MSD INTERVET HUNGARIA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEKREMSD INTERVET HUNGARY PRODUCTS – e-COMMERCE – TERMS AND CONDITIONS
Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el és tekintse át az alábbi felhasználási feltételeket („e-Kereskedelmi ÁSZF”). A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF-et. Amennyiben Ön ezekkel nem ért egyet, kérjük, lépjen ki és ne vegye figyelembe az itt található információkat.Please read and review the following terms and conditions (“T&C e-Commerce”) carefully before using this website. By using this website, you agree to these T&C e-Commerce. If you do not agree, please exit and disregard the information contained herein.
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Intervet Hungaria Kft., más néven MSD Animal Health („MAH” vagy „mi”), egy Magyarországon bejegyzett társaság (cégjegyzékszám: 01-09-661286, adószám: 12274888-2-43), amelynek székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. Az MAH a Merck & Co., Inc. részlege, Kenilworth, NJ, USA. Az MAH a következő telefonszámon: +36 30 153 5217; +36 20 473 7692 vagy az alábbi e-mailben: hucustomerserviceah@merck.com érhető el. Az MAH felhőalapú számítástechnikai szolgáltatója: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA és Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North,Seattle, WA 98109-5210 USA. Hatósági engedélyezéssel kapcsolatos információk: Kiskereskedelmi működési engedély: NÉBIH Szakhatósági állásfoglalás: PE-06/ÉÁO1/00801-6/2023; jegyzői határozat ügyiratszáma száma: XIII/1153-8/2023 Nagykereskedelmi működési engedély: NÉBIH Szakhatósági állásfoglalás: PE/EA/00316-3/2023; jegyzői határozat ügyiratszáma száma: XIII/679-7/2023; NÉBIH által vezetett FELIR azonosító: AA0090807.This website is owned and operated by Intervet Hungaria Kft., also known as MSD Animal Health (“MAH” or „we”), a company incorporated in Hungary (company registration number 01-09-661286, tax number: 12274888-2-43) whose registered office is at 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. MAH is a division of Merck & Co., Inc, of Kenilworth, NJ, USA. You can reach out to MAH at the phone number: +36 30 153 5217; +36 20 473 7692  or via e-mail: hucustomerserviceah@merck.com MAH’s cloud computing service provider is: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA and Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North,Seattle, WA 98109-5210 USA. Regulatory information: Retail license: numbero of NÉBIH resolution:  PE-06/ÉÁO1/00801-6/2023; number of notary resolution: XIII/1153-8/2023Wholesalers license: NÉBIH resolution: PE/EA/00316-3/2023; number of notary resolution: XIII/679-7/2023; FELIR identification by NÉBIH: AA0090807.


1. Hatály. A jelen megállapodásban meghatározott e-Kereskedelmi ÁSZF csak a weboldal Ön általi használatára vonatkozik. Az MAH leányvállalatai más weboldalakat is üzemeltetnek, amelyekre az adott weboldalakon meghatározott saját feltételek vonatkoznak. Ez a weboldal lehetővé teszi Önnek, hogy ajánlatot tegyen az MAH termékeinek megvásárlására, feltéve, hogy a helyi törvényeknek megfelelően jogosult a weboldalhoz való hozzáférésre. A felek között korábban kialakított szokás, gyakorlat, megállapodás és az érintett üzletágban széles körben elismert gyakorlat és szokás nem válik a szerződés tartalmává. Ön kifejezetten elismeri, hogy jelen e-Kereskedelmi ÁSZF vastagon szedett rendelkezéseit áttanulmányozta, és azokat kifejezetten elfogadja.

1. Scope. The T&C e-Commerce set forth in this agreement apply only to your use of this website. MAH’s affiliates operate other websites that are covered by their own terms and conditions as specified within those sites. This website will allow you to make offers to purchase goods from MAH, provided that you are eligible to access the website in accordance with local laws. Practices and customs widely acknowledged in the sector concerned and market practice, other past practices, and customs between the parties are excluded. You declare that you have studied the clauses of these T&C e-Commerce highlighted in bold and explicitly accept them.2. Tartalom. Kérjük vegye figyelembe, hogy az MAH termékekre vonatkozó, jelen weboldalon található tájékoztatások és információk nem teljes körűek és nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, azok kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik az állategészségügyi szakemberek orvosi szakvéleményét. Javasoljuk, hogy tekintsen meg más szakmai forrásokat és referenciákat is, illetve konzultáljon állatorvosával, mielőtt bármilyen értékelést vagy terápiás döntést hozna, mely kizárólag az Ön felelőssége. Köteles továbbá elolvasni a használati utasításban és a kísérő dokumentumokban található teljes leírást.2. Content. Please note that the information contained on this website regarding MAH products is not intended to be comprehensive and does not constitute medical advice. It is for information purposes only and shall not serve as a substitute for animal healthcare professionals’ own medical judgment. It is your responsibility to consult a veterinarian, any other professional sources and references prior to making any evaluation or treatment decision. You are further obliged to read the entire description in the instructions for use and any accompanying documents.

3. Hozzáférés a weboldalhoz és a weboldal használata3. Access to and use of this website
3.1. A weboldalhoz való hozzáférés, a weboldal használata és a termékeknek a weboldalon keresztül történő megvásárlása csak jóváhagyott és regisztrált viszonteladók és felhasználók (nagykereskedők, kiskereskedők, állatorvosok, állatorvosi rendelők, szakrendelők (klinikák), állatkórházak, Magyarországon engedélyezett állatorvosi rendelők), valamint állatorvos, gyógyszerész vagy agronómus által képviselt végfelhasználók (állattenyésztő gazdaságok, takarmánykeverő üzemek) számára engedélyezett.
3.1. Access to this website, use of this website, and the purchase of products via this website is restricted to approved and registered resellers and users (wholesalers, retailers, veterinarians, veterinary offices, specialist clinics (clinics), veterinary hospitals, veterinary clinics licensed in Hungary), and end users (livestock farms, feed-mixing plants) represented by a veterinarian, pharmacist or agronomist.


A regisztráció és a weboldal használata során:During the registration process and the use of the website:
· a nagykereskedők képviseletét a szakképzett felelős személynek vagy a nevükben eljáró állatorvosnak, gyógyszerésznek vagy agronómusnak kell ellátnia,· wholesalers must be represented by their qualified responsible person or veterinarian, pharmacist or agronomist acting on their behalf,
· a kiskereskedőket a kiskereskedelmi üzlet működtetéséért felelős állatorvosuknak vagy gyógyszerészüknek, vagy a nevükben eljáró másik állatorvosnak, gyógyszerésznek vagy agronómusnak kell képviselnie,·  retailers must be represented by their veterinarian or pharmacist responsible for operating the retail shop or another veterinarian, pharmacist or agronomist acting on their behalf,
· az egyéb viszonteladókat és végfelhasználókat a nevükben eljáró állatorvosnak, gyógyszerésznek vagy agronómusnak kell képviselnie.·  other resellers and end users must be represented by a veterinarian, pharmacist or agronomist acting on their behalf.
Önnek a weboldal korlátozott részeinek eléréséhez és termékek megrendeléséhez először regisztrálnia kell a weboldal regisztrációs menüje alatt, és meg kell adnia a megfelelő dokumentumokat (például a szükséges engedély vagy a regisztráció igazolásának másolatát) és egyéb információkat, amelyek alapján megállapíthatjuk, hogy a helyi jogszabályoknak megfelelően hozzáférhet-e a weboldalon található információkhoz, és jóváhagyhatjuk-e a regisztrációját. Az Ön személyes adatait e célból az MAH ezen weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeljük. Amennyiben a regisztráció jóváhagyásához kért adatokban bármilyen változás történik, úgy arról Ön köteles az MAH-t haladéktalanul értesíteni. Ha az MAH tudomására jut, hogy az Ön által megadott adatok pontatlanok vagy már nem érvényesek, és így Ön nem jogosult a weboldal korlátozott részeihez való hozzáférésre, úgy Önnel szemben jelen e-Kereskedelmi ÁSZF 16. pont alkalmazandó.
In order to access restricted parts of the website and order products, first you will be requested to register using the website’s registration menu, and provide relevant documentation (such as copy of required licence or proof of registration) and other information allowing us to determine that you may access such information in accordance with local laws and approve your registration. Your personal data will be processed for this purpose in accordance with MAH’s privacy policy for this website. You must notify us immediately if there is any change in the data requested to approve your registration. If MAH becomes aware that the information provided by you is inaccurate or is no longer accurate and thus you are not eligible to access restricted parts of this website, clause 16 shall apply.


3.2. A jelen e-Kereskedelmi ÁSZF alapján a weboldalról történő rendeléssel Ön kifejezetten kijelenti, hogy Ön jogi személy vagy jogi személy egyedüli tulajdonosa, és/vagy egyéb olyan szervezet vagy magánszemély, aki a weboldalt üzleti tevékenységével kapcsolatban használja, és ezért nem minősül fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”). 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja vagy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja alapján.
3.2. By ordering from this website under these T&C e-Commerce, you expressly declare that you are a legal entity or a sole proprietor of a legal entity, and/or other entity or individual who made an order in the course of its business activity, and therefore you do not qualify as a consumer under Section 8:1 (1) 3. of the Hungarian Civil Code (Act V of 2013) or under Section 2 a) of the Consumer Protection Act (Act CLV of 1997).

3.3. Ön felelős a weboldal eléréséhez kiadott felhasználói azonosító és jelszó titkosságának megőrzéséért, melyek azért kerültek Önnek kiadásra, hogy hozzáférhessen ehhez a weboldalhoz. Ön felelős azért, hogy az Ön által megadott adatok helyesek és teljesek legyenek, és hogy tájékoztasson minket az Ön által megadott adatokban bekövetkezett változásokról. Adatait frissítheti és módosíthatja a weboldalon, ennek érdekében lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az alábbi e-mail címen: hucustomerserviceah@merck.com vagy telefonszámon:+36 30 153 5217; +36 20 473 7692 vagy az alábbi e-mailben.
3.3. You are responsible for maintaining the confidentiality of the user ID and password that have been issued to you to enable you to access this website. You are responsible for ensuring that the details you provided to us are correct and complete, and for informing us of any changes to the information you have provided. You can update and amend your details by contacting our customer service on the following e-mail address: hucustomerserviceah@merck.com or telephone number: :+36 30 153 5217; +36 20 473 7692

3.4. Ön felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely az Ön felhasználói azonosítójával vagy jelszavával történik. Minden szükséges lépést meg kell tennie a jelszó bizalmas és biztonságos megőrzése érdekében. Ön köteles az MAH-t haladéktalanul értesíteni, ha bármilyen oka van azt feltételezni, hogy jelszava bárki más tudomására jutott, vagy hogy a jelszót jogosulatlanul használják, vagy valószínűleg jogosulatlanul fogják használni.
3.4. You accept responsibility for all activities that occur under your user ID or password. You should take all necessary steps to ensure that the password is kept confidential and secure. You must inform us immediately if you have any reason to believe that your password has become known to anyone else, or if the password is being, or is likely to be, used in an unauthorized manner.

3.5. Ön nem oszthatja meg hozzáférését a weboldalhoz, továbbá nem oszthat meg semmilyen, a weboldal használatához szükséges, jelen e-Kereskedelmi ÁSZF 3.1 pontja szerinti információt harmadik féllel, az ügyfelekkel vagy bármely más olyan személlyel, aki nem rendelkezik a weboldal ilyen részeire vonatkozó jóváhagyással és regisztrációval. Jelen rendelkezés bármely módon történő megsértése esetén jelen e-Kereskedelmi ÁSZF 16. pontja alkalmazandó.
3.5. You shall not share access or any information regarding parts of this website restricted in accordance with clause 3.1 with the general public, customers or any other person who is not approved and registered for such parts of the website. In case of any breach of this provision, clause 16 shall apply.


4. Termékek vásárlása az MAH-tól4. Purchasing products from MAH
4.1. A jelen e-Kereskedelmi ÁSZF rendelkezésein túlmenően, a weboldalon keresztül történő minden vásárlásra az MAH Általános Értékesítési Feltételei is („Értékesítési ÁSZF”) vonatkoznak, amely elérhető jelen dokumentumban, az e-Kereskedelmi ÁSZF után. Ha a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF és az Értékesítési ÁSZF között ellentmondás van, a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF rendelkezései irányadók.
4.1. In addition to these T&C e-Commerce, all purchases made through this website are subject to and governed by MAH’s General Terms and Conditions of Sale (“Terms”), a which is available in this document, after the T&C e-Commerce. If there is a conflict between these T&C e-Commerce and the Terms, these T&C e-Commerce prevail.

4.2. A rendelés leadása. A 3. pont szerinti sikeres regisztrációt követően kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megrendelés leadásához. Valamennyi megrendelés az Ön által kiválasztott áruk megvásárlására vonatkozó ajánlatnak minősül.4.2. Placing your order. After successful registration in accordance with clause 3, please follow the onscreen prompts to place an order. Each order is an offer by you to buy the goods specified in the order.
4.3. A nem nagy- vagy kiskereskedőnek minősülő vásárló által megrendelt, vényköteles termékek esetében a megrendelés leadásának feltétele, hogy a vevő bemutassa az állatorvos által a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított állatorvosi vény vagy legalább állatorvosi megrendelő szkennelt másolatát. Az állatorvosi vény vagy megrendelő eredeti példányát legkésőbb a termékek kiszállításakor az MAH rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vényköteles termékekre vonatkozó megrendelést nem nagy- vagy kiskereskedőnek minősülő vásárló állatorvosi vény, vagy állatorvosi megrendelő nélkül adja le, akkor a megrendelés érvénytelennek minősül, és az MAH-nak vissza kell utasítania az ilyen megrendeléseket.
4.3. In case of prescription-only products ordered by buyers other than wholesalers or retailers, placement of an order is subject to the buyer presenting at least a scanned copy of a veterinary prescription or veterinary order duly issued by a veterinarian in accordance with the applicable laws. The original of the veterinary prescription or order must be provided to MAH latest upon delivery of the products. If an order for prescription-only products is placed without a veterinary prescription or veterinary order by buyers other than wholesalers or retailers, then the order shall be considered invalid and MAH must refuse such orders.

4.4. Az állatorvos, gyógyszerész vagy agronómus által képviselt állattenyésztő gazdaságok esetében az első rendelés feltétele, hogy az állattenyésztő gazdaság képviselője írásban nyilatkozzon az állattenyésztő gazdaság által megbízott állatorvos nevéről és FELIR azonosítószámáról, valamint annak a gazdaságnak az azonosítószámáról, ahol a termékeket felhasználják. Ha a vonatkozó adatokban változás következik be, az állattenyésztő gazdaság képviselője a következő megrendeléshez frissített írásbeli nyilatkozatot köteles benyújtani.
4.4. In case of livestock farms represented by a veterinarian, pharmacist or agronomist, the first purchase order is subject to the livestock farm’s representative providing written declaration regarding the name and FELIR ID number of the veterinarian engaged by the livestock farm and the ID number of the farm where the products will be used. If there is a change in the respective data, the livestock farm’s representative shall provide an updated written declaration for the subsequent purchase order.

4.5. Beviteli hibák javítása. Megrendelési folyamatunk lehetővé teszi, hogy ellenőrizze és módosítsa az esetleges hibákat, mielőtt elküldi nekünk a megrendelését. Kérjük, gondosan ellenőrizze a megrendelést, mielőtt megerősíti azt. Ön felel azért, hogy megrendelése teljes és pontos legyen.
4.5. Correcting input errors. Our order process allows you to check and amend any errors before submitting your order to us. Please check the order carefully before confirming it. You are responsible for ensuring that your order is complete and accurate.

4.6. Visszaigazolás a megrendelés kézhezvételéről. A megrendelés elküldését követően e-mailben értesítjük annak kézhezvételéről. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem jelenti a megrendelése elfogadását. Az Ön megrendelésének elfogadása az MAH Értékesítési ÁSZF-jének rendelkezéseivel összhangban történik, melyről külön e-mailben értesítjük Önt, és melyben tájékoztatjuk Önt a megrendelés teljesítéséről is. A termékek megvásárlásáról szóló megállapodás nem minősül írásbeli megállapodásnak. A szerződés megköthető angol vagy magyar nyelven.4.6. Acknowledging receipt of your order. After you place an order, you will receive an email from us acknowledging that we have received it, but please note that this does not mean that your order has been accepted. Our acceptance of your order will be in accordance with MAH’s Terms, issued by separate e-mail informing you on the execution of your order. The agreement on purchasing of the products does not qualify as written agreement. The agreement can be concluded in English or Hungarian language.
5. Fizetési mód, a termékek ára és az MAH-tól vásárolt termékek szállítási költségei5. Payment method, price of products and delivery charges for products purchased from MAH
5.1. Az MAH kizárólag banki átutalással történő fizetést fogad el a weboldalon megrendelt termékekért. A megrendelés leadásával Ön elfogadja, hogy a banki átutalás az alkalmazandó fizetési mód.5.1. MAH only accepts payment via bank transfer for the products ordered on the website. By placing your order, you accept bank transfer as the applicable payment method.
5.2. A termékek árai időről időre változhatnak. Általános szabály, hogy a termékekért a weboldalon a megrendelés leadásakor feltüntetett árat számlázzuk ki. Amennyiben azonban a fuvarozási, a közbenső tárolási és/vagy biztosítási díjak változása, a nyersanyag, az energia vagy a gyártáshoz szükséges egyéb anyagok árának emelkedése a szerződéskötést követően, de a szállítási időpontot megelőzően történik, a felek megállapodnak abban, hogy az MAH- jogosult az eladási árat ennek megfelelően módosítani, amennyiben az egy vagy több fent felsorolt tényezőn alapult. Ebben az esetben az MAH a termékek feladása előtt felveszi Önnel a kapcsolatot, és Önnek joga van a megrendelését törölni. Ha Ön az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) napon belül nem tájékoztatja az MAH-t írásban vagy e-mailben arról, hogy törölni kívánja a megrendelést, az MAH jogosult az eladási árat a megjelölt mértékben megemelni.5.2. Prices for the products may change from time to time. As the general rule, you will be charged the price for the products as quoted on our website at the time you submit your order. If however there are any changes in freight, intermediate storage and/or insurance charges, any increases in the prices of raw materials, energy or other materials necessary for manufacturing occurring after the formation of the contract but prior to the delivery date, the parties agree that MAH has the right to adjust the selling price accordingly to the extent it was based on one or more of these factors. MAH will contact you before dispatch of the products and you will have the right to cancel your order. If you do not inform MAH in writing or per e-mail within five (5) days from receipt of such notice that you wish to cancel the contract, MAH will have the right to increase the selling price accordingly to the extent it has indicated.
5.3. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a termékek árai a vonatkozó információk rendszerbe való bevitelének időpontjában helyesek legyenek. Kérjük azonban, vegye figyelembe a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF 5.6. pontját arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha hibát észlelünk az Ön által megrendelt termékek árában.
5.3. We take all reasonable care to ensure that the prices of products are correct at the time when the relevant information is entered onto the system. However, please see clause 5.6 for what happens if we discover an error in the price of products you ordered.


5.4. A termékek ára nem tartalmazza a mindenkor hatályos magyarországi ÁFA-t (ahol alkalmazandó). Ha azonban az ÁFA mértéke vagy bármely más alkalmazandó adó változik a megrendelés leadásának dátuma és a szállítás időpontja között, akkor az Ön által fizetendő ÁFA-t vagy más adót ennek megfelelően módosítjuk, kivéve, ha Ön már teljes egészében kifizette a termékeket, mielőtt az ÁFA-változás hatályba lépett volna.
5.4. The price of products excludes VAT (where applicable) at the applicable current rate chargeable in Hungary for the time being. However, if the rate of VAT or any other applicable taxes change between the date of your order and the date of delivery, we will adjust the VAT or other tax you pay, unless you have already paid for the products in full before the change in VAT takes effect.

5.5. A szállítás a szerződésben foglaltak szerint történik. Az 50.000 Ft feletti megrendeléseket az Incoterms DDP szerint ingyenesen szállítjuk. Az ezen összeg alatti megrendeléseket a vevő tényleges megrendelését megelőzően a megrendelés során megadott árakon szállítjuk. A szállítási feltételekre vonatkozó rendelkezéseket az Értékesítési ÁSZF 5. pontja tartalmazza.5.5. Delivery will be effected as agreed in the contract. Purchase orders exceeding the amount of HUF 50.000 will be delivered for free, based on the Incoterms DDP. Purchase orders below this amount shall be delivered for the prices as indicated during the ordering process, before placing the actual order by Buyer. Specifics on delivery terms are contained in Section 5 of the Terms.
5.6. Oldalunkon keresztül számos terméket értékesítünk. Bármikor előfordulhat, hogy minden igyekezetünk ellenére a weboldalunkon található egyes termékek ára hibásan kerül feltüntetésre. Az árakat általában a kiszállítási eljárásaink részeként ellenőrizzük, az alábbiak szerint:
5.6. We sell a large number of products through our site. It is always possible that, despite our reasonable efforts, some of the products on our website may be incorrectly priced. We will normally check prices as part of our dispatch procedures so that:

(a) ha a termék tényleges ára alacsonyabb, mint az oldalunkon feltüntetett ár, akkor(a) where the product’s correct price is less than the price stated on our site, then
(i) az alacsonyabb összeget számoljuk fel a termékek kiszállításakor, kivéve, ha(i)  we will charge the lower amount when dispatching the products to you, unless
(ii) az eltérést csak a termékek kiszállítása után állapítjuk meg, ebben az esetben visszatérítjük Önnek a különbözetet; és.(ii)  we fail to identify the discrepancy until after the products have been dispatched, in which case we will refund you the difference; and
(b) ha a termék tényleges ára magasabb, mint az oldalunkon feltüntetett ár, és(b) if the product’s correct price is higher than the price stated on our site, and
(i) az eltérést még azelőtt azonosítjuk, hogy a termékeket elküldenénk Önnek, akkor haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk a hibáról, és Ön dönthet arról, hogy a terméket a tényleges (magasabb) áron is meg kívánja vásárolni, vagy törölni kívánja a megrendelését. A megrendelés feldolgozása csak az Ön visszajelzése után történik meg. Amennyiben nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot az Ön által a rendelés során megadott elérhetőségeken, a rendelést töröltnek tekintjük, és írásban értesítjük Önt erről, de(i) we identify the discrepancy before we dispatch the products to you, then we will contact you as soon as possible to inform you of this error and we will give you the option of continuing to purchase the product at the correct price or cancelling your order. We will not process your order until we have your instructions. If we are unable to contact you using the contact details you provided during the order process, we will treat the order as cancelled and notify you in writing, but

(ii) ha tévedésből elfogadjuk és feldolgozzuk az Ön megrendelését, ahol az árképzési hiba nyilvánvaló és félreérthetetlen, és Ön ésszerűen felismerhette volna, hogy az árképzés hibás, fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a termék szállítását és visszatérítsük Önnek az Ön által kifizetett összeget.(ii)  if we mistakenly accept and process your order where a pricing error is obvious and unmistakable and could reasonably have been recognized by you as a mispricing, we reserve the right to cancel supply of the product and refund you any sums you have paid.
5.7. A 4.3. ponttal összhangban a nem nagy- vagy kiskereskedőnek minősülő vásárló által megrendelt, vényköteles termékek esetében Ön köteles átadni a termékre vonatkozó állatorvosi vény vagy állatorvosi megrendelő nyomtatott példányát a szállításkor, ha azt nem küldte el már az MAH-nak. Ha Ön a termékek kézbesítésekor nem adja át a nyomtatott állatorvosi receptet vagy állatorvosi megrendelőt, az MAH úgy tekinti, hogy Ön nem vette át a szállított árut. Az ilyen termékeket az MAH raktárába vagy üzletébe visszaszállítják, és az MAH az Ön költségére és kockázatára tárolja azokat az állatorvosi vény vagy állatorvosi megrendelő eredeti példányának bemutatásáig. Az ilyen termékek szállítási költségei szintén Önt terhelik.5.7. In accordance with clause 4.3, in case of prescription-only products ordered by buyers other than wholesalers or retailers, you shall hand over the hard copy veterinary prescription or veterinary order for the products upon delivery if not sent to MAH already. If you refuse to hand over the hard copy veterinary prescription or veterinary order for the products upon delivery, MAH will deem that you did not accept the delivered goods. Such products will be returned to MAH’s warehouse or shop and will be stored by MAH at your expense and risk until presentation of the original of the veterinary prescription or order. The costs of delivery of such products will also be charged to you.
6. Ezen a weboldalon megvásárolható termékek6. Products available for purchase on this website
6.1. A weboldalunkon a termékekről készült képek csak illusztrációk. Bár mindent megtettünk a színek pontos megjelenítése érdekében, nem tudjuk garantálni, hogy az Ön számítógépe által megjelenített színek pontosan tükrözik a termékek színét. Az Ön által megrendelt és Önnek kézbesített termékek színe némileg eltérhet a képeken láthatótól.
6.1 The images of the products on our website are for illustrative purposes only. Although we have made every effort to display the colours accurately, we cannot guarantee that your computer’s display of the colours accurately reflects the colour of the products. The colour of your products may vary slightly from those images.

6.2. Az Ön által vásárolt termékek csomagolása eltérhet az oldalunkon található képeken láthatótól.6.2. The packaging of the products that you purchase may vary from that shown on images on our site.
6.3. Ön tudomásul veszi, hogy minden termékcsomagolási egység megfelel az adott termék forgalomba hozatali engedélyének és használati utasításának, és az MAH nem bontja meg ezeket a csomagolási egységeket.6.3. You acknowledge that all product packaging units comply with the marketing authorization and instructions for use of the respective product and MAH does not split the packaging units.
6.4. Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalon felsorolt termékeket időről időre saját belátásunk szerint módosítsuk.6.4. We reserve the right to amend the products listed on the website from time to time in our discretion.
7. További információk a termékek weboldalon keresztül történő megvásárlásával kapcsolatban7. Further information regarding purchase of products via the website
7.1. A szerződés a weboldalon keresztül történő megrendelés visszaigazolásával jön létre, és nem minősül írásbeli szerződésnek.7.1. The contract is concluded by confirming the order placed via the website, and does not qualify as a written contract.
7.2. A szerződés nyelve angol és magyar, eltérés esetén a magyar változat az irányadó.7.2. The language of the contract is English and Hungarian, in case of discrepancy, the Hungarian version prevails.
7.3. A weboldal nem megfelelő használata. Ha Ön a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti a weboldal bármely részét, a weboldal használatának joga azonnal megszűnik, és Ön köteles – a mi választásunk szerint – az Ön által készített anyagok bármely másolatát visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.
7.3. Use. If you print off, copy or download any part of this website in breach of these T&C e-Commerce, your right to use this website will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

Amennyiben Ön erre a weboldalra hivatkozik, biztosítania kell, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és megfelel a vonatkozó szabályoknak és iránymutatásoknak, és nem károsítja az MAH vagy kapcsolt vállalkozásának hírnevét, illetve nem használja ki azt. Nem hozhat létre olyan linket, amely az MAH-val vagy kapcsolt vállalkozásaival történő bármilyen társulást, jóváhagyást sugall, ha ilyen nem létezik. Jelen weboldal nem jelenhet meg bármely egyéb oldal keretében (nem lehet feltéve más oldalra), és nem hozhat létre hivatkozást a honlap bármely részére, kivéve a kezdőlapot. Az MAH kérésére a weboldalra mutató bármely linket azonnal törölni kell.
If you link to this website you must ensure that you do so in a way that is fair and legal and complies with applicable regulatory rules and guidelines and that does not damage MAH’s or its affiliate’s reputation or take advantage of it. You must not establish a link in such a way so as to suggest any form of association, approval or endorsement by MAH or its affiliates where none exists. This website must not be framed on any other site, nor may you create a link to any part of this website other than the home page. Any link to this website must be deleted immediately if requested by MAH.

8. A szolgáltatáshoz való hozzáférés8. Service Access
8.1. Az MAH fenntartja a jogot, hogy a jelen weboldalon nyújtott szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszavonja vagy módosítsa.8.1. MAH reserves the right to withdraw or amend the service provided on this website without notice.
8.2. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldal és a weboldalon található összes funkció rendelkezésre állása zavartalan és az átvitel hibamentes legyen. Ez azonban az internet természetéből adódóan nem garantálható. A weboldalhoz való hozzáférését időnként felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk javítási, karbantartási munkák, illetve új eszközök vagy szolgáltatások bevezetése miatt. Megpróbáljuk korlátozni az ilyen esetek (szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása) gyakoriságát és időtartamát. Ha bármikor nem tud hozzáférni a weboldalhoz, kérjük, lépjen kapcsolatba az MAH ügyfélszolgálatával a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF elején megadott elérhetőségeken.
8.2. We will use reasonable endeavours to ensure that availability of the website and all functions on the website will be uninterrupted and that transmissions will be error-free. However, due to the nature of the internet, this cannot be guaranteed. Also, your access to the website may occasionally be suspended or restricted to allow for repairs, maintenance, or the introduction of new facilities or services. We will attempt to limit the frequency and duration of any such suspension or restriction. If at any time you are unable to access the website, please contact MAH customer services at the contact details provided at the beginning of these T&C e-Commerce.

9. Felelősség9. Liability
9.1. A jelen e-Kereskedelmi ÁSZF egyetlen rendelkezése sem korlátozza az MAH felelősségét az emberi élet elvesztéséért, az emberi test vagy egészség károsodásáért vagy szándékosan okozott kárért.9.1. Nothing in these T&C e-Commerce limit MAH’s liability for loss of human life, harm to the human body or health, or intentionally caused damage.

9.2. Az MAH ugyanakkor nem felel (i) bármilyen jogcímen elmaradt haszonért, bevételért, szerződésekért, várható megtakarításokért, adatokért, jó hírnév megsértéséért vagy felesleges ráfordításokért, vagy (ii) bármilyen közvetett vagy következményi kárért, amelyek nem voltak előreláthatóak sem az Ön sem az MAH részéről a weboldal használatának kezdetekor.9.2. MAH will not be responsible for (i) any loss of profits, revenue, contracts, anticipated savings, data, goodwill or wasted expenditure, or (ii) any indirect or consequential losses that were not foreseeable to both you and us when you commenced using the website.

9.3. Az MAH nem tehető felelőssé és nem vállal felelősséget a kötelezettségei teljesítésének késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért, ha a késedelem vagy mulasztás ellenőrzési körén kívüli okból történt Ha a szállítási határidőt az MAH több mint három hónappal túllépi, akkor Ön és/vagy az MAH jogosult a megrendelést az akkor még le nem szállított termékek erejéig törölni, kivéve, ha a termékek szállítás alatt állnak.9.3. MAH will not be held responsible and is not liable for damages resulting of any delay or failure to comply with our obligations, if the delay or failure arises from any cause which is beyond our reasonable control. If a delivery date is exceeded by more than three months, then you and/or MAH shall be entitled to cancel the order to the extent of the products not then delivered, except where the products are in transit.
9.4. A weboldalt a jelenlegi („as is”) állapotban és mindenféle garancia nélkül biztosítjuk, és a weboldal használata a felhasználó kockázatára történik, és az MAH nem vállal felelősséget semmilyen számítógépes vírusért, rosszindulatú szoftverért, kártékony adatért vagy bármilyen más, technológiailag káros anyagért, amely a felhasználót megfertőzheti a weboldal használata során.9.4. The website is provided “as is” and without warranty of any kind, and use of this website is at the risk of the user and MAH accepts no liability for any computer viruses, malicious software, harmful data or any other material which is technologically harmful infecting the user following its use of this website.

9.5. A 9.1. pont szerinti felelősség kivételével, az MAH jelen e-Kereskedelmi ÁSZF-ből eredő vagy ezzel kapcsolatban, bármely jogcím alapján Önnel szemben felmerülő kártérítési felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a 100 eurónak megfelelő magyar forint összeget.9.5. Except for liability according to clause 9.1, the total aggregate liability of MAH to you arising out of or in connection with these T&C e-Commerce for any and all claims, whether in contract, tort or otherwise, shall in no circumstances exceed the Hungarian Forint amount equaling EUR 100.
10. Képviselet. A weboldal felhasználójaként Ön felel az MAH-nak megadott információk pontosságáért, valódiságáért. Amennyiben Ön a jelen weboldal tartalmával kapcsolatos információkkal válaszol, beleértve a visszajelzéseket vagy adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat, az ilyen információk nem minősülnek bizalmasnak, és az MAH-nak semmilyen kötelezettsége nem keletkezik az ilyen információk bizalmas kezelésére, és szabadon felhasználhatja az ilyen információkban foglalt ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen információkat tartalmazó termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását.10. Representation. As a user of this website, you are liable for the accuracy of the information that you provide to MAH. Should you respond with information including feedback or data such as questions, comments, suggestions or the like regarding the content of this website, such information shall be deemed to be non-confidential and MAH shall have no obligation of any kind with respect to such information and shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such information for any purpose whatsoever including, but not limited to, developing, manufacturing and marketing products incorporating such information.

11. Adatvédelem, magatartási kódex. Kérjük, olvassa el az ezen a weboldalon található adatvédelmi szabályzatot arról, hogy az MAH hogyan kezeli a személyes adatokat. Az MAH magatartási kódexe elérhető a [Magatartási kódex Értékeink és normáink] címen.11. Privacy, Code of Conduct. Please refer to the privacy policy on this website on how MAH deals with personal information. MAH’s Code of Conduct is available at [Code of Conduct Our Values & Standards].

12. Kapcsolatok más weboldalakkal. Jelen weboldal tartalmazhat más, MSD Animal Health és nem MSD Animal Health internetes weboldalakra mutató hivatkozást (linket). Az MAH nem vállal felelősséget azokért a weboldalakért, amelyekre a hivatkozások (linkek) vezetnek. Ezekre az internetes weboldalakra saját felhasználási feltételeik vonatkoznak.12. Links to Other Websites. This website may contain links to other MSD Animal Health and non-MSD Animal Health Internet websites. MAH assumes no responsibility for any website to which links are provided. Those internet websites are governed by their own terms of use.

13. Szellemi tulajdon. A weboldalon található összes tartalmon az MAH rendelkezik szerzői joggal, vagy felhasználási engedélyt kapott az ilyen tartalmak felhasználására, kivéve, ha kifejezetten másként van feltüntetve. A tartalom egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítása tilos, kivéve a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF-fel összhangban.13. Intellectual Property. All material on this website is copyright of MAH or it has been granted permission to use such material, except where expressly stated otherwise. Reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than in accordance with these T&C e-Commerce.

14. Irányadó jog. A jelen e-Kereskedelmi ÁSZF rendelkezéseire, valamint az azokból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) a magyar jog irányadó, a nemzetközi magánjogra vonatkozó rendelkezések kizárásával. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) nem alkalmazandó.14. Governing law. These T&C e-Commerce, and any dispute or claim arising out of or in connection with them or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims), shall be governed by, and construed in accordance with the laws of Hungary, without regard to its conflict of laws rules. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does not apply.

15. Joghatóság. A felhasználó és az MAH között jelen e-Kereskedelmi ÁSZF alapján létrejött jogviszonnyal, illetve annak érvényességével, érvénytelenségével, megszegésével vagy felmondásával kapcsolatos bármely jogvitát és követelést az MAH székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell tárgyalni és rendezni.15. Jurisdiction. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation with the legal relationship between the user and MAH, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be settled and heard by the court having jurisdiction over MAH’s principal place of business.
16. A felelősség kizárása. Az MAH fenntartja a jogot, hogy a weboldal használatát bármely okból, bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy megszüntesse. Ön kifejezetten elfogadja, hogy kártalanítja és mentesíti az MAH-t minden veszteség, kár vagy költség alól, amely a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF megsértésével kapcsolatos.16. Consequences. MAH reserves the right to suspend or terminate your use of this website for any reason at any time without notice. You agree to indemnify and hold MAH harmless from and against any and all loss, damage, or expense in connection with your breach of these T&C e-Commerce.
17. Jelen e-Kereskedelmi ÁSZF feltételeinek módosítása. Az MAH rendszeresen frissítheti jelen e-Kereskedelmi ÁSZF rendelkezéseit. Az MAH fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa, kiegészítse vagy törölje a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF egyes rendelkezéseit. Amennyiben az e-Kereskedelmi ÁSZF rendelkezéseiben változás történik, úgy azokat jelen weboldalon közzétesszük, vagy e-mailben értesítést küldünk a változásokról.17. Changes to these terms. MAH may update these T&C e-Commerce periodically. MAH reserves the right to modify, add or remove portions of these T&C e-Commerce at its discretion. If we decide to change these terms, we will post the T&C e-Commerce on this site or, in some cases, may provide notice of the changes by e-mail.

18. Engedményezés. Az MAH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit más személyre.18. Assignment. You shall not, without MAH’s prior written consent, assign or transfer or purport to assign or transfer, any of your rights or obligations under these T&C e-Commerce or the benefit thereof to any other person.
19. Harmadik fél jogai. Az MAH bármely leányvállalatán kívül olyan személy, aki nem részese a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF-nek, nem érvényesítheti annak feltételeit.19. Third Party Rights. Other than any affiliate of MAH, a person who is not a party to these T&C e-Commerce many not enforce any of its terms.
20. A megállapodás teljességére vonatkozó záradék. A jelen e-Kereskedelmi ÁSZF, az MAH Értékesítési ÁSZF-je, valamint az Ön által leadott és az MAH által elfogadott megrendelések együtt képezik a felek közötti teljes megállapodást a tárgyuk tekintetében.
20. Entire Agreement. These T&C e-Commerce and MAH’s Terms, and any of your orders placed accordingly and accepted by MAH constitute the entire agreement between the parties in respect of their subject matter.

21. Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF rendelkezései (vagy rendelkezéseinek egy része) részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez nem érinti a jelen e-Kereskedelmi ÁSZF többi részének érvényességét.21. Severability. If any provision (or part of a provision) of these T&C e-Commerce is or becomes entirely or partly invalid or void, the remaining provisions shall remain in force.


ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
AZ MSD INTERVET HUNGARIA TERMÉKEIRE VONATKOZÓAN
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
OF SALE FOR MSD INTERVET HUNGARY PRODUCTS
1. ALKALMAZÁSI KÖR1. SCOPE OF APPLICATION
1.1. Amennyiben a felek írásban kifejezetten másként nem állapodnak meg, a jelen Általános Értékesítési Feltételek („Értékesítési ÁSZF”) a termékek vevője („Vevő”) és az Intervet Hungaria Kft., más néven MSD Animal Health („MAH” vagy „Eladó”), mint Magyarországon bejegyzett társaság (cégjegyzékszám: 01-09-661286, adószám: 12274888-2-43, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.) között minden ajánlatra, rendelésre, rendelés visszaigazolásra és áruszállításra alkalmazandóak. Az Értékesítési ÁSZF valamennyi adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik az MAH Vevői számára, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi viszonylatban egyaránt. Az olyan rendelkezések, amelyek csak bizonyos vevőkategóriákra (a 10. pontban meghatározott engedéllyel rendelkező viszonteladók, állattenyésztő gazdaságok, nagy- és kiskereskedők) vonatkoznak, az Értékesítési ÁSZF-ben kerülnek feltüntetésre. A fogyasztókra nem alkalmazandó rendelkezéseket az Értékesítési ÁSZF szintén kifejezetten feltünteti.1.1. Unless otherwise explicitly agreed between the parties in writing, these General Terms and Conditions of Sale (“Terms”) shall be applicable to all quotations, purchase orders, order confirmations and deliveries of goods by Intervet Hungaria Kft., also known as MSD Animal Health (“MAH” or „Seller”) a company incorporated in Hungary (company registration number 01-09-661286, tax number: 12274888-2-43) whose registered office is at 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B., to the buyer of the goods (“Buyer”). The Terms will be an integral part of all contracts of sale, to MAH’s Buyers in wholesale and in retail relationships. Provisions which are only applicable to specific customer categories (licensed resellers as defined in clause 10, livestock farms, wholesalers and retailers) will be indicated in the Terms. Provisions which are not applicable to consumers will be also explicitly noted in the Terms.


1.2. A Vevőnek az MAH Értékesítési ÁSZF-jétől eltérő szerződési feltételei nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha az MAH írásban kifejezetten hozzájárul azok alkalmazásához. A jelen Értékesítési ÁSZF rendelkezései akkor is kizárólagosan alkalmazandók, ha az MAH a Vevő jelen Értékesítési ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes feltételei ismeretében szállít.
1.2. Any terms and conditions of the Buyer which deviate from MAH’s Terms will not become part of the agreement unless MAH expressly consents to their validity in writing. These Terms will also apply exclusively if MAH delivers in full awareness of contradictory or varying terms and conditions of the Buyer.

1.3. A felek között korábban kialakított szokás, gyakorlat, megállapodás és az érintett üzletágban széles körben elismert gyakorlat és szokás nem válik a szerződés tartalmává. A Vevő kijelenti, hogy tanulmányozta a jelen Értékesítési ÁSZF vastagon szedett rendelkezéseit, és azokat kifejezetten elfogadja.
1.3. Practices and customs widely acknowledged in the sector concerned and market practice, other past practices, and customs between the parties are excluded. The Buyer declares that it has studied the clauses of these Terms highlighted in bold and explicitly accepts them.
2. AJÁNLAT ÉS ELFOGADÁS2. OFFER AND ACCEPTANCE
2.1. Az MAH által adott árajánlatok nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a Vevőnek a megrendelés leadására szóló felhívásnak. A Vevő minden egyes megrendelése kötelező érvényű ajánlatnak minősül az MAH számára a termékek jelen feltételek szerint történő megvásárlására. A szerződés csak a megrendelés írásbeli visszaigazolásával vagy a megrendelés MAH általi teljesítésével jön létre.2.1. MAH’s quotations do not constitute a binding offer, but invitations to the Buyer to submit a purchase order. Each purchase order by the Buyer constitutes a binding offer to MAH to buy products in accordance with these Terms. The contract will be concluded only by a written order confirmation or by execution of the order by MAH.

2.2. Az olyan Vevők által igényelt, vényköteles termékek esetében, akik nem minősülnek kis- vagy nagykereskedőknek, a szerződéskötés feltétele, hogy a Vevő bemutassa az állatorvosi vény vagy legalább az állatorvosi megrendelő szkennelt másolatát, amelyet az állatorvos a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően állított ki. Az állatorvosi vény vagy megrendelő eredeti példányát legkésőbb a termékek kézbesítésekor az MAH rendelkezésére kell bocsátani. A vényköteles termékek MAH kiskereskedelmi üzletében történő vásárlása és átvétele esetén a Vevőnek át kell adnia az állatorvosi vény vagy állatorvosi megrendelő eredeti példányát.2.2. In case of prescription-only products requested by Buyers other than wholesalers or retailers, contracting is subject to Buyer presenting at least a scanned copy of the veterinary prescription or veterinary order duly issued by a veterinarian in accordance with the applicable laws. The original of the veterinary prescription or order must be provided to MAH latest upon delivery of the products. In case of purchasing and picking-up prescription-only products in MAH’s retail shop, Buyers must hand over the original of such veterinary prescription or veterinary order.

2.3. Állattenyésztő gazdaságok esetében az első rendelés leadásának feltétele, hogy az állattenyésztő gazdaság írásban nyilatkozzon az állattenyésztő gazdaság által megbízott állatorvos nevéről és FELIR-azonosítószámáról, valamint annak a gazdaságnak az azonosítószámáról, ahol a termékeket felhasználják. Ha a vonatkozó adatokban változás következik be, az állattenyésztő gazdaságnak a következő megrendeléshez frissített írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania.
2.3. In case of livestock farms, the first purchase order is subject to the livestock farm providing written declaration regarding the name and FELIR ID number of the veterinarian engaged by the livestock farm and the ID number of the farm where the products will be used. If there is a change in the respective data, the livestock farm shall provide an updated written declaration for the subsequent purchase order.

2.4. A nagy- vagy kiskereskedőként működő Vevők által igényelt, vényköteles termékek esetében a szerződéskötés feltétele, hogy a Vevő az első megrendeléskor bemutassa a vonatkozó engedély másolatát, és ha az engedélyben változás következik be, a következő megrendeléskor a frissített példányt.2.4. In case of prescription-only products requested by Buyers acting as wholesalers or retailers, contracting is subject to Buyer presenting a copy of their respective license for their first purchase order, and if there is a change in the license, the updated copy for the subsequent purchase order.
2.5. Az alkalmazandó jogszabályok szerinti állategészségügyi állami támogatásra vonatkozó termékrendelésekre a 11. pont vonatkozik.2.5. Product orders subject to any animal-health state subsidy under applicable laws shall be governed by clause 11.
3. TERMÉKLEÍRÁSOK3. PRODUCT SPECIFICATIONS
3.1. Az MAH fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vevő előzetes értesítése nélkül módosítsa bármely termék specifikációját, feltéve, hogy a termék minden más ismert tekintetben megfelel a Vevő követelményeinek. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.
3.1. MAH reserves the right to alter the specifications of any product without prior notice to the Buyer provided that the product complies with the Buyer’s requirements in all other known respects. This provision does not apply to consumers.

3.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a termék valamennyi csomagolási egysége megfelel az adott termék forgalomba hozatali engedélyének és használati utasításának, és az MAH nem bontja meg ezeket a csomagolási egységeket.

3.2. Buyer acknowledges that all product packaging units comply with the marketing authorization and instructions for use of the respective product and MAH does not split the packaging units.

4. ÁRAK4. PRICES
4.1. Az árak a közzétett listaárak vagy a Vevővel egyeztetett árak. Az Eladó az árakat kedvezmény alkalmazásával csökkentheti, amelynek értéke később kerül meghatározásra vagy később állapodnak meg róla a felek.4.1. Prices are the published list prices or the prices agreed with the Buyer. The Seller may reduce the prices by applying a discount, the value of which will be determined or agreed upon later.
4.2. A feltüntetett árak ÁFA nélkül értendők.4.2. The prices stated are net of VAT.
4.3. A vámok, adók, fuvardíjak, közbenső tárolási és/vagy biztosítási díjak változása, illetve a nyersanyagok vagy az áruk gyártásához szükséges egyéb anyagok árának emelkedése esetén a felek megállapodnak abban, hogy az MAH-nak jogában áll az eladási árat ennek megfelelően módosítani, amennyiben az egy vagy több fent felsorolt tényezőn alapult. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.4.3. In the event of any changes in duties, taxes, freight, intermediate storage and/or insurance charges or increases in the prices of raw materials or other materials necessary for manufacturing the goods, the parties agree that MAH has the right to adjust the selling price accordingly to the extent it was based on one or more of these factors. This provision does not apply to consumers.

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az árak a vételi megrendelésre vonatkozó szerződés létrejöttét követően, de a megállapodás szerinti szállítási idő előtt emelkednek, úgy az MAH írásban – ideális esetben tizenöt (15) nappal a szállítás előtt – tájékoztatja a Vevőt a tervezett áremelésről.4.4. In the event of any increases in the prices occurring after the formation of the contract regarding the purchase order, but prior to the agreed shipment time, the parties agree that MAH will give the Buyer written notice of the intended price increase ideally fifteen (15) days prior to shipment.
4.5. A 4.4. pont esetén, üzleti partner általi vásárláskor, a felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az üzleti Vevő az ilyen értesítés kézhezvételétől számított öt (5) napon belül nem tájékoztatja írásban az MAH-t arról, hogy az adott megrendelésre vonatkozó szerződéstől el kíván állni, az MAH jogosult az általa megjelölt mértékben az eladási árat ennek megfelelően megemelni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.4.5. In case of clause 4.4, with MAH’s business partners, parties agree that if the Buyer does not inform MAH in writing within five (5) days from receipt of such notice that the Buyer wishes to cancel the contract regarding the respective purchase order, MAH will have the right to increase the selling price accordingly to the extent it has indicated. This provision does not apply to consumers.

4.6. A 4.4. pont esetén az MAH fogyasztónak minősülő Vevői jogosultak a megrendelést törölni/megszüntetni a szerződést.4.6. In case of clause 4.4 MAH’s Buyers qualifying as consumers are entitled to cancel the order/terminate the agreement
5. SZÁLLÍTÁS5. DELIVERIES
5.1. A szállítási dokumentumokban feltüntetett mennyiségek, méretek és súlyok határozzák meg a szállított mennyiséget. Az EKÁER dokumentációt ezen súlyok alapján kell kitölteni.5.1. The quantities, measurements and weights mentioned in the shipment documents determine the quantity delivered. EKÁER documentation must be filled out based on these weights.
5.2. Eltérő megállapodás hiányában, ha a Vevő termékekre vonatkozó megrendelését munkanapon legkésőbb délelőtt 12 óráig leadja az MAH-nak, az MAH törekszik a termékek két munkanapon belül történő kiszállítására. Az idézett szállítási határidők csak becslések, és nem kötelező érvényűek.5.2. If not agreed otherwise, if the Buyer submits to MAH a purchase order for the products latest by 12 a.m. (noon) on a working day, MAH will endeavour to deliver the products within two working days. Quoted delivery dates are best estimates only and are not binding.
5.3. Az általános kereskedelmi feltételeket, mint például a CIF, FOB, CFR stb., a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által a szerződés megkötésének napján közzétett Incoterms-szel összhangban kell értelmezni. A szállítás a szerződésben foglaltak szerint történik. Az 50.000 Ft feletti megrendeléseket az Incoterms DDP szerint ingyenesen szállítjuk. Az ezen összeg alatti megrendeléseket, a Vevő tényleges megrendelését megelőzően a megrendelés során megadott árakon szállítjuk.

5.3. General commercial terms such as CIF, FOB, CFR etc. will be interpreted in accordance with the Incoterms as published by the International Chamber of Commerce on the date the contract is concluded. Delivery will be effected as agreed in the contract. Purchase orders exceeding the amount of HUF 50.000 will be delivered for free, based on the Incoterms DDP. Purchase orders below this amount, shall be delivered for the prices as indicated during the ordering process, before placing the actual order by Buyer.
5.4. Amennyiben a felek a Vevő általi, személyes átvételben kifejezetten megállapodtak, az átvétel az MAH telephelyén (2040 Budaörs, Vasút u. 11., Magyarország) történik a felek által egyeztett időpontban és feltételek szerint.5.4. If pick-up by Buyer is expressly agreed, pick-up shall take place at MAH’s premises in 2040 Budaörs, Vasút u. 11, Hungary, as agreed between the parties for the specific pick-up.
5.5. Az MAH üzlethelyiségei és a kiskereskedelmi üzletei hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 óra között tartanak nyitva. A nagykereskedelmi telephelyekről történő átvételi időpontokat minden egyes külön szükséges egyeztetni.5.5. MAH’s retail premises and the retail shop have the operating hours between Monday and Friday, 08:00 and 16:00. Pick-up times from the wholesale premises will be agreed specifically for each pick-up.
5.6. Az MAH jogosult a termékeket részletekben is szállítani, és minden egyes részletet külön számlázni.5.6. MAH may deliver the products in separate instalments and invoice each instalment separately.
5.7. Az MAH felfüggesztheti bármely további részlet kiszállítását mindaddig, amíg a korábbi részletekre vonatkozó fizetési késedelem fennáll. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.
5.7. MAH may suspend delivery of any instalment as long as payment is overdue in respect of any previous instalment. This provision does not apply to consumers.

5.8. Az MAH saját belátása szerint dönthet úgy, hogy egyes termékeket folyékony nitrogénes dobozokban szállítja.5.8. MAH is entitled to decide in its sole discretion that some products will be delivered in liquid nitrogen cans.
5.9. A szállítások során használt valamennyi visszaváltható konténer és raklap az MAH tulajdonában marad. Eltérő megállapodás hiányában az ilyen konténerek és raklapok visszaszolgáltatásának biztosítékaként a Vevő a kézbesítéskor díjat (kauciót) fizet, mely kizárólag abban az esetben kerül visszafizetésre, ha a konténerek és raklapok a szállítás időpontjától számított hat (6) hónapon belül a Vevő költségén, jó állapotban visszakerülnek. Ellenkező esetben a kauciót a Vevő elveszíti és az MAH jogosult a Vevőnek felszámítani az ilyen konténerek és raklapok cseréjének költségeit. Amennyiben a szállításkor nem számítanak fel külön díjat (kauciót), de a konténereket vagy raklapokat hat (6) hónapon belül nem szállítják vissza az MAH-nak jó állapotban, akkor a Vevő megtéríti az MAH-nak ezek cseréjének költségeit.

5.9. All returnable containers and pallets used in connection with deliveries will remain the property of MAH. Unless otherwise agreed, the Buyer will pay any deposit charges as applicable at the time of delivery as security for the return of such containers without a discount when the invoice for the contents is paid, and such deposit will only be repaid if the containers are returned at the Buyer’s expense in good condition within six (6) months of the date of delivery. Otherwise, the deposit will be forfeited to MAH and MAH will have the right to charge the Buyer the cost of replacing such containers. Where no deposit is charged at the time of delivery and if the containers are not returned to MAH within a period of six (6) months in good order and condition, then the Buyer will reimburse MAH the cost of replacing such containers.

5.10. Abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át a leszállított árut, és erre nincs jogszerű indoka, a termékeket az MAH saját telephelyén vagy harmadik fél létesítményeiben tárolja a Vevő költségére és kockázatára.5.10. In the event that the Buyer does not accept the delivered goods without any legitimate reason, the products will be stored by MAH at MAH’s premises or facilities of third parties at the Buyer’s expense and risk.
5.11. A nem nagy- és kiskereskedőknek minősülő Vevők által rendelt, vényköteles termékek esetében a Vevőnek a kézbesítéskor át kell adnia a termékekre vonatkozó állatorvosi vény vagy állatorvosi megrendelő nyomtatott példányát, ha azt még nem küldte el az MAH-nak. Ha a Vevő megtagadja a termékekhez tartozó állatorvosi vény vagy állatorvosi megrendelő nyomtatott példányának átadását, az érintett termékeket az MAH a telephelyére visszaküldi, és az MAH a Vevő költségére és kockázatára tárolja azokat az állatorvosi vény vagy megrendelő eredeti példányának bemutatásáig. Az ilyen termékek szállításának költségei a Vevőt terhelik.5.11. In case of prescription-only products requested by Buyers other than wholesalers or retailers, Buyer shall hand over the hard copy veterinary prescription or veterinary order for the products upon delivery if not sent to MAH already. If Buyer refuses to hand over the hard copy veterinary prescription or veterinary order for the products, such products will be returned to MAH’s premises and will be stored by MAH at the Buyer’s expense and risk until presentation of the original of the veterinary prescription or order. The costs of delivery of such products will be charged to the Buyer.

5.12. Az MAH jelen Értékesítési ÁSZF szerinti termékszállítási kötelezettsége mindenkor attól a feltételtől függ, hogy az MAH képes-e a Vevőnek történő értékesítéshez és az MAH egyéb felhasználásaihoz, kötelezettségeihez és kötelezettségvállalásaihoz elegendő mennyiségű terméket beszerezni, vagy más módon előállítani. A megrendelés, annak elfogadása vagy a jelen Értékesítési ÁSZF semmilyen módon nem biztosítanak Vevőnek elsőbbséget a termékkel kapcsolatos ellátásra az MAH-val vagy más vevőkkel vagy ügyfelekkel szemben. Abban az esetben, ha a termékekből hiány van, az MAH értesíti a Vevőt, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Vevőnek juttassa az MAH rendelkezésére álló termékek egy részét az MAH saját belátása szerint észszerűen meghatározott módon, és a Vevő ezennel elfogadja, hogy hiány esetén a Vevő számára a termék ilyen kiutalása az egyetlen jogorvoslati lehetőség. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.5.12. MAH’s obligation to supply products under these Terms shall, at all times, be subject to the condition that MAH is able to obtain, or otherwise to produce for itself, a sufficient supply of the product to sell to the Buyer and for MAH’s other uses, obligations and commitments. Nothing in the purchase order, acceptance or these Terms shall entitle the Buyer to any priority of supply in relation to the product as against MAH or any other buyers or customers. In the event that the products are in short supply, MAH shall notify the Buyer, and make reasonable endeavors to allocate to the Buyer a share of such products as are available to MAH, as reasonably determined by MAH in its sole discretion, and the Buyer hereby agrees that such allocation of product will be the sole remedy available to the Buyer in the event of a shortage. This provision does not apply to consumers.


6. FIZETÉS6. PAYMENT
6.1. A kifizetés a feltüntetett összegben történik, engedmények vagy levonás, illetve ellenkövetelés beszámítása nélkül, kivéve, ha a Vevő beszámítani kívánt követelése nem vitatott, vagy hatályos bírósági végzésen alapul. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.6.1. Payment is to be made to the amount stated without any discounts or deductions, whether by way of set-off, counterclaim or otherwise, unless the Buyer’s claim is undisputed or it has a valid court order. This provision does not apply to consumers.
6.2. A kifizetés banki átutalás útján teljesítendő az MAH számláján feltüntetett bankszámlaszámára, a számlán feltüntetett határidőn belül, vagy ilyen határidő hiányában a számla keltétől számított harminc (30) napon belül. Az MAH termékeinek megrendelésével a Vevő elfogadja a banki átutalást, mint alkalmazandó fizetési módot. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiskereskedelmi üzletben történő vásárlás esetén a fizetést a termékek MAH általi kiadásával egyidejűleg banki átutalással kell teljesíteni.6.2. Payment is to be made by bank transfer to MAH’s bank account number stated on the invoice and within the period stated on the invoice or, in the absence of such a date, within thirty (30) days from the date of the invoice. By placing an order for MAH’s products, the Buyer accepts bank transfer as the applicable payment method. Buyer acknowledges and agrees that in case of purchases in the retail shop, payment must be made via bank transfer simultaneously with MAH dispensing the products.
6.3. A fizetési késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben az MAH jogosult a Magyarországon irányadó jogszabályi késedelmi kamatot felszámítani. Továbbá, az MAH-nak lehetősége van a további termékek kiszállításának visszatartására vagy a kiszállítás lemondására. Amennyiben az MAH egy vagy több szállítás esetében nem él ezzel a jogával, az nem érinti az MAH azon jogát, hogy további szállításoknál éljen jelen pont szerinti a jogaival.6.3. Delays in payment constitute a fundamental breach of contract. In such a case, MAH is entitled to charge the statutory interest for late payment in Hungary. Furthermore, MAH has the option to withhold or cancel further deliveries of products, whereby the failure on MAH’s part to exercise this option in respect of one or more deliveries does not affect MAH’s right to exercise it in respect of other deliveries.

6.4. Az MAH-nak járó összegek behajtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi peren kívüli költséget (beleértve az ügyvédi költségeket is) a Vevő köteles viselni, illetve utólag megtéríteni.
6.4. Any out-of-court costs incurred by MAH in connection with the collection of amounts due to MAH (including legal costs) will be borne by the Buyer in arrears.

6.5. A fenti, fizetésre vonatkozó rendelkezések ellenére az MAH-nak mindig jogában áll a Vevőtől előleg, vagy biztosíték megfizetését kérni, mielőtt az MAH a szállítást teljesítené. Abban az esetben, ha az előleg vagy biztosíték nem kerül megfizetésre és/vagy a fizetési biztosítékot nem a megállapodott összegben nyújtják, az MAH jogosult a szállítást felfüggeszteni vagy megtagadni.6.5. Notwithstanding the above provisions on payment, MAH always has the right to require the Buyer to make an advance payment, down payment or security payment before MAH makes the delivery. In the event that the advance payment or down payment is not made and/or payment security is not provided to MAH’s satisfaction, MAH is entitled to suspend the delivery or refuse it.
6.6. Ha a Vevő vitatja az MAH által kiállított számla jogosságát, a Vevő köteles a számla keltétől számított nyolc (8) napon belül írásban megküldeni az MAH-nak a vitatás okát. Ha a Vevő vitatja a számla jogosságát, ez nem függeszti fel a Vevő fizetési kötelezettségét. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.6.6. If the Buyer contests the legitimacy of an invoice issued by MAH, the Buyer is obliged to send MAH the grounds for objection in writing within eight (8) days of the invoice date. If the Buyer disputes the legitimacy of an invoice, this will not suspend Buyer’s obligation to make payment. This provision does not apply to consumers.
6.7. A vételárnak a Vevő országában történő kifizetéséből eredő banki költségek vagy az akkreditívek megnyitásából és megerősítéséből eredő bankköltségek a Vevőt terhelik.

6.7. Any bank charges arising from the payment of the purchase price in the Buyer’s country or from the opening and confirmation of letters of credit will be borne by the Buyer.
7. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA7. RETENTION OF TITLE
7.1. A Vevőnek eladott termékek a vételár teljes kifizetéséig az MAH tulajdonában maradnak.7.1. The products sold to Buyer will remain MAH’s property until the purchase price has been paid in full.
7.2. Az MAH jogosult a tulajdonában lévő termék birtokát visszaszerezni, amennyiben a Vevő bármely kiszállított termékkel kapcsolatos fizetési késedelembe esik.7.2. MAH is entitled to regain possession of its property in the event of default of payment by Buyer concerning any deliveries.
7.3. Az MAH jogosult a visszaküldött termékeket harmadik félnek értékesíteni. Ebben az esetben az értékesítésből származó nettó nyereség levonásra kerül a Vevő által fizetendő összegből.7.3. MAH is entitled to sell the returned products to third parties. In such a case, the net profit from the sale will be deducted from the total amount due by the Buyer.

7.4. A Vevő köteles az MAH tulajdonában álló termékeket úgy tárolni, hogy a termékek bármikor azonosíthatók legyenek az MAH tulajdonaként. Ha a Vevő az ilyen termékek tárolása céljából helyiséget bérel, a Vevő az MAH első kérésére köteles a bérbeadó személyazonosságát és címét megadni.7.4. The Buyer is obliged to store products in MAH’s property in such a way that the products can be identified as MAH’s property at any time. If the Buyer rents premises for the purpose of storing such products, the Buyer will notify MAH of the landlord’s identity and address at MAH’s first request.
8. A VEVŐ ÁLTAL VÉGZETT BEJÖVŐ ÁRUK ELLENŐRZÉSE8. INCOMING GOODS INSPECTION BY BUYER
8.1. A Vevő köteles a termékeket a kiszállításkor haladéktalanul megvizsgálni. A Vevő köteles írásban értesíteni az MAH-t a következőkről:8.1. The Buyer is required to inspect the products without undue delay upon delivery. The Buyer must notify MAH in writing of:
(a) bármely termék nem megfelelő mennyiségben került kiszállításra,(a) any delivery of incorrect quantities of any products,
(b) a termékek bármely állítólagos hibája vagy sérülése, amely olyan nyilvánvaló (szemmel látható) hibának számít, amit az ilyen vizsgálat során észlelni kellene.(b) any alleged defect in or damage to the products which ought to be apparent on such an inspection.
8.2. A fogyasztónak nem minősülő Vevők kötelesek értesíteni az MAH- t a 8.1. pontban foglaltakról a kézbesítéstől számított öt (5) munkanapon belül. Ha ezen időpontig nem történik reklamáció, a szállítás a szerződésnek megfelelőnek tekintendő.8.2. MAH’s Buyers not qualifying as consumers are obliged to notify MAH according to clause 8.1 of these Terms within five (5) working days of the delivery. If no claim is made by this date, the delivery will be deemed to be in accordance with the contract.
8.3. Az értesítés elmulasztása nem eredményezi Vevő arra vonatkozó jogának elvesztését, hogy később igényt támasszon egy olyan rejtett hibával kapcsolatban az MAH felé, amely az ilyen ellenőrzés során nem volt érzékelhető. Minden ilyen értesítésnek meg kell határoznia a konkrét hibát, és a Vevőnek észszerű lehetőséget kell adnia az MAH-nak a kérdéses termékek ellenőrzésére.8.3. Missing notification will not prevent the Buyer from subsequently making a claim in relation to a latent defect that was not discovered on any such inspection. Any such notice must specify the particular defect and the Buyer must give MAH a reasonable opportunity to inspect the products in question.

9. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG9. WARRANTY AND LIABILITY
9.1. Ez a 9. pont nem vonatkozik a fogyasztókra. Az MAH fogyasztónak minősülő Vevőire a jogszabályban rögzített szavatossági igények megfelelően irányadók.9.1. This clause 9 does not apply to consumers. Statutory warranty applies to MAH’s Buyers qualifying as consumers.
9.2. A termékeket az MAH gyártja és forgalmazza, biztosítva a vonatkozó jogszabályi követelmények megfelelő betartását. Az MAH termékeire vonatkozó információk és termékismertetők az MAH jelenlegi ismeretein alapulnak, és az MAH legjobb tudása és meggyőződése szerint készültek. Az áruk minőségére, összetételére, tágabb értelemben vett alkalmazására, alkalmazási lehetőségeire és tulajdonságaira stb. vonatkozó információk csak akkor kötelezik az MAH-t, ha azokat írásban adta meg, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a vonatkozó tulajdonságokat szavatolja.9.2. The products are manufactured and marketed by MAH ensuring that the applicable statutory requirements are properly observed. The information and statements regarding MAH’s products are based on MAH’s current state of knowledge and have been drafted to the best of MAH’s knowledge and belief. Information concerning the quality, composition, treatment in the widest sense, possibilities of application and qualities etc. of the goods will bind MAH only if it has been given in writing with the evident intent to guarantee the relevant properties.
9.3. Az MAH nem vállal semmilyen szavatosságot az ilyen információk és nyilatkozatok pontosságára vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy azok a technika legújabb állását tükrözik, sem most, sem a jövőben, és az MAH felelősségét – bármely jogcímen – kizárja e tekintetben.9.3. MAH does not provide any warranty whatsoever with regard to the accuracy of such information and statements or with regard to them reflecting the latest state of the art, either now or in the future, and any liability in this respect is excluded.

9.4. A Vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy kérheti a vételár leszállítását, ha az MAH által felajánlott helyettesítő termék szállítására vagy a hiba orvoslására irányuló intézkedésekre észszerű időn belül nem került sor.9.4. The Buyer may only withdraw from the contract or request a reduction in the purchase price if a delivery of substitute goods or measures to remedy of the lack of conformity offered by MAH have not been performed within a reasonable period of time.
9.5. A termékek visszaküldésére az MAH visszaküldési szabályzata vonatkozik.9.5. Product returns are subject to MAH’s returns policy.
9.6. Az MAH felelőssége bármely megrendelésre vonatkozóan korlátozásra kerül az eladott és leszállított termékekért megfizetett vagy fizetendő számlaár összegében. Az MAH nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következménykár tekintetében vagy hasonló jellegű kárért, illetve költség tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan, az ügyfélkör, az értékesítés elvesztésének költségeit vagy az elmaradt hasznot. A felelősség kizárása egyformán vonatkozik a kártérítési igény jogalapjától függetlenül, tehát alkalmazandó szerződésszegésből, szerződésen kívüli károkozásból, objektív alapú felelősségből vagy más okból eredő kártérítési igény esetében is.9.6. The liability of MAH under any order shall not, under any circumstances whatsoever, exceed the amount of the invoice price paid or payable thereunder for the products sold and delivered thereunder. MAH will not be liable for any indirect, consequential, special, incidental, exemplary or punitive damages or similar damages or losses of any nature whatsoever, including, without limitation, for any loss of clientele, sales or profits, regardless of whether arising from breach of contract, tort, strict liability or otherwise.


9.7. A 9.2. és a 9.6. pontok szerinti felelősség korlátozása nem alkalmazható, ha a kárt szándékosan okozták, vagy életet érintő, egészségi, testi épségi károkra vonatkozik.9.7. The limitation of liability in clauses 9.2 and 9.6 does not apply if the damage was caused deliberately or for causing damages resulting in loss of human life, or harm to human physical integrity or health.
9.8. A Vevő köteles az MAH-t minden olyan felelősséggel, költséggel, kiadással (beleértve az ügyvédi költségeket és kiadásokat is), kárral és veszteséggel szemben kártalanítani, illetve mentesíteni, amely az MAH-nál vagy annak kapcsolt vállalkozásainál merül fel az MAH-val szemben benyújtott harmadik fél olyan követelése okán, amely (i) a Vevő a kötelezettségeinek megszegéséből, vagy a teljesítése elmulasztásából vagy késedelméből és/vagy (ii) a termékek felhasználására, forgalmazására és/vagy értékesítésére vonatkozó jogszabályok és szabályozások Vevő általi megszegéséből ered, vagy azzal összefüggésben áll.9.8. The Buyer shall indemnify MAH against all liabilities, costs, expenses (including legal fees and expenses), damages and losses incurred by MAH or its affiliates due to any third party claim made against MAH arising out of, or in connection with (i) any breach, or failure or delay in performance by the Buyer of its obligations and/or (ii) any failure by the Buyer to comply with the laws and regulations that apply to the Buyer’s use, distribution and/or sale of the products.


10. AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VISZONTELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI10. LICENSED RESELLER’S OBLIGATIONS
10.1. Jelen 10. pont csak azokra az engedéllyel rendelkező viszonteladóként (nagykereskedők, kiskereskedők, állatorvosok, állatorvosi rendelők, szakrendelők (klinikák), állatkórházak, állatorvosi klinikák) működő Vevőkre vonatkozik, akik az MAH-val szállítási/forgalmazási szerződést kötöttek. Ezért a jelen 10. pont nem vonatkozik a fogyasztókra.10.1. This clause 10 only applies to Buyers acting as licensed resellers (wholesalers, retailers, veterinarians, veterinary offices, specialist clinics (clinics), veterinary hospitals, veterinary clinics) who have concluded a supply/distribution agreement with MAH. Therefore this clause 10 does not apply to consumers.

10.2. Viszonteladói rendelkezések10.2. Resale
(a) A termékek szakképzett személyzet által az eredeti csomagolásukban és eredeti címkézésükkel ellátva kerülhetnek továbbértékesítésre vagy lehet azokat továbbértékesítésre felkínálni, és a termékeket megfelelő tárolásra és hűtésre alkalmas helyiségekben kell tárolni.(a) The products are to be resold or offered for resale by qualified personnel in their original packaging and with their original labelling and stored in premises suitable for their storage and refrigeration.
(b) A Vevőnek biztosítania kell, hogy a termékeket nem értékesítik tovább, illetve nem szállítják a lejárati idő után, és csak olyan személyeknek/szervezeteknek értékesítik tovább, akik jogosultak engedéllyel rendelkező viszonteladóktól vásárolni.(b) The Buyer must ensure that the products are not resold or supplied after their expiry date and are only resold to persons/entities who are eligible to buy from licensed resellers.
(c) A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az MAH-tól vásárolt termékeket kizárólag valamennyi vonatkozó jogszabály és szabályozás betartása mellett értékesítheti tovább. A Vevő vállalja továbbá, hogy biztosítja, hogy minden harmadik fél, akinek a Vevő az MAH-tól vásárolt terméket továbbértékesíti, vállalja, hogy a termékek továbbértékesítése során betartja az összes vonatkozó jogszabályt és szabályozást, és ugyanezt a kötelezettséget a viszonteladóként engedélyezett ügyfeleire is kiterjeszti. Amennyiben az ilyen harmadik fél nem teljesíti az e pontban meghatározott kötelezettségét, a Vevő korlátlanul felel az MAH felé az ilyen harmadik fél kötelezettségszegéséért.(c) The Buyer agrees and acknowledges that it may only resell any products purchased from MAH in compliance with all applicable laws and regulations. Further, the Buyer undertakes to ensure that any third party to which the Buyer resells any product purchased from MAH commits itself to complying with all applicable laws and regulations when reselling the products, and impose the same obligation on their customers licensed as resellers. Where such third party fails to fulfil its obligation as set out in this clause, the Buyer shall remain fully liable to MAH for the performance of such third party’s obligation.

10.3. Nemkívánatos események jelentése és minőségi panaszok10.3. Adverse event reporting and quality complaints
(a) A jelen 10.3. pont alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:(a) For the purposes of this clause 10.3, the following definitions shall apply:
„Nemkívánatos esemény”: az állatokon végzett bármilyen megfigyelés, függetlenül attól, hogy az állatgyógyászati készítménnyel („VMP”) kapcsolatosnak tekinthető vagy sem, amely kedvezőtlen és nem szándékos, és amely a VMP alkalmazását követően következik be (on-label és off-label használat), ideértve – korlátozás nélkül – a várt hatékonyság feltételezett hiányával, a jóváhagyott maradékanyag-határértékek megsértésével és a fertőző kórokozók átvitelével kapcsolatos eseményeket. Ide tartoznak továbbá a VMP-nek való kitettséget követő, emberekben fellépő mellékhatások és a VMP használatából eredő lehetséges környezeti problémák.“Adverse Event” means any observation in animals, whether or not considered to be veterinary medical product (“VMP”) related, that is unfavourable and unintended and that occurs after the use of the VMP (on-label and extra-label uses), including – without limitation – events related to suspected lack of expected efficacy, violations of approved residue limits, and transmission of infectious agents. Also included are adverse reactions in humans after exposure to a VMP and potential environmental problems arising from the use of the VMP.

„Hamisítás”: bármely olyan VMP, amely hamisan mutatja be az alábbiak bármelyikét:“Falsification” means any VMP with a false representation of any of the following:
(i) termék beazonosítása, beleértve a csomagolást és címkézését, név, összetétel, beleértve a ható- és segédanyagokat, és ezen összetevők erősségét;(i) its identity, including its packaging and labelling, its name or its composition as regards any of the ingredients including excipients and the strength of those ingredients;
(ii) a forrása, beleértve a gyártóját, a gyártási országot, a származási országot vagy a forgalomba hozatali engedély jogosultját; vagy(ii) its source, including its manufacturer, its country of manufacturing, its country of origin or its marketing authorisation holder; or
(iii) annak története, beleértve az alkalmazott értékesítési csatornákra vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentumokat.(iii) its history, including the records and documents relating to the distribution channels used.
„Gyógyszerelési hiba”: a VMP felírása, tárolása, kiadása, elkészítése vagy beadása során elkövetett bármilyen nem szándékos hiba. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor a gyógyszerelési hiba majdnem bekövetkezett, de végül nem történt meg (pl. az állattartó rossz VMP-hez nyúlt, de észrevette, mielőtt használta volna).“Medication Error” means any unintended error in the prescribing, storing, dispensing, preparing or administration of a VMP. This also includes cases where a medication error almost occurred, but did not (e.g., an animal owner reached for the wrong VMP, but realised before using it).
„Termékpanasz”: a termékekkel kapcsolatos nemkívánatos események, gyógyszerelési hibák, termékminőségi panaszok, hamisítás. Ide tartoznak a termékek minőségét nem érintő formai hibákkal kapcsolatos panaszok is.
“Product Complaint” means Adverse Events, Medication Errors, Product Quality Complaints, Falsification relating to the products. Complaints related to formal defects of products not affecting their quality are also included.
„Termékminőségi panasz”: minden olyan írásbeli, elektronikus vagy szóbeli közlés, amely a VMP azonosságával, erősségével, minőségével vagy tisztaságával kapcsolatos potenciális termékhibát állít, miután azt az ügyfél rendelkezésére bocsátották/ részére forgalmazták felhasználás céljából és amely az MAH ellenőrzési körén kívül esik. A termékminőségi panasz magában foglalhat hamisítási eseményeket is.“Product Quality Complaint” means any written, electronic or oral communication that alleges a potential product defect related to the identity, strength, quality, or purity of a VMP after it is released/distributed for use by a customer and is out of MAH’s control. A Product Quality Complaint may also include Falsification events.

(a) A Vevő a termékminőségi panaszról történt tudomásszerzéstől
számított egy (1) munkanapon belül értesíti az MAH-ot az ilyen termékminőségi panaszról. A Vevő teljes mértékben együttműködik az MAH-val és minden ésszerű és szükséges információt és segítséget megad az MAH-nak az ilyen termékminőségi panasz kivizsgálásához. Az értesítést az MAH-nak e-mailben kell megküldeni a kijelölt kapcsolattartó (DPOC) postafiókjába [hu_dpoc@merck.com].
(a) Buyer will, within one (1) business day from the date of receipt of a notice, communication or other information concerning any Product Complaint, notify MAH of such Product Complaint. The Buyer will co-operate fully with MAH and provide it with all reasonable and necessary information and assistance in connection with MAH’s investigation into such Product Complaint. Notification must be provided to MAH by email to the Designated Point of Contact (DPOC) mailbox [hu_dpoc@merck.com].
(b) Abban az esetben, ha a Vevő kormányzati hatóságtól bármilyen termékminőségi panasszal kapcsolatos értesítést kap, a Vevő az értesítéstől számított egy (1) munkanapon belül értesíti erről az MAH-ot. Az értesítésnek a kormányzati hatóságtól származó tájékoztatáson kívül tartalmaznia kell a Vevő vagy képviselői és a hatóság közötti egyeztetések írásos összefoglalóját, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi egyéb információt. A Vevő vállalja, hogy tájékoztatja az MAH-ot az ilyen értesítésekről. Az értesítést az MAH-nak e-mailben kell eljuttatni a kijelölt kapcsolattartó (DPOC) postafiókjába [hu_dpoc@merck.com].

(b) In the event that the Buyer receives any communication relating to any Product Complaint from any governmental authority, the Buyer will notify MAH of such communication within one (1) business days from the date of receipt of such communication. The notice must include, in addition to the communication from the governmental authority, a written summary of any conversations between Buyer or its representatives and the governmental authority and any other information relating to such communication. The Buyer agrees to notify MAH of such communication. Notification must be provided to MAH by email to the Designated Point of Contact (DPOC) mailbox [hu_dpoc@merck.com].
(c) A Vevő gondoskodik arról, hogy elvégezze az alapképzést a jelen Értékesítési ÁSZF szerinti tevékenységek megkezdése előtt. A Vevő biztosítja, hogy a termékekkel kapcsolatos vevői észrevételek (beleértve a Vevő weboldalán keresztül kapott információkat is) kezelésében részt vevő valamennyi új alkalmazottja, ügynöke és tanácsadója a megbízásuk első harminc (30) napján belül képzésben részesül, és hogy az ilyen tevékenységekben részt vevő valamennyi alkalmazottja, ügynöke és tanácsadója évente frissítő képzésben részesül.(c) Buyer shall ensure that initial training has to be completed prior to the commencement of the activities under these Terms. Buyer shall ensure that all new employees, agents, and consultants engaged in handling customer feedback relating to the products (including information received through Buyer’s website) receive training within the first thirty (30) days of their engagement, and that annual refresher training is given to all employees, agents, and consultants engaged in such activities.

(d) A Vevő köteles beszerezni minden olyan hozzájárulást, amely ahhoz szükséges, hogy az MAH (és/vagy vállalkozója és/vagy ügynöke) jogszerűen kezelhesse és feldolgozhassa a termékminőségi panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat, beleértve a termékminőségi panaszokat benyújtó vagy bejelentő személyekre vonatkozó személyes adatokat is.
(d) The Buyer is required to obtain all consents necessary to permit MAH (and/or any of its and/or their contractors and/or agents) to lawfully handle and process any personal data relating to Product Complaints, including personal data relating to persons making or reporting the occurrence of a Product Complaint.

(e) A Vevő köteles a termékminőségi panasszal kapcsolatos valamennyi nyilvántartást – az eredeti dokumentációt nem kell megőrizni, csak a jelentés adatait – legalább nyolc (8) évig megőrizni, az ilyen termékminőségi panasszal kapcsolatos értesítés vagy információ kézhezvételétől számítva, vagy ha a VMP forgalomba hozatali engedélye nyolc (8) évnél hosszabb ideig tart, az engedély lejártáig. A Vevő az MAH erre irányuló kérésének kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül az MAH vagy az MAH megbízottja rendelkezésére bocsátja a Vevő minden egyes termékminőségi panaszra vonatkozó nyilvántartását ellenőrzés és másolás céljából.(e) The Buyer is required to retain all records – original documentation does not have to be retained, only the report data – relating to a Product Complaint for a period of not less than eight (8) years from the date of receipt of notice or information concerning such Product Complaint or if the VMP’s marketing authorization extends beyond eight (8) years, until the authorization expires. Within ten (10) days from the date of receipt of a request by MAH, Buyer will make the Buyer’s records relating to each Product Complaint available to MAH or MAH’s designee for inspection and copying.

10.4. Termékvisszahívás10.4. Product recalls
(a) Amennyiben a Vevő tudomást szerez a termékekkel kapcsolatos olyan problémákról, amelyek termékvisszahíváshoz vezethetnek, a Vevő ennek észlelésétől számított huszonnégy (24) órán belül írásban köteles az MAH-ot értesíteni. Abban az esetben, ha az MAH vagy bármely hatóság termékvisszahívást vagy hasonló intézkedést kezdeményez a Vevőnek eladott és leszállított bármely termékkel kapcsolatban, a Vevő együttműködik az MAH-val az ilyen termékvisszahívás végrehajtásában. A Vevő a termékvisszahívásról vagy hasonló intézkedésről szóló dokumentum hatóságtól történő kézhezvételétől vagy tudomásszerzésétől számított huszonnégy (24) órán belül értesíti az MAH-ot, és az MAH és a Vevő megállapodnak a megfelelő intézkedésről. Ha az MAH és a Vevő nem tudnak megállapodni az intézkedésről, akkor a Vevő az MAH által meghatározott intézkedést hajtja végre.(a) Should Buyer become aware of any issues relating to the products that could result in a product recall, Buyer will notify MAH in writing within twenty-four (24) hours of the discovery. In the event that MAH or any governmental authority initiates a product recall or similar action in connection with any of the goods sold and delivered to Buyer, the Buyer will cooperate with MAH in implementing such a product recall. Within twenty-four (24) hours from the time of receipt or knowledge of a product recall or similar action by a governmental authority, the Buyer will notify MAH, and MAH and Buyer will agree on an appropriate course of action. If MAH and Buyer are unable to agree on a course of action, then the Buyer will implement the course of action as determined by MAH.

(b) A Vevő megfelelő nyilvántartást vezet az áruk viszonteladásáról, és az MAH kérésére termékvisszahívás esetén másolatokat ad azokról. A Vevő ennélfogva biztosítja, hogy az MAH által szállított termékek címzettjeivel rövid időn belül kapcsolatba lehessen lépni. Az MAH biztosítja, hogy az MAH által szállított termékek azonosíthatók legyenek, és ne keveredjenek más termékekkel, amennyiben ez azonosíthatatlan termékhez vezet.

(b) The Buyer will keep appropriate records concerning the resale of the goods and will provide copies thereof in the case of a product recall at the request of MAH. The Buyer will therefore ensure that the recipients of the products supplied by MAH can be contacted within a short period of time. MAH will ensure that the products supplied by MAH can be identified and will not be mixed with other products if this leads to an unidentifiable product.
(c) A felek megállapodnak abban, hogy az ilyen visszahívás kezdeményezéséről szóló döntés az MAH és/vagy a hatóságok hatáskörébe tartozik, és hogy a Vevő az MAH előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem tehet ilyen lépéseket (kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten előírják, és akkor is kizárólag az MAH-val folytatott egyeztetést követően). Ha a termékvisszahívás vagy hasonló intézkedés a Vevő hibájából következik be, a Vevő köteles megtéríteni az MAH-nak a termékvisszahívás vagy hasonló intézkedés következtében felmerült ésszerű költségeit.(c) The parties agree that any decision to initiate such a recall shall rest with MAH and/or government authorities, and that the Buyer may not undertake any such action (unless expressly required to do so under applicable law and following consultation with MAH), without the prior express written consent of MAH. If such product recall or similar action is caused by the fault of the Buyer, the Buyer shall reimburse MAH for MAH’s reasonable expenses incurred as a result of such product recall or similar action.

10.5. Engedélyek, dokumentáció, jogszabályoknak történő megfelelés10.5. Permits, documentation, compliance
A Vevő felel a termékek MAH-tól történő megvásárlásához, tárolásához és továbbértékesítéséhez szükséges valamennyi engedély és felhatalmazás beszerzéséért. A Vevő köteles betartani valamennyi vonatkozó jogszabályt és szabályozást, ideértve a dokumentációs kötelezettségeket, az MAH helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásait (EU GMP iránymutatása; és a Bizottság 91/412/EGK irányelve az állatgyógyászati készítmények helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások megállapításáról alapján), valamint az MAH helyes forgalmazási gyakorlatra vonatkozó kézikönyvét (a Bizottság (EU) 2021/1248 számú az állatgyógyászati készítmények helyes forgalmazási gyakorlatára vonatkozó intézkedésekről szóló végrehajtási rendelete alapján). A Vevő kártalanítja és mentesíti az MAH-t minden olyan követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Vevő nem tartja be a fenti rendelkezéseket.The Buyer is responsible for obtaining all permits and authorisations required for the purchase of the products from MAH and their storage and resale. The Buyer will comply with all applicable laws and regulations, including the documentation obligations, MAH’s Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP Guidelines and Commission Directive 91/412/EEC laying down the principles and guidelines of good manufacturing practice for veterinary medicinal products) for the products and MAH’s Good Distribution Practice Manual (Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1248 on good distribution practice for veterinary medicinal products). The Buyer will indemnify and hold MAH harmless from any claims arising from the Buyer’s failure to comply with the above provisions.


10.6. Ellenőrzési jog10.6. Right of audit
Az MAH jogosult a Vevő telephelyén időszakos ellenőrzéseket végezni az Eladó által szállított késztermékek, gyógyszerhatóanyagok tárolásával, viszonteladásával és/vagy felhasználásával, illetve és/vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos valamennyi körülmény, dokumentum és információ tekintetében. Az ellenőrzés rendes munkaidőben és a Vevő meghatalmazott képviselőjének jelenlétében történhet. Az MAH ésszerű határidőben előzetesen értesíti a Vevőt az ellenőrzésre irányuló szándékáról.MAH is entitled to carry out periodic inspections at the Buyer’s premises of all circumstances, documents and information relating to the storage, resale and/or use of finished products, active pharmaceutical ingredients and/or services supplied by the Seller during normal business hours and in the presence of the Buyer’s authorised representative. MAH will inform the Buyer of its intention to conduct an audit providing reasonable advance notice.
10.7. Etikai alapelvek10.7. Ethics
A Vevő köteles betartani a vonatkozó törvényekkel és etikai elvekkel – beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényét („FCPA”) – összhangban álló üzleti gyakorlatot, valamint a jelen bekezdésben és az MSD Üzleti partnerek magatartási kódexében (amely megtalálható a Code of Conduct Our Values & Standards) meghatározott üzleti etikát, az alábbiak szerint:The Buyer will adhere to business practices that are in accordance with the letter and spirit of applicable laws and ethical principles, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, and good business ethics as described in this ethical business clause and the MSD Business Partner Code of Conduct (which can be found Code of Conduct Our Values & Standards), as follows:
(i) Az MAH és a Vevő közötti valamennyi tranzakciót pontosan tükröznie kell a Vevő nyilvántartásának, és sem közvetlenül, sem közvetve nem eszközölhető kifizetés kormányzati tisztviselőknek vagy a nevükben eljáró személyeknek, illetve más vállalkozás képviselőinek az MAH üzleti tevékenységével kapcsolatos kormányzati döntések vagy intézkedések befolyásolása céljából.(i) All transactions between MAH and Buyer shall be accurately reflected in the Buyer’s records, and no funds or other assets may be paid directly or indirectly to government officials or persons acting on their behalf or to representatives of the other businesses for the purpose of influencing government decisions or actions with respect to MAH’s business.
(ii) A Vevő üzleti tevékenysége során köteles elkerülni minden – valós vagy látszólagos összeférhetetlenségből fakadó – visszaélést az MAH-val szemben és köteles minden alvállalkozójával betartatni jelen etikai alapelveket.(ii) When conducting its activities hereunder, the Buyer will avoid any loss or embarrassment to MAH due to any real or apparent conflicts of interest and require that all subcontractors comply with such policy.
(iii) MAH jogosult a szerződést felmondani, amennyiben a Vevő vagy annak alkalmazottai, ügynökei, képviselői vagy alvállalkozói megsértik a fenti üzleti gyakorlatot.

(iii) MAH has the right to terminate the contract in the event of any breach of the above business practices on the part of Buyer, its employees, agents, representatives or subcontractors.
11. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁSOK11. ANIMAL-HEALTH SUBSIDIES
11.1. Amennyiben a Vevő jogosult, és a termék a vonatkozó jogszabályok alapján bármilyen állategészségügyi állami támogatás hatálya alá tartozik, amely az MAH részéről bármilyen intézkedést (pl. speciális számlázási követelmények) vagy regisztrációt (pl. a Magyar Államkincstár támogatási nyilvántartásában) igényel, a Vevő köteles az MAH-ot a Vevő jogosultságáról és az MAH részéről szükséges intézkedésekről tájékoztatni. Az MAH jogosult további információkat kérni Vevőtől, ha ez az MAH vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. Az MAH fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az állategészségügyi állami támogatásra vonatkozó megrendeléseket.11.1. If the Buyer is eligible and the product is subject to any animal-health state subsidies under the applicable laws requiring any action (e.g. special invoice requirement) or registration (e.g. in the Hungarian State Treasury’s subsidy registry) on MAH’s part, the Buyer shall inform MAH of Buyer’s eligibility and the required actions on MAH’s part. MAH may request additional information if required to fulfil MAH’s legal obligations under applicable laws. MAH reserves the right to refuse orders subject to any animal-health state subsidy.


11.2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007 (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: „148. számú FVM Rendelet”) alapján a Vevőnek be kell mutatnia az MAH részére a 148. számú FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti éves jóváhagyást, amelyet a Vevő telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal jogosult kiadni.11.2. In case of orders subject to the animal-health state subsidy for prevention and control of animal diseases (Ministry of Agriculture Decree No. 148/2007 (XII. 8); hereinafter: “State Subsidy 148”), the Buyer must present to MAH the annual approval under Section 4 (1) b) of State Subsidy 148, issued by the township/district office having jurisdiction over the Buyer.

11.3. A Vevő köteles tájékoztatni az MAH-t, ha a 11.1. pont szerint megadott adatokban és információkban, vagy a 11.2. pont szerinti jóváhagyásban bármilyen változás következik be, feltéve, hogy az ilyen változás befolyásolhatja az állategészségügyi állami támogatásra való jogosultságot. A Vevő felel azért, ha nem értesíti az MAH-t az ilyen változásokról. Bármely olyan értesítést követően, amely szerint a Vevő nem jogosult az állategészségügyi állami támogatásra, a Vevő csak állategészségügyi állami támogatás nélküli termékeket rendelhet, mindaddig, amíg a Vevő nem tudja igazolni, hogy ismét jogosulttá vált a támogatásra.11.3. The Buyer shall inform MAH if there is any change in its data and information provided according to clause 11.1 or the annual approval referred to in clause 11.2, provided that such change may affect the animal-health state subsidy eligibility. The Buyer shall be liable in case of failure to notify MAH of such changes. Following any notice according to which the Buyer is ineligible to the animal-health state subsidy, Buyer may only order products without animal-health state subsidy until Buyer can substantiate that it became eligible again.

11.4. Az MAH nem vállal felelősséget azért, hogy bármely termékére igénybe vehető az alkalmazandó jogszabályok szerinti állategészségügyre vonatkozó állami támogatás.11.4. MAH does not warrant that any of its products may be reimbursed under any animal-health state subsidies set out by the applicable laws.
11.5. A közvetlenül az MAH-nak fizetett állategészségügyre vonatkozó állami támogatással érintett termék esetén a Vevő vállalja, hogy kártalanítja az MAH-t abban az esetben, ha a Magyar Állam vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb kifizető a támogatást a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül bármilyen okból nem fizeti ki az MAH-nak (pl. az elkülönített állami vagy uniós források kimerülése, a Vevő jogosulatlansága okán vagy a támogatás nem fedezi a termék teljes árát stb.). Az olyan állategészségügyi állami támogatások esetében, ahol a Magyar Állam a termék árát közvetlenül a Vevőnek téríti meg, a Vevő a termék árát az MAH részére a 6. pont szerint köteles megfizetni, függetlenül a Magyar Állam által nyújtott támogatás kifizetésétől.11.5. In case of animal-health state subsidies paid directly to the MAH, the Buyer undertakes to indemnify MAH in the event the Hungarian State or other payor set out in the applicable laws fails to pay the subsidy to MAH for any reason within the timeframe set by the applicable laws (e.g. exhaustion of allocated state or EU funds, Buyer’s ineligibility, subsidy not covering full product price etc.). For animal-health state subsidies where the Hungarian State reimburses the product price directly to the Buyer, the Buyer shall pay the product price to MAH in accordance with clause 6, regardless of subsidy payment by the Hungarian State.


11.6. Az MAH nem felel, és nem kártalanítja a Vevőt azért, amennyiben a Vevő az MAH-nak fel nem róható okokból nem kap állategészségügyi állami támogatást.11.6. MAH shall not be liable to, and shall not indemnify, Buyer for not receiving any animal-health state subsidies for any reasons not attributable to MAH.
12. TITOKTARTÁS12. CONFIDENTIALITY
12.1. Az MAH és a Vevő a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bizalmas jellegű információkat és/vagy adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, és ezeket az információkat és/vagy adatokat semmilyen formában nem hozhatja harmadik fél tudomására, kivéve, ha az információk és/vagy adatok már az első adásvételi szerződés MAH és a Vevő közötti megkötése előtt nyilvánvalóan általánosan ismertek voltak, vagy ha a felek egyike írásban felhatalmazta a másik felet, hogy az információkat és/vagy adatokat harmadik félnek vagy feleknek átadja.12.1. MAH and the Buyer will treat information and/or data relating to the other party’s business that is of a confidential nature as strictly confidential and may not disclose such information and/or data to third parties in any form whatsoever, unless the information and/or data was obviously already generally known before MAH and the Buyer entered into the first sales contract or if one of the parties has authorised the other party in writing to disclose such information and/or data to a third party or parties.

12.2. A Vevő az MAH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hivatkozhat az MAH-val kötött megállapodásaira, ajánlatokra és/vagy szállításokra semmilyen kiadványban, magazinban, újságban, katalógusban vagy más anyagokban megjelentetett hirdetésekben.12.2. The Buyer will not refer to any agreements, offers and/or deliveries made by MAH in publications or advertisements in magazines, newspapers, reports, brochures or other materials without MAH’s prior written consent.

13. SZELLEMI TULAJDON13. INTELLECTUAL PROPERTY
A termékek MAH részéről történő értékesítése – az MAH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem jogosítja fel a Vevőt az MAH védjegyeinek használatára, és az ilyen védjegyek jogosultja mindenkor az MAH marad.The supply of the products by MAH will not confer any right on the Buyer to use any of MAH’s trade marks without the prior written consent of MAH and such trade marks will remain the property of MAH at all times.
14. VIS MAIOR14. FORCE MAJEURE
14.1. Az MAH nem vállal felelősséget a jelen szerződés bármely feltételének be nem tartásáért vagy megszegéséért, ha az a következő okok miatt következik be: természeti csapás, háború, lázadás, terrorcselekmény, polgári zavargás, sztrájk, munkabeszüntetés, kereskedelmi viták, tűz, üzemzavar, szállítási zavarok, kormányzati intézkedés, betegség, világjárvány vagy járvány, az MAH beszállítói által történő szállítás késedelme, vagy bármely más ok, amely az MAH ellenőrzési körén kívül esik. Ezenkívül az 5.12. pont rendelkezései irányadók. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.14.1. MAH will not be liable for any failure to observe, or breach of, any of the terms hereof by reason of acts of God, war, riots, acts of terrorism, civil commotions, strikes, lock-outs, trade disputes, fires, breakdowns, interruptions of transport, Government action, disease, pandemic or epidemic, delay in delivery by MAH’s suppliers, or any other cause whatsoever beyond its reasonable control. In addition, clause 5.12 must be adhered. This provision does not apply to consumers.


14.2. Ha az MAH a szállítási határidőt több mint három (3) hónappal túllépi, akkor a Vevő és/vagy az MAH jogosult a szerződéstől az akkor még le nem szállított áruk erejéig elállni, kivéve, ha a termékek szállítás alatt állnak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.14.2. If a delivery date is exceeded by more than three (3) months, then Buyer and/or MAH shall be entitled to cancel the contract to the extent of the goods not then delivered, except where the products are in transit. This provision does not apply to consumers.
15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK15. MISCELLANEOUS
15.1. Ha a jelen Érékesítési ÁSZF bármely rendelkezése (vagy rendelkezéseinek egy része) részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenness, úgy ez nem érinti a jelen Értékesítési ÁSZF többi részének érvényességét. Ugyanez vonatkozik az egyes szerződésekre is.
15.1. If any provision (or part of a provision) of these Terms is or becomes entirely or partly invalid or void, the remaining provisions shall remain in force. The same shall apply to the corresponding contracts.

15.2. A jelen Értékesítési ÁSZF alapján fennálló jogok vagy kötelezettségek más személyre történő engedményezésére csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.15.2. Assignments may take only place with the prior written consent of the other party. This provision does not apply to consumers.

16. IRÁNYADÓ JOG, ILLETÉKESSÉG16. APPLICABLE LAW, JURISDICTION
16.1. A Vevő és az MAH közötti jogviszony a magyar jog hatálya alá tartozik, a nemzetközi magánjogra vonatkozó rendelkezések kizárásával. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) nem alkalmazandó. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.
16.1. The legal relationship between the Buyer and MAH is subject to Hungarian law, without regard to its conflict of laws rules. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does not apply. This provision does not apply to consumers.

16.2. A Vevő és az MAH között létrejött jogviszonnyal, illetve annak érvényességével, érvénytelenségével, megszegésével vagy felmondásával kapcsolatos bármely jogvitát és követelést az MAH székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell tárgyalni és rendezni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fogyasztókra.
16.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation with the legal relationship between the Buyer and MAH, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be settled and heard by the court having jurisdiction over MAH’s principal place of business. This provision does not apply to consumers.