to perform the contract with our business/contractual partners, to facilitate the contractual performance of the business partners, to monitor the performance of the contract and to provide notification.


4.3 Megfelelő könyvelés és iratmegőrzés a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében (ideértve különösen a számviteli törvény szerinti és az adójogszabályokban, valamint az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó jogszabályok meghatározott kötelezettségeket) / Proper bookkeeping and retention of data in order to comply with legal requirements (including in particular obligations under the Accounting Act and tax legislation, as well as veterinary medicinal product legislation)


Törzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai, Kommunikációs adatok,
Szerződés adatai, Számla adatok, Fizetési adatok / Master data, Registration data, Contact data, Bank account data, Communication data, Contract data, Invoice data,
Payment data


A jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), különösen a számvitelről szóló 2000. évi C tv („Számviteli Tv.”) 169. § (1) bekezdésben illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009 (X.6.) FVM rendelet 67.-70. §-aiban foglalt követelményeknek való megfelelés. / The legal basis is compliance with the legal obligation applicable to the controller (Article 6 para. (1) lit. (c) of GDPR), in particular the requirements of Article 169 para.(1) of Act Nr. C of 2000 on Accounting („Accounting Act”), Act Nr. CL of 2017 on the Rules of Taxation, Article 67 – 70 of Ministry of Agriculture and Rural Development Decree No. 128/2009 (X. 6) on Veterinary Medicinal Products.
Amennyiben az érintett (leendő) szerződő partner, jogalap továbbá egy olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). / Where the data subject is a (prospective) contractual partner, the legal basis is also the performance of a contract to which the data subject is a party (Article 6 para. (1) lit. (b) of GDPR).
Amennyiben az érintett üzleti/szerződéses partner képviselője vagy kapcsolattartója, vagy állatorvos, jogalap továbbá az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekünk az üzleti/szerződéses partnerekkel kötött szerződés teljesítése. / Where the data subject is a representative or contact person of a business/contractual partner or a veterinarian, the legal basis is furthermore the legitimate interest of the controller (Article 6 para. (1) lit. (f) of GDPR). Our legitimate interest is the performance of a contract concluded with business/contractual partners.
4.4 Iratmegőrzés bizonyítási célokból a lehetséges jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme érdekében / Retention of data for evidentiary purposes in order to submit, assert or defend potential legal claims
Jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme, ideértve a külső jogi tanácsadókkal való egyeztetést is / Submitting, asserting or defending legal claims, including consultation with external legal advisers
Törzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai, Kommunikációs adatok,
Szerződés adatai, Számla adatok, Fizetési adatok / Master data, Registration data, Contact data, Bank account data, Communication data, Contract data, Invoice data, Payment data

A jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekünk a jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme. / The legal basis is the legitimate interest of the controller (Article 6 para. (1) lit. (f) of GDPR). Our legitimate interest is to submit, assert or defend legal claims.


4.5 Kapcsolattartás külső adótanácsadókkal és/vagy könyvvizsgálókkal a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében / Consultation with external tax advisers and/or auditors in order to comply with legal obligations


Törzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai, Kommunikációs adatok,
Szerződés adatai, Számla adatok, Fizetési adatok / Master data, Registration data, Contact details,
Bank account data, Communication data,
Contract data, Invoice data, Payment data
A jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), Számviteli Tv. 155.§ (2) bekezdés alapján. / The legal basis is the compliance with the legal obligation on the data controller (Article 6 para. (1) lit. (c) of GDPR), according to Article 155 para. (2) of the Accounting Act.
4.6 A bíróságokkal és/vagy hatóságokkal való együttműködés a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében / Cooperation with courts and/or authorities to comply with obligations prescribed by law


Törzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai, Kommunikációs adatok,
Szerződés adatai, Számla adatok, Fizetési adatok / Master data, Registration data, Contact data,
Bank account data, Communication data,
Contract data, Invoice data, Payment data
A jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). / The legal basis is compliance with the legal obligation on the data controller (Article 6 para. (1) lit. (c) of GDPR).


4.7 Üzleti kapcsolatok kezelése és szolgáltatásaink üzleti partnereink igényeivel és kívánságaival való összehangolása, beleértve a kapcsolatfelvételt a (potenciális) üzleti partnereink tájékoztatása és a (potenciális) üzleti partnereinkkel való kapcsolat fenntartása érdekében / Business relationship management and the alignment of our services with the needs and wishes of our business partners, including making contact to inform our (potential) business partners, and maintaining the relationships with our business partners
Törzsadatok, Regisztrációs adatok,
Kapcsolattartási adatok, Kommunikációs adatok,
Szerződés adatai, Jegyzőkönyvi adatok / Master data,
Registration data, Contact data, Communication data,
Contract data, Minutes data

Üzleti kapcsolatok kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekünk a üzleti/szerződéses partnereinkkel való kapcsolatok fenntartása és stratégiai összehangolása. / The legal basis of the management of business relationships is the legitimate interest of the controller (Article 6 para. (1) lit. (f) of GDPR). Our legitimate interest is to maintain and strategically coordinate our relationships with our business/contractual partners.

4.8 Az Intervet IT rendszerének, email fiókjának és applikációinak (ideértve a kommunikációs platformokat is) a biztonságos működtetése, az üzleti titkok védelme / Secure operation of Intervet’s IT system, email accounts and applications (including communication platforms), protection of trade secrets


Törzsadatok, Regisztrációs adatok,
Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai,
Kommunikációs adatok, Szerződés adatai,
Számla adatok, Fizetési adatok,
Jegyzőkönyvi adatok, Analitikai adatok / Master data,
Registration data, Contact data, Bank account data,
Communication data, Contract data, Invoice data,
Payment data, Minutes data, Analytical data
A jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Jogos érdekünk az IT rendszereink és az email kommunikáció védelme, az üzleti titkok védelme. / The legal basis is the legitimate interest of the controller (Article 6 para. (1) lit. (f) of GDPR). Our legitimate interest is to protect our IT systems and email communications, the protection of business secrets.

4.9 Jogszabályoknak és belső előírásoknak való megfelelés biztosítása / Ensuring compliance with legislation and internal policies
Törzsadatok, Regisztrációs adatok, Kapcsolattartási adatok, Bankszámla adatai, Kommunikációs adatok,
Szerződés adatai, Számla adatok, Fizetési adatok,
Jegyzőkönyvi adatok, Analitikai adatok / Master data,
Registration data, Contact data, Bank account data,
Communication data, Contract data, Invoice data,
Payment data, Minutes data, Analytical data
A jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Jogos érdekünk a belső megfelelőség (compliance) megvalósítása. / The legal basis is the legitimate interest of the controller (Article 6 para. (1) lit. (f) of GDPR). Our legitimate interest is to achieve internal compliance.


5. A személyes adatok címzettjei és harmadik országokba történő adattovábbítás5. Recipients of the personal data and transfer to third countries
Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek azon külső jogalanyok, amelyek szolgáltatásait az Intervet igénybe veszi (pl. IT rendszereket és programokat kezelő jogalanyok stb.) mégpedig olyan mértékben, amilyen mértékben az a szolgáltatásuk nyújtásához szükséges.Your personal data may be disclosed to external entities whose services are used by Intervet (e.g. entities handling service of IT systems and programs etc.), within the scope necessary to provide their services.
Részletesen:In detail:
Szolgáltató (név és elérhetőség) / Service provider (name and contact details)Adatkezelő / adatfeldolgozó / Controller / processor


Szolgáltatás leírása / Description of the service
Kezelt személyes adatok kategóriái / Categories of personal data processed
UPS Healthcare Hungary Zrt.
(2040 Budaörs, Vasút utca 13.; „UPS“)
Adatkezelő / Controller

Levelezés vagy egyéb tételek küldése / Sending of correspondence or other items
Kapcsolattartási adatok / Contact data


UPS Healthcare Hungary Zrt.
(2040 Budaörs, Vasút utca 13.; „UPS“)
Adatfeldolgozó / Processor

Ellátási lánc logisztika, raktározás, szállítás és kapcsolódó szolgáltatások / Supply chain logistics, warehousing, transportation and related servicesa. Kapcsolattartási adatok / Contact data

b. Szerződés adatai: természetes személy partnereink által vásárolt termékek jellege és mennyisége, beleértve a csomagolásra, a csomag tartalmára, megadott értékére és annak szállítására vonatkozó információkat / Contract data: nature and quantity of products purchased by our contracting partners who are individual persons, including information about packages, their contents and declared value, and the delivery of same

c. Harmadik fél szállítmányozótól kapott vagy harmadik fél szállítmányozónak magánszemély szerződő partnereink részére történő szállítás céljából átadott termékekre vonatkozó információk / Information about goods received from, or to be tendered to third party carriers for shipment to our contracting partners who are individual persons

d. E-mail kommunikációban foglalt, UPS email fiókjába továbbított vagy onnan érkező email kommunikáció / Data contained in e-mail communications transmitted to or from UPS email accounts

Salesforce, Inc. (Salesforce Tower, 415 Mission, Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, USA)

Adatfeldolgozó / Processor


Felhő alapú szoftveres szolgáltatások nyújtása / Providing cloud-based software solutions

A 3. pontban felsorolt valamennyi adatkategória / All data categories indicated in Section 3


Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North,Seattle, WA 98109-5210 U.S.A)Adatfeldolgozó / Processor

Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása / Providing could computing servicesA 3. pontban felsorolt valamennyi adatkategória / All data categories indicated in Section 3

Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA)
Adatfeldolgozó / Processor

E-kereskedelmi szolgáltatások nyújtása / Providing eCommerce services
A 3. pontban felsorolt valamennyi adatkategória / All data categories indicated in Section 3

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA)

Adatfeldolgozó / Processor


Felhőalapú produktivitási platform szolgáltatások nyújtása / Rendering cloud-powered productivity platform servicesA 3. pontban felsorolt valamennyi adatkategória / All data categories indicated in Section 3


SAP America Inc., (3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA)


Adatfeldolgozó / ProcessorSzoftver termékek és felhőszolgáltatások nyújtása / Provision of software products and cloud services

Törzsadatok Kapcsolattartási adatok Szerződés adatai
Számla adatok Fizetési adatok / Master data Contact data
Contract data Invoice data Payment data


Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)Adatkezelő / ControllerTelekommunikációs szolgáltatások nyújtása / Providing telecommunication services


Kapcsolattartási adatok
Kommunikációs adatok /
Contact data
Communication data

Iron Mountain Magyarország  Kft. (1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.)
Adatfeldolgozó / Processor

Dokumentumok archiválása / Archiving documents

A 3. pontban felsorolt valamennyi adatkategória, amelyeket a papír alapú dokumentumok tartalmaznak / All data categories indicated in Section 3 contained in paper form documents
Külső jogi szolgáltató / External legal service providersAdatkezelő / ControllerJogi szolgáltatás nyújtása / Providing legal adviceJogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és jogi védelemhez szükséges adatok vagy bizonyítási céllal kezelt adatok (ld. fenti 4.4. pont) / Data required for submission, assertion and defence of legal claims or processed for evidentiary purposes (see point 4.4. above)
Bíróságokkal és/vagy hatóságokkal való együttműködéshez szükséges adatok a jogszabályok által előírt kötelezettségnek való megfelelés érdekében (ld. fenti 4.6. pont) / Data required for cooperation with courts and/or authorities to comply with obligations prescribed by law (see point 4.6. above)
Jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés biztosítása céljából kezelt adatok (ld. 4.9. pont) / Data processed for the purpose of ensuring compliance with legislation and internal policies (point 4.9.)


Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.)
Adatkezelő / Controller

Adótanácsadói szolgáltatások nyújtása / Provision of tax advisory services
Külső adótanácsadókkal való konzultációhoz szükséges adatok a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ld. fenti 4.5. pont) / Data required for consultation with external tax advisers in order to comply with legal obligations (see point 4.5. above)PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)

Adatkezelő / Controller


Könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása / Provision of auditing services

Külső könyvvizsgálókkal való konzultációhoz szükséges adatok a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ld. fenti 4.5. pont) / Data required for consultation with external auditors in order to comply with legal obligations (see point 4.5. above)
Ezen felül az üzleti kapcsolatok globális kezelése és a csoportszintű megfelelőség (compliance) biztosítása céljából az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az MSD cégcsoport (amelynek az Intervet is tagja) egyéb tagjai (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations) részére az Európai Unión („EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül vagy azon kívül, ideértve az Egyesült Államokat is. Jogos érdekünk az üzleti kapcsolatok globális kezelése az MSD cégcsoporton belül és az, hogy az üzleti folyamatok a vonatkozó jogszabályokkal, valamint külső és belső szabványokkal összhangban kerüljenek kezelésre. Bizonyos esetekben az MSD csoport társaságai olyan EU-n/EGT-n kívüli országokban találhatók, amelyekről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal megállapította, hogy az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szint biztosított (ezen országok listája az alábbi linken érhető el: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Az MSD csoport Egyesült Államokban található tagjai, a Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) és a Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) részt vesznek az ún. EU-USA Adatvédelmi Keretben (EU-US Data Privacy Framework), amelyről az Európai Bizottság ún. megfelelőségi határozattal szintén megállapította, hogy az abban részt vevő társaságok az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják. Az EU-USA Adatvédelmi Kerethez csatlakoztak továbbá az adatfeldolgozóként eljáró alábbi cégek: Salesforce, Inc., Amazon Web Services, Inc., Automattic Inc., Microsoft Corporation.Furthermore, for the purposes of the global management of the business relationships and to ensure compliance on a group level, your personal data may be shared with other entities within the MSD group (https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations ), of which Intervet is a member, within or outside of the European Union („EU„) or the European Economic Area („EEA„), including US. Our legitimate interest is the global management of the business relationships within the MSD group and that the business processes are managed in accordance with the applicable legislation and external and internal standards. In some cases the entities of the MSD group are located in countries outside the EU/EEA, which are, through adequacy decisions, recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU (the list of such countries is available at: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). The MSD affiliated US companies Merck Sharp & Dohme LLC (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) and Merck & Co., Inc. (126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 USA) participate in the EU-US Data Privacy Framework, which is, through adequacy decision, also recognized by the European Commission as providing the same level of data protection as the EU. Furthermore, following companies acting as data processors joined the EU-US Data Privacy Framework: Salesforce, Inc., Amazon Web Services, Inc., Automattic Inc., Microsoft Corporation.

Továbbá jogi kötelezettségünknek eleget téve sor kerülhet a személyes adatok továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Jogszabály alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) az alábbi személyes adatokhoz férhet hozzá ellenőrzés céljából: a) név vagy cégnév, cím vagy székhely, az állatorvos, gazda, vénnyel rendelkező természetes vagy jogi személy telefonszáma és elektronikus kapcsolattartási adatai; b) állatorvos azonosító engedélyszáma és FELIR azonosító kódja; c) állatorvos (elektronikus) aláírása, bélyege vagy ezzel egyenértékű azonosítása; d) az állatgyógyászati készítmények szállítóinak és vásárlóinak neve és címe (kivéve a vény nélkül kapható termékek vásárlóit), beleértve a tranzakció dátumát, pontos nevét, a vásárolt vagy szállított termékek tételszámát és mennyiségét.

Furthermore in order to comply with legal obligation we may transfer personal data to persons, bodies, courts or authorities specified in legal provisions. Based on legal provisions, the following data might be accessed by the National Food Chain Safety Office (in Hungarian: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal; 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) for monitoring purposes: a) name or business name, address or registered office, phone number and electronic contact details of the veterinarian, the farmer, the natural or legal person with the prescription; b) veterinarian’s ID license number and the ‘FELIR’ ID code; c) (electronic) signature, stamp or equivalent identification of the veterinarian; d) name and address of the suppliers and customers of veterinary medicinal products (except customers of over-the-counter products), including transaction date, exact name, batch no. and quantity of products purchased or supplied.
Ezen túlmenően az állategészségügyi állami támogatások adminisztrációja esetén az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében a támogatási kérelem és a szükséges mellékletek benyújtásával személyes adatokat – ideértve a Törzsadatokat, Szerződés adatait és Számla adatokat – továbbíthatunk az Ön lakcíme szerint illetékes Kormányhivatalnak, valamint a Magyar Államkincstárnak (1054 Budapest, Hold u. 4.).Additionally, in case of administration of animal health state subsidies, we may transfer personal data to the Government Office having jurisdiction over your address, and the Hungarian State Treasury (1054 Budapest, Hold u. 4.) in order to perform our contract with you by submitting the subsidy application and required attachments, including master data, contract data and invoice data.
Sor kerülhet továbbá a személyes adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére bírósági, hatósági megkeresésre is. Sor kerülhet személyes adatok továbbítására befektetők és azok tanácsadói részére abban az esetben, ha az Intervet vagy az MSD cégcsoporthoz kapcsolódó társasági jogi tranzakcióra vagy cégeladásra kerülne sor. Jogos érdekünk az adott tranzakció megfelelő előkészítése és végrehajtása.
In addition, personal data may be transferred or made available in case of request of court or authority. We may also transfer your personal data to investors and those advisors in case of a corporate law transaction or M&A transactions in relation to Intervet or the MSD group for the purpose of preparing and executing the transaction. Our legitimate interest is the proper preparation and execution of the relevant transaction.
Az EU-n vagy az EGT-n kívüli egyéb olyan országokba történő adattovábbítás esetén, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb lehet az Ön országában biztosítottnál, az Intervet a kockázattal arányos biztonsági és megfelelőségi mechanizmusokat vezetett be az Ön személyes adatainak védelmére, például kötelező erejű vállalati szabályok (BCR), vagy az EK által jóváhagyott szerződéses feltételek alkalmazását, és szükség esetén megfelelő kiegészítő intézkedéseket alkalmaz. Ezen túlmenően mindazokat, akik az Ön személyes információinak birtokába juthatnak, jogilag kötelező erejű titoktartási kötelezettség terheli. A személyes adatok védelmével kapcsolatos megközelítésünkre vonatkozó bővebb információkért kérjük tekintse meg az alábbi linket: [Global Privacy Statement], valamint a határon átnyúló adattovábbítással kapcsolatos részletes információkért az alábbi linket: [Global Cross Border Privacy Rules Policy].In cases of transfer of personal data outside of the EU or EEA to countries that do not provide the same level of data protection as Hungary, Intervet has implemented appropriate safeguards and compliance measures to ensure that your personal data is adequately protected and your rights are respected, such as binding corporate rules (BCRs) or EU-accepted standard contractual clauses and applies appropriate additional measures where necessary. In addition, recipients of your personal data are obliged to maintain confidentiality in a legally binding manner. Please see our [Global Privacy Statement] for more information on our approach to protecting your personal data and our [Global Cross Border Privacy Rules Policy] for more detail regarding how we protect your data when we share it across borders.

6. Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilozást6. Automated decision-making, including profiling
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra. Tájékoztatni fogjuk, amennyiben profilozást hajtunk végre vagy olyan döntéshozatali rendszert telepítünk, amely jogi következményekkel jár Önre nézve vagy hasonló lényeges hatással van Önre személyes adatainak kizárólag automatizált kezelése alapján (azaz emberi beavatkozás nélkül).There is no decision-making based on exclusively automated data processing. We will inform you if we implement profiling or a system for making a decision that produces legal effects on you or similarly significantly affects you based solely on automated processing (i.e. without human intervention) of personal data.
7. A kezelt adatok megőrzésének időtartama7. Retention information of the processed data
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – a Számviteli Tv. 169.§ (1) bekezdésével összhangban – legfeljebb az üzleti/szerződéses kapcsolat megszűnése évének végétől számított 8 évig tároljuk, amennyiben jogvitára nem kerül sor. Jogvita esetén az adatokat a jogvitát lezáró jogerős határozat meghozatalától vagy az elévülési idő lejártától (5 év) számított 10 munkanapon belül töröljük.The personal data specified in this Privacy Notice – in line with the provisions of Section 169 para. (1) of the Accounting Act – will be stored for a maximum of 8 years commencing at the end of the year in which the business/contractual relationship with the business partner terminates, unless a legal dispute arises. In the event of a legal dispute, the data will be stored for 10 working days as of the date of the final resolution of the dispute or the expiry of the limitation period (5 years).
Az analitikai adatokat az üzleti/szerződéses kapcsolat megszűnése évének végétől számított 3 évig tároljuk.Analytical data will be stored for 3 years commencing at the end of the year in which the business/contractual relationship with the business partner terminates.
8. Adatszolgáltatási kötelezettség és az elmaradó adatszolgáltatás következménye8. Obligation of provision of personal data and consequences of failure to provide such data
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok rendelkezésre bocsátását nem írja elő jogszabály. A Törzsadatok, Kapcsolattartási adatok és Bankszámla adatok szolgáltatása ugyanakkor az üzleti partnerünkkel való szerződéskötés feltétele. Amennyiben Ön az üzleti/szerződéses partnerünk kapcsolattartójaként vagy képviselőjeként jár el, előfordulhat, hogy az Ön munkaviszonya vagy egyéb szerződéses kötelezettségéből fakadóan köteles a Kapcsolattartási adatokat a rendelkezésünkre bocsátani.The provision of the personal data specified in this Privacy Notice is not prescribed by law. However, the provision of Master data, Contact data and Bank account data is a requirement of entering into a contract with our business partner. If you are acting as a contact person or representative of our business/contractual partner, you might be obliged to provide Contact data based on your employment or other contractual obligations.
A Törzsadatok, Kapcsolattartási adatok és Bankszámla adatok hiányában előfordulhat, hogy a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges.If Master data, Contact data and Bank account data are missing, it may not be possible to conclude or perform the contract.
9. Technikai és szervezési intézkedések9. Technical and organizational security measures
Észszerű és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre az Ön személyes adatainak elvesztéstől, visszaélésszerű felhasználástól és jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől való védelme érdekében a személyes adatok érzékenységét figyelembe véve.We implement reasonable and appropriate data protection and security measures to protect your personal data in accordance with their sensitivity from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration or destruction.
10. Ön, mint érintett jogai10. Your rights as a data subject
Ön kérelmezheti az Intervettől a kezelt személyes adataira vonatkozóan:You may request from Intervet regarding processing your personal data:
a személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk). E körben jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult megismerni a kezelt személyes adatokat (beleértve, hogy másolatot kérhet), továbbá ezek vonatkozásában jogosult megismerni az adatvédelmi szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, stb.);access to your personal data (Article 15 of the GDPR). In this regard, you are entitled to obtain information as to whether or not your personal data are being processed, and, where that is the case, access the personal data (including obtaining copies) and information relevant from a data protection perspective (e.g. categories of recipients, duration of storage, safeguards relating to international data transfers, etc.);
a személyes adatok helyesbítését (GDPR 16. cikk). E körben kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését;rectification of your personal data (Article 16 of the GDPR); In this regard, you are entitled to request rectification of incorrect data or the completion of incomplete data;
kérheti a személyes adatok törlését (GDPR 17. cikk);to request erasure of your personal data (Article 17 of the GDPR);
kérheti az adatkezelés korlátozását (GDPR 18. cikk).to request restriction of processing (Article 18 of the GDPR).
Ön tiltakozhat az Intervet jogos érdekén alapuló adatkezeléssel szemben.You may object against processing based on legitimate interest of Intervet.
Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.Right to data portability: You may have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to transmit this data to another controller.

A fent említett jogok érvényesítésére irányuló kérelem az Intervet részére nyújtható be az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken vagy az alábbi linken: [insert link to dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71].. Az Intervet a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesíti Önt a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.Application for enforcement of abovementioned rights may be lodged to Intervet on the contact specified in Section 1 above or on the following link:[insert link to dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=71]. Intervet shall fulfill the application as soon as possible but within a maximum of 10 days and notify you on the measures carried out or the reasons of refusal of such application.
Panasz benyújtásának joga: Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; website: www.naih.hu.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; tel.: + (36) 1 391 1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt az Intervetnek küldje meg annak érdekében, hogy kérését első körben mi is megvizsgálhassuk.Right to lodge complaints: You have the right to lodge complaints with the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone: + 36 1 391 1400). Before lodging a complaint with the authority, you are recommended to submit such complaint to Intervet to enable us to investigate your request first.
Bírósági út igénybevétele: Jogai megsértése esetén Ön az Intervet ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Judicial remedy: In the event of an infringement of your rights, you are entitled to seek judicial remedy against Intervet. Ruling in the matter falls under the jurisdiction of the regional court. Actions may be brought, at your option, before the competent regional court where you are living or residing.

[1] A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában „cég” alatt érteni kell az állat-egészségügyi szolgáltatót (állatorvosi rendelő, az állatorvosi szakrendelő, állatkórház állatklinika), az állattartó telepet és a takarmánykeverő üzemet is.

[2] For the purposes of this Privacy Notice, ’company’ shall also mean the veterinary service providers (veterinary offices, veterinary specialist clinics, veterinary hospitals or animal hospitals, animal clinics), livestock farms and feed-mixing plants.